Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obrady Prezydium KR PZD - 31.12.2015

W dniu 29 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła udział także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt. Porządek posiedzenia był bogaty i Prezydium KR PZD omówiło wiele ważnych dla funkcjonowania ogrodów i Związku spraw.

Na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, zgodnie z którą stowarzyszenie nie działa w celach zarobkowych, ustawy o ROD, która wyraźnie określa, jakie są podstawowe zadania rodzinnych ogrodów działkowych oraz w oparciu o przepisy nowego statutu PZD Prezydium Krajowej Rady przyjęło uchwałę regulującą tryb i zasady wykorzystania majątku Związku znajdującego się w ROD. Projekt uchwały był wielokrotnie omawiany na wcześniejszych posiedzeniach i konsultowany z okręgami, które wyraziły swoje opinie i uwagi. Biorąc pod uwagę wszystkie propozycje Prezydium KR przyjęło ogólne reguły określające sposób wykorzystywania i udostępniania majątku Związku.

Prezydium Krajowej Rady po raz kolejny podjęło temat pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania dla ogrodów, gdyż jest to obecnie priorytetowe zadanie realizowane przez wszystkie struktury Związku. Fundusze unijne wzbudzają duże zainteresowanie, ponieważ potrzeby ogrodów są ogromne. W tej chwili Związek wchodzi w kolejną fazę pozyskiwania środków finansowych na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, ponieważ w wielu województwach ogłoszono już terminy naboru wniosków umożliwiających zdobycie dotacji. W ogrodach została już wykonana część przygotowawcza. Zarządy ROD nawiązały kontakty i współpracę w tym zakresie z marszałkami województw oraz przedstawicielami lokalnych władz. Przeprowadzono również szkolenia prezesów zarządów ROD, żeby łatwiej rozszyfrowywali programy unijne, z których ogrody mogą korzystać. Aby jednak pojedyncze ogrody mogły uczestniczyć w postępowaniu zmierzającym do uzyskania dofinansowania potrzebują do tego specjalnego pełnomocnictwa. Zdobycie dotacji ze środków publicznych przez PZD traktowane jest bardzo poważnie, dlatego Prezydium Krajowej Rady wydało uchwałę w sprawie pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowanie nie tylko z funduszy europejskich, ale także krajowych i lokalnych. Określiło w niej tryb wydawania pełnomocnictw do reprezentowania PZD przy czynnościach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowania ze środków publicznych ułatwiając tym samym szybkość, sprawność, poprawność i racjonalność podejmowanych przez zarządy ROD działań. Prezydium KR opracowało również wzór takiego pełnomocnictwa.

Prezydium Krajowej Rady zapoznało się z wstępnymi wynikami realizacji wydatków na wykonanie planu pracy w 2015 r. w oparciu o obowiązujący preliminarz i zaopiniowało je. Przyjęta przez Prezydium KR ocena wskazuje na oszczędną gospodarkę finansową i wydatkowanie środków zgodnie ze statutem PZD i przyjętym na 2015 r. planem pracy.

Trwa obecnie proces skreślania ogrodów z Rejestru ROD prowadzonego przez Krajową Radę, które wyłączyły się na podstawie ustawy o ROD. Każde takie skreślenie wymaga podjęcia odrębnej uchwały. Prezydium KR rozpatrzyło wnioski i wydało uchwały, mocą których dwa ogrody, które wyłączyły się ze struktur PD zostały skreślone z Rejestru ROD.

Na podstawie specustaw drogowych prowadzone są likwidacje części niektórych ogrodów. Dokonana likwidacja wymaga również wprowadzenia zmiany w Rejestrze ROD poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały. Prezydium Krajowej Rady dokonało w drodze uchwał skreśleń części dwóch ogrodów, które zostały zlikwidowane na mocy specustawy drogowej. Prezydium KR stwierdziło, że podjęte działania były zgodne ze specustawami drogowymi, a okręgowe zarządy wykonały swoje obowiązki prawidłowo, zabezpieczając tym samym interesy działkowców, ogrodów i Związku.

Niemal na każdym posiedzeniu rozpatrywane są odwołania członków Związku oraz organów od uchwał wydanych przez organy wyższego rzędu. Prezydium Krajowej Rady rozpatrzyło dwa odwołania, na podstawie których stwierdziło, że  organy Związku wydając zaskarżone decyzje działały zgodnie ze statutem. Prezydium KR podjęło uchwały kończące sprawę.

Prezydium Krajowej Rady zapoznało się z decyzją Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie opłat za śmieci w ROD „Millenium”, mocą której Prezydent utrzymał ich wysokość. Problem śmieci jawi się jako bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania Związku i ogrodów. Niezwykle ważne jest więc prawidłowe prowadzenie tej sprawy przez zarządy ROD i ścisła współpraca z okręgowymi zarządami, aby nie dopuścić w przyszłości do kolejnych takich przypadków. Prezydium KR uznało, że w sytuacjach trudnych, wręcz konfliktowych zachodzi potrzeba prowadzenia takich spraw przez okręgowe zarządy, szczególnie, jeśli okręg zatrudnia radcę prawnego.

WZ

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.