Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Obradował OZ w Zielonej Górze - 21.12.2015

We wtorek (15.12.2015 r.) obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze. Obradom przewodniczył prezes OZ PZD, pan Marian Pasiński. Prezydium OZ przedstawiło pod obrady ocenę i kierunki dalszego działania OZ i zarządów ROD, w celu poprawy stanu zagospodarowania ROD i działek. Najważniejszym kryterium oceny było wyposażenie w niezbędną infrastrukturę i stan zagospodarowania działek (ilość wolnych działek). Podkreślono, że zagospodarowanie ROD i działek jest dobre, że wszystkie ROD (121 ROD) posiadają ogrodzenia, są zaopatrywane w wodę, 93 ROD posiadają energię elektryczną, a 83 posiada pomieszczenia administracyjno - magazynowe (w tym 24 domy działkowca). Zaznaczono, że jest to wynik dużych nakładów inwestycyjnych w ostatnich latach. Każdego roku (w ciągu ostatnich pięciu lat) wykonano zadań inwestycyjno - remontowych na kwotę 1 mln zł, przy znacznym wsparciu ze środków z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD. Każdego roku wspomagano ogrody kwotą około 270 - 320 tyś. Wszystkie ogrody, które wystąpiły o wsparcie - takie otrzymały. Dynamiczny rozwój inwestycji i remontów przy dużym zaangażowaniu prezesów i zarządów ROD oraz przy zrozumieniu potrzeb przez działkowców spowodował, w ciągu ostatnich pięciu lat, wzrost majątku trwałego w ROD o 13 procent.

W materiałach prezydium podkreśliło dalszą potrzebę unowocześniania infrastruktury pomimo minimalnych środków na Okręgowym Funduszu Rozwoju ROD.

W dyskusji dominowały głównie zagadnienia dotyczące źródeł finansowania inwestycji i remontów.  Uznano, iż warunkiem niezbędnym by pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków samorządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Unii Europejskiej jest ścisła współpraca ogrodów z samorządem lokalnym i uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności. Na terenach wiejskich (w gminach do 20tyś. mieszkańców) należy zgłaszać swoje projekty i ogrody do „Lokalnej Grupy Działania”, jest to istotne by uczestniczyć w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Ważna jest przy tym wymiana informacji między zarządami ogrodów, które mają już doświadczenie i tymi, które stawiają pierwsze kroki w  tej materii.

Podkreślono że, każda inwestycja i przedsięwzięcie powinno być dobrze przygotowane i umotywowane. Działkowcy będą chętniej partycypować w kosztach, jeżeli procesy inwestycyjne będą przejrzyste i transparentne, a ich efekty widoczne i przydatne.
Okręgowy Zarząd przyjął uchwały:

  • w sprawie oceny i kierunków dalszego działania OZ i zarządów ROD, w celu poprawy stanu zagospodarowania ROD i działek,
  • w sprawie powołania komisji problemowych,
  • w sprawie regulaminu Okręgowego Zarządu.

Na zakończenie obrad Prezes OZ PZD podziękował członkom OZ i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za duży wkład pracy w mijającym roku oraz  przekazał wszystkim członkom OZ  i za ich pośrednictwem wszystkim przedstawicielom samorządów ogrodowych i działkowcom życzenia świąteczno - noworoczne: dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Podziękował za dobrą współpracę, w mijającym roku prezesowi PZD, panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, członkom krajowej Rady PZD, jej prezydium, pracownikom biura oraz pani Marii Fojt, przewodniczącej  Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Rafał Hawryluk

OZ w Zielonej Górze

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio