Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przygotowania do walnych zebrań w okręgu zielonogórskim - 12.02.2016

W dniach 10 - 11 lutego 2016 r. w okręgu zielonogórskim odbyły się narady szkoleniowe prezesów rodzinnych ogrodów działkowych ukierunkowane głównie na sprawne przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD.

Narady prowadził prezes OZ PZD Pan Marian Pasiński. Odbywały się one przy dużej frekwencji - 84%. Świadczy to o dużym zaangażowaniu samorządów ogrodowych w przygotowanie walnego zebrania oraz o poważnym podejściu do tej sprawy.

W naradach uczestniczyli członkowie prezydium OZ oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Alina Nocuń.

Z uwagi, iż 30 uczestników narady objęło funkcję prezesa ROD po raz pierwszy, postanowiono omówić wszystkie zagadnienia związane z zebraniem sprawozdawczym w najdrobniejszych szczegółach. Przedstawiono zadnia i obowiązki jakie powinien realizować zarząd ROD przed walnym zebraniem, w jego trakcie oraz po walnym zebraniu.

Szczegółowo omówiono uchwały walnego zebrania, z naciskiem na uszczegółowienie zasad rozliczania zużycia wody i energii elektrycznej w ROD. Przedstawiono też najważniejsze zasady prowadzenia inwestycji i remontów w ROD oraz możliwych źródeł ich finansowania (partycypacja działkowców, w tym ich praca na rzecz inwestycji, środki z funduszy unijnych i WFOŚ, fundusze gminne i budżety obywatelskie, granty oraz fundusz rozwoju PZD).

Prezes OZ omówił zagadnienia dotyczące najważniejszych zadań jakie zarządy ROD i Okręgowy Zarząd powinny realizować w bieżącym roku, które wynikają z wytycznych Okręgowego i Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, Ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej pani Alina Nocuń przedstawiła wnioski do pracy zarządów ROD wynikające z przeprowadzonych kontroli. Zwrócono uwagę, iż dotychczasowe formy zatrudniania działkowców do wykonywania niezbędnych prac w ogrodach na podstawie umowy o dzieło mogą być kwestionowane przez zewnętrzne organy kontroli, np. ZUS. Postulowano by całkowicie odstąpić od umów o dzieło, gdyż wiele czynności kwalifikowanych do tej pory jako „dzieło” może być zakwestionowane. Brak jest jasnych przepisów w tej sprawie, a ich interpretacja zależy od dobrej woli urzędników.

W dyskusji dominowały pytania o czysto techniczne sprawy prowadzenia zebrań, takie jak forma wysyłki zaproszeń oraz układ i czytelność sprawozdań finansowych.

W podsumowaniu Prezes OZ zapoznał uczestników z zasadami wykorzystania dochodów z majątku trwałego PZD oraz z „polityką” Polskiego Związku Działkowców dotyczącą budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na działkach. Oznajmił, iż problem ten zaczyna być podnoszony przez członków wyodrębnionych z PZD stowarzyszeń do rangi ogólnokrajowej.

W trakcie narady wydano prezesom ROD materiały, wytyczne oraz druki do sprawnego przeprowadzenia zebrań.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.