Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Realizacja art. 76 ustawy o ROD w Okręgu Sudeckim - 10.02.2016

Uregulowanie tytułu prawnego do gruntów zajmowanych przez ROD, które były zakładane w przeszłości przez różne podmioty tj. przez zakłady pracy, spółdzielnie i przez samorządy terytorialne, jest zadaniem trudnym i złożonym zwłaszcza w zakresie pozyskania dokumentów formalno-prawnych z tego okresu.

Nie wszyscy założyciele ogrodów działkowych w przeszłości dbali o  zachowanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do gruntów ogrodów, a często nie czynili nawet starań, aby dokumenty te uzyskać. W latach minionych niektórzy założyciele ogrodów działkowych nie zważali na znaczenie prawne takich dokumentów. Ważnym dla nich było, aby pracownikom zakładów pracy dać możliwość korzystania z działek, a „papiery” traktowano jako rzecz drugorzędną lub wręcz nieistotną. 

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych i objęcia wszystkich ogrodów przez Polski Związek Działkowców, rozwiązanie problemu braku tytułu prawnego do gruntów przypadło Związkowi. Dzięki działaniom podjętym przez Polski Związek Działkowców  jeszcze za rządów  w/w ustawy z 1981 r., Okręg Sudecki PZD uregulował stan prawny poprzez  przejęcie w użytkowanie wieczyste  ponad 93 % gruntów ogrodów i prawo to zostało ujawnione w księgach wieczystych, ponad 5 % gruntów przejęto w użytkowanie, a w odniesieniu do 1,08 % gruntów brak było dokumentów potwierdzających posiadanie jakiegokolwiek tytułu do ich zajmowania.

W obecnej rzeczywistości, kiedy grunty postrzegane są jako pieniądz, brak tytułu prawnego do gruntów rod mógł doprowadzić do likwidacji części ogrodów działkowych w tym do likwidacji 443 działek rodzinnych w Okręgu Sudeckim.  

Dzięki rozwiązaniom zawartym w art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, których inicjatorem był Polski Związek Działkowców,  udało się uchronić te grunty przed likwidacją, którą do dnia 19 stycznia 2016 r. mógł dokonać właściciel gruntu – gmina lub Skarb Państwa.

W Okręgu Sudeckim na dzień 19 stycznia 2016 r. na podstawie art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rod gminy uwzględniły wszystkie wnioski Okręgu i wydały decyzje stwierdzające nabycie prawa użytkowania  gruntów zajmowanych dotychczas bez tytułu prawnego, za wyjątkiem jednej działki ewidencyjnej o powierzchni  1,1515 ha, o którą walczy Burmistrz Lądka Zdroju.

Mimo, że w odniesieniu do tej działki spełnione są aż 2 przesłanki zawarte w art. 76  ust. 1 ustawy o rod, to jednak Burmistrz po raz trzeci w sprawie tej działki odmawia wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez PZD prawa jej użytkowania. Dwukrotne odwołania od odmowy Burmistrza składane przez Okręg Sudecki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego spowodowały uchylenie decyzji Burmistrza i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Jakie będzie trzecie rozstrzygnięcie SKO?  Trudno wyrokować o tym obecnie, gdyż Burmistrz Lądka Zdroju nie próżnował. Niemal na styk z datą 19 stycznia 2016 r., a więc w ostatnim momencie w odniesieniu do tej działki wydał decyzję o jej likwidacji w trybie art. 75 ustawy o rod, mimo że w sprawie tej samej działki nie było i nie jest do dnia dzisiejszego zakończone postępowanie z art. 76 ustawy wszczęte na wniosek Okręgu Sudeckiego. Od decyzji Burmistrza Lądka Zdroju wydanej na podstawie art. 75 ustawy o rod, Okręg Sudecki również wniósł odwołanie do SKO. Jaki będzie werdykt? Poczekamy. Jeśli niekorzystny dla PZD, wdrożymy postępowanie skargowe do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Najbardziej usatysfakcjonowane mogą być  4 ROD z powiatu jeleniogórskiego, które zajmowały część terenów o nieuregulowanym stanie prawnym a dokumentacja jaką posiadały była niemal szczątkowa, niczego nie udowadniająca lub nie było jej w ogóle. Okręg Sudecki dołożył maksimum starań i wydobył z archiwalnych zasobów Urzędu Miejskiego dokumenty, które niejako uratowały Ogrody przed zastosowaniem wobec nich  art. 75 ustawy o rod. Prezydent Miasta Jeleniej Góry  uwzględnił wszystkie wnioski złożone przez Okręg Sudecki i  w dniu 18 stycznia 2016 r. wydał decyzje stwierdzające nabycie przez PZD prawa użytkowania gruntów. Po ich uprawomocnieniu się Okręg wystąpi ze stosownym wnioskiem do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie tego prawa.

 

Maria Klimków

Sekretarz OZS PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.