Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Podsumowanie realizacji art. 76 ustawy o ROD w Okręgu Śląskim - 07.01.2016

Koniec 2015 roku to nie koniec prowadzonej przez wszystkie struktury Związku regulacji stanu prawnego gruntów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Niemniej jednak warto podsumować dotychczasowy wynik prowadzonych przez Starostów i Prezydentów Miast postępowań, których celem jest wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez PZD prawa użytkowania do nieruchomości na których znajdują się ogrody działkowe położone na terenie naszego okręgu.

Przypomnijmy, że nowa ustawa o ROD, która weszła w życie 19 stycznia 2014r. wprowadziła zapisy, które pozwalają na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości ROD poprzez ustanowienie prawa użytkowania. Jak wiemy gro ogrodów mimo istnienia od kilkudziesięciu lat ma nadal nieuregulowany stan prawny nieruchomości, który stwarza dla nich wiele zagrożeń np. w przypadku likwidacji czy roszczeń osób trzecich. Zapisy nowej ustawy, a przede wszystkim art. 76 okazały się ratunkiem dla tych ogrodów. Zgodnie z nim w przypadku gdy ROD spełnia przynajmniej jeden z warunków do których zalicza się:

1) funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem rodzinnego ogrodu działkowego lub funkcjonował on na nieruchomości w momencie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa;

3) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu działkowego;

4) nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym, to stowarzyszenie ogrodowe nabywa prawo użytkowania do gruntów ROD, potwierdzone stosowną decyzją.

Do końca 2015r. wystosowano wszystkie wnioski o stwierdzenie prawa użytkowania na podstawie art. 76. Przedmiotowa regulacja objęła 261 ROD w całości oraz 99 w części. W między czasie w toku prowadzonych weryfikacji dokumentacji pojawiły się dodatkowe nieruchomości do których złożono nowe wnioski. Obecnie Urzędy Miast wszczęły prawie wszystkie postępowania administracyjne. Tam gdzie pojawiły się problemy, OZ licznie wystosowywał pisemne stanowiska oraz monity. Pojawił się problem odpłatności prawa użytkowania, którą to musieliby uiszczać działkowcy jednak Okręg przeforsował swoje stanowiska dzięki czemu w kilku miastach wydawano nieodpłatne decyzje.  Wyjątkiem jest Miasto Racibórz, jednak od razu informujemy, że Okręg złożył odwołania od tych decyzji. Na chwilę obecną czekamy na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Należy mieć także na uwadze, że w czasie prowadzonych postępowań wyjaśnianych jest wiele zaszłości i problemów natury geodezyjnej jak i prawnej. To powoduje, że Okręg Śląski w porozumieniu z Zarządami ROD prowadził wiele wizji w terenie jak i spotkań zarówno w Urzędach Miast jak i na terenach poszczególnych ogrodów. W miedzy czasie udowadniano spełnienie przesłanek na podstawie których ROD powinien otrzymać stosowną decyzję.  Wymienione wyżej działania są cały czas kontynuowane. Z uwagi na postępowania podziałowe nieruchomości wiele obecnie toczących się  postępowań zostało przedłużonych do połowy 2016r. a niektóre nawet do 2017r. Przed nami jeszcze wiele pracy w tym zakresie, jednak już są pozytywne jej wyniki.

Do końca grudnia 2015r. w Okręgu Śląskim udało się uzyskać 54 decyzje potwierdzające nabycie przez PZD prawa użytkowania do gruntów ROD o pow. prawie 200 ha. Część z nich już została ujawniona w Księgach Wieczystych. Liczymy, a nawet mamy pewność, że większość przedmiotowych decyzji zostanie wydanych w 2016r. ponieważ do tego czasu zostanie już wyjaśnionych wiele kwestii, które podniosły Urzędy Miast w prowadzonych postępowaniach. W ten sposób prawa ROD zostaną na przyszłość w pełni zabezpieczone. Do tego czasu na pewno wszystkie struktury Związku będą kontynuować rozpoczęte w tym zakresie działania.

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo - prawnych

OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.