Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przygotowania do Walnych Zebrań w okręgu szczecińskim - 29.01.2016

W dniu 26 stycznia 2016 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie  odbyło się szkolenie zespołu powołanego do  obsługi walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2016. 

Uczestnicy szkolenia otrzymali wytyczne i druki  opracowane przez Prezydium Krajowej Rady PZD oraz inne materiały pomocnicze. Ważnym dokumentem, który został wręczony członkom zespołu obsługującego walne zebrania był zbiór tematów, o których  obsługujący powinien poinformować uczestników walnych zebrań. Wśród nich:

  • osiągnięcia PZD i perspektywy rozwoju ROD, 
  • główne kierunki polityki Związku wynikające z uchwał XII Krajowego Zjazdu, 
  • zadania  wynikające z programu działania OZ na kadencję 2015-2019,  
  • stopień realizacji wytycznych OZ w zakresie – przeglądu altan, zamieszkiwania, bezpieczeństwa, zagospodarowania wolnych działek, współpracy z samorządami, pozyskiwania środków na rozwój ROD, możliwości pozyskania pomocy z funduszy unijnych oraz dotacji celowych z budżetu samorządów, obowiązków wynikających z ustawy o ROD oraz konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli zachodzi tak potrzeba w danym ogrodzie.

Kapitał ludzki jest podstawą  rozwoju całej naszej organizacji. Zarządy ogrodów na co dzień zajmują się prowadzeniem bieżących spraw, pełnią więc szczególnie ważną rolę  w działalności Stowarzyszenia Ogrodowego PZD dla dobra wszystkich działkowców.

Omówiono szczegółowo wytyczne obowiązujące w okresie kadencji, a także obowiązki walnych zebrań wynikające bezpośrednio z przepisów ustawy o ROD i statutu PZD. W dyskusji uczestnicy zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielali prowadzący szkolenie oraz prawnik OZ. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję opłat ogrodowych, które będą podejmowane w formie uchwał na zbliżających się zebraniach sprawozdawczych, w tym celu zaprezentowano wzory dokumentów.

Omówiono również problem pozyskiwania dochodów z wykorzystania majątku PZD w kontekście uchwały nr 382/2015 przyjętej przez  Prezydium Krajowej Rady.  Zwrócono także uwagę na błędy jakie pojawiają się przy podejmowaniu uchwał dotyczących inwestycji.

Przekazane informacje w trakcie szkolenia powinny zapewnić sprawną obsługę walnych zebrań sprawozdawczych przez Zarząd Okręgu, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów.

V-ce Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie 

inż. Józef Romanowsk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.