Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

FUNDUSZE UNIJNE

Uchwała nr 338/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia zarządów ROD do występowania z wnioskami o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich - 22.12.2015

UCHWAŁA NR  338/2015

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia zarządów ROD do występowania z wnioskami o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich

 

Prezydium KR PZD, działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 7 statutu PZD oraz uchwały nr 3/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD, postanawia:

§ 1.

  1. Upoważnić zarządy ROD do występowania z wnioskami o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich w ramach programów unijnych, przed uzyskaniem zgody walnego zebrania na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD, w sytuacji, gdy terminy naboru wniosków kończą się przed terminem walnego zebrania.
  2. Dla ważności działań podjętych przez zarządy ROD, o których mowa w ust. 1, niezbędne jest ich zatwierdzenie przez walne zebranie oraz podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego w ROD.
  3. W przypadku braku akceptacji wniosku przez walne zebranie, zobowiązać zarząd ROD do wycofania ww. wniosku.
  4. Zobowiązać okręgi do sprawowania nadzoru nad wypełnianiem powyższej uchwały przez zarządy ROD.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Jednym z priorytetowych zadań wynikających z XII Krajowego Zjazdu PZD, jest pozyskiwanie środków unijnych na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. W tym celu zarówno Krajowa Rada PZD, jak i okręgi podjęły szereg działań zmierzających do wyzwolenia inicjatyw w ogrodach, aby występowały o dotacje z funduszy unijnych. W wielu województwach, w których działają Regionalne Programy Operacyjne, ogłoszono już terminy naboru wniosków umożliwiających uzyskanie wsparcia finansowego. Niekiedy zakończenie procesu składania wniosków przypada w terminie, który uniemożliwia już odbycie walnego zebrania w ROD, które jest jedynym organem uprawnionym do wyrażania zgody na realizację inwestycji i remontów w ROD. Zatem, aby nie zamykać tym ogrodom możliwości skorzystania ze środków unijnych, Prezydium KR PZD postanowiło upoważnić zarządy ROD do składania wniosków o dotacje unijne przed uzyskaniem zgody walnego zebrania na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD. Jednakże warunkiem koniecznym jest późniejsze potwierdzenie przez walne zebranie działań podjętych przez zarząd ROD.         

  

 

            WICEPREZES                                       PREZES

/-/Tadeusz JARZĘBAK                       /-/Eugeniusz KONDRACKI

 

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio