Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pożyczek dla ROD z Funduszu Samopomocowego w 2016 roku - 13.04.2016

Widząc systematyczny wzrost potrzeb w zakresie wyposażania ogrodów działkowych w niezbędne urządzenia infrastruktury ogrodowej, a także modernizację już istniejących urządzeń, Polski Związek Działkowców udziela ogrodom wszechstronnej pomocy w realizacji zamierzonych celów inwestycyjno – remontowych. Jedną z form tej pomocy jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Samopomocowego. Fundusz ten został utworzony na mocy uchwały Krajowej Rady PZD w 2002 roku. Obecnie natomiast funkcjonuje w oparciu o uchwałę nr 12/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1.10.2015r., w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania

Fundusz Samopomocowy tworzony jest z części środków uzyskanych przez jednostkę krajową i okręgową PZD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez te jednostki na rzecz ROD i działkowców. Środki zgromadzone na tym funduszu przeznaczane są na udzielanie pożyczek z przeznaczeniem na:

  1. budowę i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych,
  2. wykonywanie remontów infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych,
  3. usunięcie zniszczeń w infrastrukturze w rodzinnych ogrodach działkowych powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, a przekraczających możliwości finansowe, rodzinnego ogrodu działkowego – w tym przypadku pożyczki są nieoprocentowane.

Taka forma pomocy finansowej od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród ogrodów. W szczególności dlatego, iż oprocentowanie jest bardzo niskie – w 2016 roku wynosi jedynie 2 % w skali roku. Ponadto, spłata pożyczki może być rozłożona aż na 5 lat (maksymalnie 10 rat). Zatem działkowcy za uzyskane środki mogą przyśpieszyć realizację inwestycji, korzystać ze zmodernizowanej lub wybudowanej infrastruktury, a spłatę dokonywać w latach następnych.

Przyznawanie pożyczek odbywa się na zasadach określonych w uchwale nr 256/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r., w sprawie zasad udzielania i zwrotu pożyczek z Funduszu Samopomocowego Polskiego Związku Działkowców. Decyzję upoważniającą zarząd ROD do zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego podejmuje walne zebranie w formie uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała winna określić kwotę pożyczki, partycypację działkowców w jej spłacie, a także propozycję okresu, na jaki ma być zaciągnięta. Wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD, zarząd ROD składa do Prezydium Krajowej Rady PZD za pośrednictwem właściwego okręgowego zarządu PZD, który opiniuje wniosek. Na podstawie tych dokumentów, Prezydium KR PZD podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki.

Ponieważ zbliżają się walne zebrania w ROD, zachęcamy zarządy ROD do podjęcia w ogrodach niezbędnych działań zmierzających do realizacji zadań inwestycyjno – remontowych. W oparciu o przygotowane przez zarządy ROD programy inwestycyjne, walne zebrania będą mogły podjąć uchwały na realizację konkretnych zadań inwestycyjno - remontowych, a następnie zdecydować o częściowym sfinansowaniu tych robót z pomocą uzyskanej od Polskiego Związku Działkowców pożyczki.

Jest to bardzo korzystna propozycja, która sprawdza się w Związku już od prawie 15 lat. Przez szereg lat skorzystało z niej wiele ogrodów, które mogą się teraz cieszyć nową bądź wyremontowaną infrastrukturą. Dlatego też zachęcamy ogrody zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu, aby skorzystały z tej formy wsparcia finansowego oferowanego przez Polski Związek Działkowców.

 

Prezydium Krajowej Rady PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.