Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Samowole budowlane na działkach w ROD do rozbiórki - 10.02.2016

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wreszcie nakazał rozbiórkę ponadnormatywnych altan na działkach w ROD „Pod Kasztanami” w Miłkowie. Postępowanie w tych sprawach zostało wszczęte przez nadzór budowlany kilka lat temu. Początkowo postępowanie inspektora nadzoru budowlanego było wprost oporne, bowiem wszczęte postępowania zostały przez ten organ bezpodstawnie umorzone.

Reakcją na umorzenie postępowań w sprawach ponadnormatywnych altan w ROD „Pod Kasztanami” w Miłkowie były odwołania Zarządu ROD złożone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W prowadzonych postępowaniach i wydanych wówczas decyzjach organ budowlany nie uniknął błędów, które spowodowały uchylenie zaskarżonych decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazanie spraw do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji tj. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu, co nastąpiło w 2013 r.

Ponowne rozpatrzenie spraw samowoli budowlanych trwało stanowczo za długo, bowiem żaden przepis Kodeksu postępowania administracyjnego, ani przepisy ustawy Prawo budowlane nie przewidują aż 1,5 roku czasu na rozstrzygnięcie sprawy i wydanie stosownej decyzji, zważywszy że większość materiałów dowodowych była już zgromadzona w 2012 r.

Wprawdzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego złożył wyjaśnienie o przyczynach zwłoki w wydaniu decyzji, jednak jest ono wymijające, enigmatyczne i nie do przyjęcia, iż zwłoka w postępowaniu była zasadna.

Teraz pozostaje Zarządowi ROD „Pod Kasztanami” w Miłkowie i Okręgowi Sudeckiemu monitorowanie dalszego biegu spraw nakazu rozbiórki. Wydane decyzje nie są jeszcze ostateczne. Nie mniej jednak wniosek z opisanego faktu jest jeden: tylko i wyłącznie respektowanie przez zarządy ROD obowiązku nakazanego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i pomoc Okręgu w prowadzonych postępowaniach przed organem nadzoru budowlanego, powinno doprowadzić do likwidacji budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania w ogrodach.

W ogrodach działkowych nie może być akceptacji dla wykorzystywania działek rodzinnych na cele sprzeczne z ideą tych ogrodów zapisaną w ustawie. Przepisy dot. ogrodnictwa działkowego od zarania dziejów zawsze były formułowane z uwzględnieniem woli działkowców – członków PZD, którzy nigdy nie godzili się i nie godzą na ponadnormatywne budownictwo i na zamieszkiwanie na działkach.

 

Maria Klimków

Sekretarz OZ Sudecki


 

Zobacz także:

 


 

 


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio