Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Podsumowanie wydarzeń w 2015 roku - 31.12.2015Rok 2015 obfitował w ważne dla działkowców wydarzenia. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.


 

 

Styczeń 2015

 

 • Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do drugiego czytania
Sejmowa Komisja Infrastruktury w całości przyjęła projekt opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” i skierowała go do drugiego czytania w Sejmie (czytaj więcej)
 • Fundusz Obrony ROD
Krajowa Rada PZD podjęła nową uchwałę w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD. Fundusz Obrony funkcjonuje w PZD od  2009 r. W obecnej sytuacji ogrodów działkowych, szczególnie zagrożonych roszczeniami, istnienie tego Funduszu stało się wręcz koniecznością, należało jednak dostosować jego funkcjonowanie do nowych podstaw prawnych, na jakich oparta jest działalność PZD (czytaj więcej).

 • Działkowcy bronią gruntów warszawskich ROD przed propozycjami Stowarzyszenia „dekretowiec"
Warszawa za sprawą Stowarzyszenia „Dekretowiec”, które przedłożyło komisji senackiej propozycje w zakresie likwidacji wszystkich ROD w Warszawie, stała się języczkiem uwagi. Szczególnie niepokojące wydają się działania, jakie stołeczni urzędnicy zaczęli podejmować w minionym roku, po wejściu w życie nowej ustawy o ROD. Zagrożone są nie tylko ogrody położone w stolicy na terenie objętym działaniem dekretu Bieruta, ale także ogrody objęte roszczeniami byłych właścicieli nieruchomości, którzy domagają się uznania wywłaszczenia ich za bezprawne" - napisał OZ Mazowiecki w liście do Prezydenta Warszawy (czytaj więcej)

W sprawie zabrała też głos KR PZD (czytaj wiecej)

 • Czy krakowskie ROD będą musiały płacić za użytkowanie gruntów?
Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków, w związku z zapisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwała ta okazała się bardzo niekorzystna dla krakowskich ROD i działkowców, gdyż nałożyła opłatę za użytkowanie w wysokości 0,02 % wartości nieruchomości zajmowanych przez ogrody. W ten sposób „pod płaszczykiem” ustawy służącej obronie działkowców, obciążono osoby mające działki w ROD kosztami z tytułu użytkowania działek (czytaj więcej).

W sprawie tej wypowiedziała się m.in. KR PZD (czytaj więcej)


 • KR PZD o podjętych rozwiązaniach w zakresie inwestycji i remontów w ROD
Obradująca w styczniu 2015 r. KR PZD uregulowała w drodze dwóch uchwał kwestie funkcjonowania Funduszu Inwestycyjnego, którego środki są przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych w Związku, w szczególności kosztów zakładania, zagospodarowywania i modernizacji ROD oraz sytuację proceduralną całego procesu inwestycyjno – remontowego w ROD (czytaj więcej).

 • Koniec ustawowych walnych zebrań w ROD
18 stycznia 2015 r. dobiegł końca czas wyznaczony przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych na  przeprowadzenie  zebrań, na których wszyscy działkowcy w ROD mieli zadecydować o wyborze stowarzyszenia zarządzającego ogrodem (czytaj więcej).

Komunikat KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD (czytaj więcej) 

 • Działkowcy w wyborach samorządowych
Po raz pierwszy do wielu lat działkowcy kandydujący w wyborach samorządowych rekomendowani przez struktury Polskiego Związku Działkowców osiągnęli tak dobre wyniki. Cieszy nas, że na różnych szczeblach samorządu terytorialnego wybrano 398 działkowców. Z tej grupy 59 działkowców wybranych zostało na funkcje prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad miejskich, gminnych i powiatowych (czytaj więcej).

Komunikat KR PZD w tej sprawie (czytaj więcej)
Luty 2015

 • Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan
Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysięcy podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przed rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny (czytaj więcej).

 • Reprywatyzacja – koszmar działkowców
Z tytułu roszczeń toczy się kilkaset postępowań sądowych i administracyjnych wobec ogrodów działkowych na terenie całego kraju. Dotyczy to nawet ogrodów, które powstały jeszcze przed wojną. Działkowcy powinni być świadomi, że z powodu roszczeń zagrożony jest majątek ich własny, jak i Związku (czytaj więcej).

 • Nowy ogród działkowy w Toruniu
W Okręgu Toruńsko - Włocławskim Polskiego Związku Działkowców zbudowano nowy Rodzinny Ogród Działkowy, jako ogród odtworzeniowy po zlikwidowanych ROD „Kogucik’ i „Złote piaski” w Toruniu (czytaj więcej).

 • Ogrodom w Grudziądzu grozi likwidacja
„W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość – im więcej kto ma, tym więcej pragnie” - te słowa Owidiusza najlepiej oddają sytuację trzech grudziądzkich ogrodów działkowych, którym grozi likwidacja na skutek roszczeń (czytaj więcej).

 • Nowelizacja ustawy śmieciowej – zmiany dla działkowców
W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, która wprowadziła opłatę ryczałtową za wywóz śmieci z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ROD. O zmianie przepisów Krajowa Rada PZD informowała zarządy ROD i działkowców z ROD objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w komunikacie z dnia 14 kwietnia i 12 maja 2015 r. (czytaj więcej).

Marzec 2015

 

 • Projekt regulaminu ROD trafił do konsultacji w ogrodach
Krajowa Rada PZD wsłuchuje się w głos działkowców, dlatego projekt regulaminu ROD został przekazany do wszystkich ROD w celu zapoznania się z nim i przesyłania uwag (czytaj więcej).

 • Czy śląscy działkowcy zostaną sprzedani razem z terenami ogrodów?
PZD walczy o działkowców z Jastrzębia Zdroju i Mszany. Niezrozumiała postawa władz lokalnych dała bowiem Jastrzębskiej Spółce Węglowej pretekst by stwierdzić, że sposobem na poprawę jej sytuacji finansowej będzie sprzedaż gruntów ogrodów wraz z działkowcami. Spór trwa od 7 lat. Bezpośrednio zagrożonych jest około 950 użytkowników działek i ich rodzin. Mimo to władze nie reagują (czytaj więcej).

 • Działkowcy potrzebują ustawy reprywatyzacyjnej
W związku z publiczną debatą w przedmiocie reprywatyzacji, Krajowa Rada PZD, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która wielokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli, stwierdza iż polski ustawodawca powinien niezwłocznie wprowadzić systemowe rozwiązania w tej materii (czytaj więcej).

 • Roszczenia do gruntów ROD
W związku z narastającym problemem roszczeń do gruntów ROD oraz coraz bardziej dotkliwymi skutkami dla PZD i działkowców Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała stan roszczeń do gruntów ROD (czytaj więcej).Kwiecień 2015

 • Krajowe  konkursy „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” i "Wzorowa Działka Roku 2015"
Kolejna edycja krajowych konkursów jest okazją do pokazania swojego ogrodu i wyróżniających się na tle innych użytkowników - działek. Celem konkursów jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych sposobów ich zagospodarowania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami (czytaj więcej).
 • Niszcząca siła roszczeń, czyli jak spadkobiercy próbują zlikwidować najpiękniejszy ogród w Polsce 
„Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej to ogród z ponad trzydziestoletnią tradycją. Zaliczany jest do jednego z najpiękniejszych ogrodów w Polsce, jak i w Europie. Jednak dziś jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Wszystko za sprawą spadkobierców, którzy odzyskali prawa do zajmowanych przez niego terenów. Oferują oni działkowcom ich kupno za astronomiczną kwotę 8,5 milionów złotych (czytaj więcej)

 • Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich dziękuję PZD za stanowisko ws. działań dot.  ustawy reprywatyzacyjnej - (czytaj więcej)

 • Interpelacja Posła Kazimierza Ziobro w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która niejednokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli zwróciła uwagę, iż w dalszym ciągu w naszym kraju nie ma systemowych rozwiązań w tej kwestii. [...] W związku z powyższym poseł zwrócił się do Ministerstwa z pytaniami dotyczącymi prac nad ustawą (czytaj więcej).

 • Odpowiedź ministra Skarbu Państwa na interpelację poselską w sprawie reprywatyzacji - (czytaj więcej)


 • Kolejna odpowiedź na poselską interpelacje ws. zapytania złożonego przez posła Macieja Orzechowskiego
"W odniesieniu do postulatów Polskiego Związku Działkowców dotyczących zablokowania możliwości restytucji mienia należy zauważyć, że roszczenia reprywatyzacyjne dawnych właścicieli lub ich następców prawnych co do zasady nie mogą być zaspokajane poprzez zwrot nieruchomości w tych sytuacjach, w których nieruchomość została zbyta na rzecz osoby trzeciej - podmiotu prywatnego, tj. gdy decyzja nacjonalizacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne” - odpowiada Minister Skarbu Państwa na interpelację poselską Macieja Orzechowskiego z PO w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej (czytaj więcej).
 • List Ministra Skarbu Państwa do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego 
„Pragnę podziękować za wyrażenie stanowiska w sprawie postulowanych rozwiązań przedstawionych do wykorzystania przy projektowaniu ustawy. Pragnę również poinformować, że w chwili obecnej w Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzone są prace mające na celu oszacowanie potencjalnych roszczeń reprywatyzacyjnych w sakli całego kraju” – napisał Minister do Prezesa PZD (czytaj więcej).

 • Realizacja ustawy o ROD z 13 grudnia 2014 r.
Polski  Związek  Działkowców z wielką powagą podszedł do realizacji ustawy. Dotychczasowe działania wszystkich struktur Związku i działkowców w sprawie wdrażania ustawy są prawidłowe i prowadzone z pożytkiem dla ogrodów działkowych i miliona polskich rodzin (czytaj więcej)

 • Problem śmieciowy w ogrodach działkowych
Władze Gminy Koronowo znalazły sprytny sposób na zrobienie oszczędności. Nie dość, że nałożyły na działkowców przeszło stuprocentową podwyżkę opłat za wywóz śmieci, to uwzględniły w niej koszty oczyszczania terenu przyległego do ogrodów. Burmistrz Koronowa nie przejął się tym, że decyzja radnych jest niezgodna z ustawą o ROD (czytaj więcej).

Stanowisko KR PZD ws. śmieci - czytaj więcej


Maj 2015
 •  
 • Wrocław chce zabetonować ogrody
Władze Wrocławia zamierzają wyrzucić działkowców z terenów zarezerwowanych niegdyś pod budowę autostrady, a niewykorzystanych na ten cel. Choć miasto nie ma prawa do tych gruntów, ma już pomysł, by postawić na nich biurowce (czytaj więcej).

 • Ogrody działkowe są potrzebne społeczeństwu
Ogrody działkowe były tematem wyemitowanego 5 maja w telewizyjnej „Jedynce” programu „Świat się kręci”. Ograniczony czas nie pozwolił na omówienie wszystkich spraw związanych z sytuacją ROD w Polce, ale widzowie programu mogli się przekonać, czym są ogrody działkowe,  jakie dobro stanowią dla działkowców, ale i dla całego otoczenia. Nie dziwi więc wynik głosowania sms-owego, w którym telewidzowie mogli się wypowiedzieć, czy ich zdaniem ogrody są potrzebne. Aż 98 proc. z nich odpowiedziało „TAK” (czytaj więcej).

 • Były ugory – są ogrody działkowe
Na gdańskich Stogach, w miejscu dawnego nieużytku o powierzchni ok. 3 ha, powstały nowe ogrody działkowe (czytaj więcej).

 • Pozyskiwanie funduszy unijnych przez PZD
PZD rozpoczął starania o pozyskanie środków unijnych na modernizację i rozwój ROD (czytaj więcej).

 • Premier Ewa Kopacz spotkała się z działkowcami
Szefowa rządu spotkała się z działkowcami oraz przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców w jednym z warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Po spotkaniu Kopacz oświadczyła, że dzięki nowelizacji Prawa budowlanego i kilku innych ustaw - podpisanej w kwietniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego - 950 tys. należących do działkowców małych domków może nadal funkcjonować. "Nikt tego nie będzie kazał burzyć" - podkreśliła premier (czytaj więcej).

 • Korzystne wyroki dla byłych działkowców z ROD im 23 Lutego w Poznaniu
Po blisko 2 latach niepewności i wielokrotnym stawaniu przed Sądem Rejonowym kilku działkowców wyrzuconych ze zlikwidowanego ROD 23 Lutego w Poznaniu przez Beatę N. i dodatkowo pozwanych o bezumowne korzystanie z działki przez Hannę R., która umową zbycia wierzytelności od Beaty N. przejęła prawa do dochodzenia odszkodowań i wynagrodzeń od działkowców, wyrokami Sądu zostało uwolnionych od groźby zapłaty wielotysięcznych odszkodowań (czytaj więcej).

 • KR PZD popiera zmiany w ustawie o ochronie przyrody
Prezydium KR podziela pogląd wyrażony w propozycjach rządowego projektu dotyczącego zmiany ustawy o ochronie przyrody, ponieważ obowiązujące przepisy zbyt restrykcyjnie chronią stan zadrzewień i krzewów w Polsce, przez co są szczególnie uciążliwe dla działkowców (czytaj więcej).


Czerwiec 2015

 • Inwestycje i remonty w ROD
Związek prowadzi szeroko zakrojoną politykę inwestycyjną polegającą na stałym unowocześnianiu rodzinnych ogrodów działkowych i poprawie ich wizerunku poprzez ich wyposażanie w nowoczesne urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych elementów infrastruktury, mających wpływ na funkcjonalność ogrodów (czytaj więcej).

 • W toruńskim ogrodzie działkowym powstała plenerowa siłownia
W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu, wysiłkiem zarządu ROD, jak również przy dużym zaangażowaniu działkowców, zbudowana została plenerowa siłownia, która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów przebywających na terenie ogrodu. Miejsce to jest bazą dla aktywnego, rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla działkowców, ich rodzin i bliskich (czytaj więcej).

 • Prokurator zgłasza swój udział w postępowaniu w sprawie kompleksu ROD Waszyngtona
Bardzo dobra informacja dla działkowców! Pismem z dnia 23 czerwca 2015r. Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie poinformował Okręgowy Zarząd Mazowiecki, że zgłosił swój udział w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przez Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie użytkowania wieczystego gruntu dotyczącego nieruchomości w Warszawie przy ul. Kinowej, al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych i aktywnie w nim uczestniczy (czytaj więcej).

 • Polskie Radio o ogrodach zagrożonych reprywatyzacją
Reprywatyzacja i związane z tym patologie to jedna z największych bolączek polskich działkowców. Niesprawiedliwość jaka ich dotyka zwróciła także uwagę mediów. 17 czerwca br. w Polskim Radio RDC w audycji „Jest sprawa” poruszono temat roszczeń, którymi obarczone są rodzinne ogrody działkowe (czytaj więcej).


 • Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD
W czerwcu we wszystkich okręgach odbywały się Zjazdy (czytaj więcej).

 • Nowelizacja prawa budowlanego - jakie zmiany dla rodzinnych ogrodów działkowych?
Z dniem 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła wiele korzystnych zmian w prawie budowlanym. Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy obejmą również rodzinne ogrody działkowe, co jest bardzo dobrą wiadomością dla ROD, gdzie inwestycje i remonty to bardzo ważny temat (czytaj więcej).

 • List Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego
"Resort infrastruktury i rozwoju uważa za wskazane, aby w obecnej sytuacji łagodzenia następstw tzw. „dekretu Bieruta" nie dokonywać kosztem rodzinnych ogrodów działkowych (czytaj więcej).
 • PZD przyjęło założeń dla struktur Związku w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD
Rodzinne ogrody działkowe spełniają szereg ważnych funkcji ekologicznych, ochronnych i estetycznych niezbędnych każdemu człowiekowi. Dlatego też słuszne, a nawet konieczne, jest podjęcie przez jednostki organizacyjne PZD działań zmierzających do uzyskania pomocy ze środków unijnych (czytaj więcej).

 • Dofinansowania dla ROD z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają możliwość skorzystania rodzinne ogrody działkowe. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na szeroko rozumianą ochronę środowiska, w tym przywracanie różnorodności biologicznej oraz edukację ekologiczną cych do uzyskania pomocy ze środków unijnych (czytaj więcej).

 • PZD walczy o prawo działkowców do odszkodowań
Roszczenia to problem niezwykle trudny i dotkliwy, zarówno dla działkowców, jak i PZD. W Polsce toczy się co najmniej kilkanaście spraw, w których nie tylko byli właściciele i ich spadkobiercy, ale też osoby, które roszczenia po prostu odkupiły licząc na milionowe zyski, podważają przejęcie gruntów przez władze publiczne i żądają likwidacji ROD i wydania terenu, a niejednokrotnie też zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z ziemi. Tymczasem działkowcy muszą pozostawić w ogrodach cały swój dobytek. Kto zatem ma zapłacić działkowcom za ich majątek? (czytaj więcej)
 
 


Lipiec 2015

 • XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut 
Podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów dużą część obrad poświęcono dyskusji nad zapisami i zmianami wprowadzonymi do statutu PZD. - Byliśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w statucie, by odpowiadał on organowi nadzoru i by nie było żadnych wątpliwości ani formalnych ani merytorycznych - mówił Prezes. Mecenas Tomasz Terlecki przedstawił delegatom wprowadzone zmiany, a w dyskusji delegaci z wszystkich okręgów wyrażali swoje opinie co do statutu i wprowadzonych do niego zmian. Statut został jednogłośnie uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD (czytaj więcej).

 • XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybrał władze na kolejną kadencję

W drugim dniu obraz XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD delegaci stawili się rano, by pełni nowych sił obradować i dyskutować nad przyszłością i programem PZD na kolejną kadencję. Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności KR PZD w kadencji 2012-2015. Wybrali też nowe władze, w tym członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Rady, Prezydium i Prezesa PZD. - Mam świadomość, że przed nami trudna droga. Jestem pewny, że tym zjazdem stworzyliśmy warunki do dalszego działania i rozwoju ogrodów działkowych - mówił wybrany na kolejną kadencję Prezes PZD Eugeniusz Kondracki (czytaj więcej).

 Zobacz galerię zdjęć z XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD


 •  Działkowcy z ROD „Na Wirażu” ograbieni przez państwo? 
 Niezwykle bulwersujące w sprawie jest to, że Agencja Mienia Wojskowego – państwowa spółka - za bezcen pozbyła się wartej miliony ziemi oddając ją w ręce prywatne. Teraz nie widzi podstaw do realizacji porozumienia, które AMW zawarła z działkowcami w 2004 roku (czytaj więcej).
 • Rozstrzygnięcia krajowych konkursów 
W dniu 15 lipca br. Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015" i "Wzorowa Działka Roku 2015". Z uchwałami i galerią zdjęć zwycięskich ogrodów można zapoznać się na stronie pzd.pl (czytaj więcej).


 • Realizacja postanowień Zjazdu
XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął program, który określa zadania na kolejną kadencję władz PZD. Zjazd uchwalił także 8 stanowisk i 2 apele, które określają politykę Związku na najbliższą przyszłość. Odnoszą się one do najważniejszych problemów, z którymi zmaga się dzisiaj PZD, jak również do tych, które mogą wystąpić w przyszłości (czytaj więcej).

 • Nowy plac zabaw w ROD "Kolejarz" w Bolesławcu
Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Bolesławcu, odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw ślają politykę Związku na najbliższą przyszłość. Odnoszą się one do najważniejszych problemów, z którymi zmaga się dzisiaj PZD, jak również do tych, które mogą wystąpić w przyszłości (czytaj więcej).

 

 
Niebezpieczny Barszcz Sosnowskiego wkroczył do ogrodów

W całym kraju odnotowuje się przypadki poparzeń przez barszcz Sosnowskiego. To imponujących rozmiarów, piękna roślina –jednak niezwykle groźna dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt, już po minutowym kontakcie w niewielkiej odległości. Barszcz wkracza na tereny ogrodów działkowych, o czym informują okręgowe zarządy PZD m.in. w Zielonej Górze (ROD „Metalowiec” w Jasieniu) i Gdańsku (czytaj więcej).


 • Wartość rekreacyjno - wypoczynkowa rodzinnych ogrodów działkowych tematem badań naukowych
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe aglomeracji miejskich są przedmiotem dyskusji nie tylko samorządów terytorialnych ale również instytucji naukowych. W jednej z lubelskich uczelni - na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, prowadzone są badania w ramach pracy magisterskiej nt. atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej terenów zielonych Lublina (czytaj więcej).

 • Zawiązały się Kolegia Prezesów ROD
Zakończył się okres sprawozdawczo wyborczy w Polskim Związku Działkowców. Ostatnim jego akcentem było ustalenie regionalnych (miejscowych) Kolegiów prezesów - ciał, które stanowią forum wymiany doświadczeń i ustalają kierunek współpracy ROD z samorządem terytorialnym (czytaj więcej).
 
 • Wspaniałe wakacje działkowców na... RODOS
Wakacje w pełni, pogoda dopisuje. Codziennie po pracy biegnę na moją ukochaną działkę, aby zaczerpnąć słońca, świeżego powietrza, popracować i cieszyć się plonami z działki i spotkać się z moimi przyjaciółmi- działkowcami. Wspólnie radujemy się z możliwości korzystania z uroków naszych działek i wakacjami spędzanymi „na RODOS” i to bez wyjeżdżania zagranicę (czytaj więcej). 


Sierpień 2015

KR PZD zwróciła się z listem do wszystkich Marszałków Województw, deklarując otwartość  Związku, jako partnera społecznego, w pracach nad formułowaniem zapisów dokumentów strategicznych dla wszystkich regionów Polski.  PZD postulowało też uwzględnienie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych w programach finansowanych ze środków europejskich. W odpowiedzi Marszałkowie Województw przesłali pisma:
 • II posiedzenie Krajowej Rady PZD
13 sierpnia 2015 r. odbyło się w Warszawie II posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Porządek obrad był bardzo obszerny, ponieważ Krajowa Rada musiała podjąć decyzje w wielu ważnych dla Związku sprawach (czytaj więcej).

 • Ocena XII Krajowego Zjazdu PZD
Krajowa Rada wysoko ocenia przygotowanie, przebieg i wyniki XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniach 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie. Jego dorobek potwierdza, że był on świętem samorządu działkowców i sukcesem całej społeczności działkowej. Krajowa Rada uznała, że był to jeden z najlepiej przeprowadzonych Zjazdów pod względem organizacyjnym i merytorycznym (czytaj więcej).

 • Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD - podsumowanie
Okręgowe zjazdy delegatów odbyły się w tym roku w trudnych warunkach logistycznych, gdyż w zasadzie bezpośrednio po walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, które wybierały delegatów na te zjazdy. We wszystkich okręgach przygotowania przeprowadzono w sposób sprawny i zgodny z wymogami statutu PZD (czytaj więcej).

 • Związek intensyfikuje działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD
Polski Związek Działkowców niezwłocznie od wejścia w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku, podjął działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Było to konieczne, gdyż PZD nie do wszystkich terenów rodzinnych ogrodów działkowych może wylegitymować się tytułem prawnym do gruntów. Od 19 stycznia 2014r. minęło ponad półtora roku i w tym czasie dzięki zaangażowaniu wszystkich struktur Związku udało się wiele zrobić w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD (czytaj więcej).

 • Prezydium KR PZD przyjęło priorytetowe zadania dla struktur PZD w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD
Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z dotychczasową realizacją regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD oraz uwzględniając stanowisko Krajowej Rady PZD w tej sprawie przyjmuje priorytetowe zadania do realizacji przez struktury Związku (czytaj więcej).

 • Pozyskiwanie środków unijnych dla ROD 
Prezydium Krajowej Rady PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD, przyjęło priorytetowe zadania do realizacji przez struktury Związku (czytaj więcej).

 • Sukces PZD w Sądzie Najwyższym
Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie skargi kasacyjnej PZD od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie dotyczącej roszczeń z tytułu bezumownego korzystania za tereny ROD Wrzos i Kalina w Krakowie. W orzeczeniu tym SN w pełni poparł stanowisko Związku i uchylił wyrok w części zasądzającej od PZD przeszło 600 tys. zł. Sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez Sąd w Krakowie (czytaj więcej).

 
 • Krajowe Dni Działkowca w Tczewie
„Prawdziwe Zwycięstwo Demokracji” pod takim hasłem przewodnim na Bulwarach Nadwiślańskich w Tczewie odbywały się 56. obchody Krajowych Dni Działkowców. Było tłumnie, gwarnie i radośnie. Działkowcy przywieźli ze sobą piękne kosze dożynkowe, które pięknie ozdobiły scenę w namiocie, gdzie odbywały się oficjalne uroczystości.  W obchodach uczestniczyło ponad 700 działkowców z całej Polski, a także zacni goście (czytaj więcej). • Prezesi ROD uhonorowani za długą pracę
Wyjątkowym wydarzeniem podczas tegorocznych obchodów 56. Krajowych Dni Działkowca było uroczyste wręczenie podziękowań byłym Prezesom Rodzinnych Ogrodów Działkowych, którzy przez wiele lat sprawowali swoje obowiązki i wraz z końcem kadencji zakończyli swoją pracę. Ich oddanie dla PZD, czynna praca w obronie ustawy o ROD oraz Związku, przyczyniły się do budowania wspólnego dobra, jakim są ogrody działkowe. Był to moment wzruszający dla wielu osób (czytaj więcej). 

Wrzesień 2015

 • Działkowcy walczą o budżety obywatelskie
Budżet obywatelski to ogromna szansa na dobre i potrzebne inwestycje nie tylko dla miast, ale także i dla ogrodów działkowych. W ten sposób ogrody mogą zyskać potrzebne środki finansowe na rozwój infrastruktury ROD (czytaj więcej)

 • Czy ROD pomogą Warszawie zostać Zieloną Stolica Europy w 2018 roku
Warszawa, w ślad za innymi stolicami europejskimi, stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy, który przyznaje Komisja Europejska. Jednym z głównych elementów branych pod uwagę w konkursie jest zieleń w mieście, a w tej dziedzinie ogrody działkowe w stolicy niewątpliwie mocno się wyróżniają (czytaj więcej).

 • Wojewoda Lubelski deklaruje współpracę z PZD
Wojewoda zapewnił o swoim poparciu dla idei ogrodnictwa działkowego i zadeklarował chęć dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem Polskiego Związku Działkowców. Jest dobra i ważna deklaracja, która napawa optymizmem i daje nadzieję na lepszą przyszłość lubelskich rodzinnych ogrodów działkowych (czytaj więcej).

 • Wreszcie sprawiedliwy wyrok
Od wielu lat nie tylko poznańskich działkowców bulwersują wyroki sądowe , jakie zapadały w sprawie ROD im. 23 Lutego w Poznaniu. Od 1998 r. toczyła się batalia o obronę tego ogrodu zagrożonego likwidacją wskutek roszczeń Beaty N., która od spadkobierców byłych właścicieli wywłaszczonych w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia kupiła w 1997 roku prawa do nieruchomości (czytaj więcej).


Październik 2015

 • Krajowej Rady PZD przyjęła Regulamin ROD

W dniu 1 października br. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. Najważniejszy dokument uchwalony na tym posiedzeniu to Regulamin ROD. Konsultacje nad tym regulaminem trwały w Związku od lutego br. Jeszcze w przeddzień posiedzenia Prezydium Krajowej Rady ustosunkowało się do ostatnich wniosków zgłaszanych do projektu. Regulamin wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. (czytaj więcej)

 • Wielki sukces PZD! Związek nabył prawo użytkowania aż do 24 wrocławskich ROD 
Wielomiesięczne wysiłki Okręgowego Zarządu we Wrocławiu w zakresie regulacji stanu prawnego terenów ROD przyniosły pozytywne efekty dla działkowców. Dzięki uporowi i determinacji władz okręgowych i Krajowej Rady,  Polski Związek Działkowców nabył prawo użytkowania to terenów 24 wrocławskich ROD, które zajmują ponad 176 ha. To blisko aż połowa wszystkich terenów, do których o prawa ubiega się OZ we Wrocławiu (czytaj więcej).

 • Miasto Katowice odpowiada na apel w sprawie współpracy z PZD

„Miasto Katowice dostrzega istotną rolę obszarów zielonych w strukturze przestrzennej miasta oraz ich bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Odzwierciedlone jest to w zapisach dokumentów strategicznych oraz dokumentach dotyczących planowania przestrzennego" - (czytaj więcej). 

 • PZD wspiera warszawskie ogrody w walce o zachowanie ROD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Cztery warszawskie ogrody "Energetyk - Górnik - Nauczyciel", "Kolejarz", "Kinowa" oraz "25 - lecia PRL" walczą o zachowanie ich terenów, jako zieleni działkowej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym celu działkowcy wystosowali apel do radnych dzielnicy Praga Południe o poparcie ich prośby, co mogłoby pomóc im w uzyskaniu pozytywnych dla nich decyzji od planistów Urzędu Miasta Warszawy. Do ich apelu przyłączyła się Krajowa Rada PZD, która także skierowała w tej sprawie pismo do radnych dzielnicy Praga Południe w Warszawie (czytaj więcej).

 • "Zielona szkoła" - sukces ROD im. Ceynowy w Wejherowie

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie mogą poszczycić się nie lada sukcesem ponieważ udało się im przeprowadzić inwestycją pod nazwą „Zielona szkoła – uczmy dzieci dbania o przyrodę” - (czytaj więcej).

 • Coraz mniej czasu na regulację stanu prawnego gruntów ROD

Do 25 października br. Polski Związek Działkowców złożył wnioski o uregulowanie stanu prawnego gruntów 1.324 ROD. Stanowi to 77% wszystkich ogrodów, wobec których PZD może ubiegać się o przyznanie prawa użytkowania. Kolejne wnioski są w trakcie przygotowania (czytaj więcej).

 •  Pozyskiwanie środków na rozwój ROD z budżetów gmin

Krajowa Rada PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin. Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD - (czytaj więcej)

Listopad 2015


 

 • Ogrody w Tczewie podpisały porozumienie


9 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Tczew a tczewskimi ogrodami działkowymi reprezentowanymi przez Kolegium Presów ROD PZD w Tczewie (czytaj więcej).

 • WSA stwierdza: PZD jest stroną w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli


Dobre wieści dla ROD objętych dekretem Bieruta. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał niezmiernie istotny – z punku widzenia problemów, z jakimi boryka się Polski Związek Działkowców – wyrok (czytaj więcej).  

 

 • Walka z bezdomnością w ogrodach działkowych


Późna jesień i zima to dla bezdomnych czas walki o przetrwanie. W Polsce nie istnieją konkretne dane pozwalające na określenie skali bezdomności i zagrożenia bezdomnością, a szacunkowe dane mówią o ok. 30 tys. do nawet 300 tys. osób. Każdego roku w okresie zimowym odnotowywane są przypadki wykorzystywania przez bezdomnych altanek znajdujących się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych (czytaj więcej).

 • Miesięcznik „działkowiec” najlepiej sprzedającym się czasopismem o tematyce ogrodniczej w Polsce!


Miesięcznik „działkowiec” jest liderem sprzedaży wśród czasopism o tematyce ogrodniczej i działkowej. To wyraźny sygnał, że jest to pismo potrzebne, które dobrze służy swoim czytelnikom, w tym działkowcom (czytaj więcej).

  • Otwarte Ogrody – zarządy kieleckich ROD przecierają szlaki


Od dłuższego już czasu można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania rodzinnymi ogrodami działkowymi. Przejawia się ono nie tylko w chęci posiadania działki – otóż coraz częściej możliwością wejścia na teren ogrodu i skorzystania z jego uroków zainteresowane są też osoby spoza grona działkowców. Tę tendencję dostrzegają zarządy ROD, które starają się wymyślić sposoby na bezpieczne otwarcie ogrodów na społeczność lokalną i mieszkańców (czytaj więcej).

 • IV posiedzenie Krajowej Rady PZD


W Warszawie, w dniu 25 listopada 2015 r. odbyło się czwarte w tej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna z punktu widzenia ogrodów działkowych i praw działkowców (czytaj więcej).
 

 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nadzieją dla rodzinnych ogrodów działkowych


Jak pokazuje analiza stanu prawnego terenów rodzinnych ogrodów działkowych, 1/3 ogółu ROD zlokalizowana jest na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Brak jasnego i klarownego tytułu prawnego do terenu, skutkować może bardzo poważnymi i realnymi konsekwencjami dla grupy ponad 300 tysięcy indywidualnych użytkowników, których to prawa majątkowe, ściśle powiązane są z tytułem do gruntu po stronie stowarzyszenia ogrodowego PZD (czytaj więcej).


Grudzień 2015

 

 • KR PZD wzięła udział w przygotowaniu Szlachetnej Paczki

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, a także wydawnictwo „działkowiec” oraz pracownicy obu instytucji z radością i zapałem kolejny już raz włączyli się w akcję Szlachetnej Paczki. W tym roku Swoje wsparcie zaoferowali także pracownicy Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Jednocząc nasze siły kolejny raz pokazaliśmy otwarte serca, zdolne do hojnej i bezinteresownej pomocy potrzebującym. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas Szlachetna Paczka sprawi im wiele radości i satysfakcji (czytaj więcej).

 

 • PZD dołączy do ogólnopolskiego projektu „Więcej niż energia”

 

Z inicjatywy czterech organizacji: Greenpeace Polska, Polska Zielona Sieć, WWF Polska i ClientEarth powstał ruch poparcia dla energetyki odnawialnej pod hasłem „Więcej niż energia”. Wśród wielu organizacji pozarządowych i branżowych, samorządów oraz organizacji samorządowych i instytucji, które działają na rzecz rozwoju OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), zaproszony został do współpracy także Polski Związek Działkowców (czytaj więcej).


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.