Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uchwała nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań - 22.12.2015

UCHWAŁA Nr   335/2015

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD

oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt  1 i 7 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Wprowadzić wytyczne w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w okresie niniejszej kadencji w Polskim Związku Działkowców oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań, czyli:

I. Formularze obowiązkowe:

 1. Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD (Konferencji Delegatów).
 2. Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD.
 3. Regulamin Konferencji Delegatów ROD.
 4. Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD.
 5. Protokół Komisji Mandatowej Konferencji Delegatów.
 6. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczego  (Konferencji Delegatów).
 7. Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za ……….. rok.
 8. Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w ………………… roku.
 9. Wzór uchwały w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 10. Wzór uchwały w sprawie planu pracy na ……… rok.
 11. Wzór uchwały w sprawie preliminarzy finansowych na ………….. rok.

 II. Formularze fakultatywne:

1. Dla ROD, w których po raz pierwszy będzie odbywała się Konferencja Delegatów:

   a) Regulamin Konferencji Delegatów;

   b) Protokół Komisji Mandatowej Konferencji Delegatów.

2. Dla Walnych Zebrań (Konferencji Delegatów), na których będą odbywać się wybory uzupełniające:

   a) Protokół Komisji Wyborczej;

   b) Wzór uchwały w sprawie wyników wyborów uzupełniających;

   c) Wzór uchwały w sprawie zamiany członka organu PZD.

3. Wzór wniosku zarządu ROD na walne zebranie/konferencję delegatów w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego).
4. Wzór uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego).
5. Wzór uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego.

§ 2

Wytyczne oraz wymienione w § 1 wzory druków stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

    I WICEPREZES                                                               PREZES

/-/Tadeusz JARZĘBAK                                                /-/Eugeniusz KONDRACKI

 

 

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.

 

WYTYCZNE w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych Polskiego Związku Działkowców w okresie kadencji


* Uwaga! Wzory druków zostaną przesłane bezpośrednio do ROD.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio