Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ostatnie posiedzenie OZ Śląskiego w 2015 roku - 17.12.2015

Ostatnie posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w roku 2015 z udziałem całego składu Okręgowej Komisji Rewizyjnej otworzył Prezes Pan Józef Noski. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności w 2015 roku Okręgu Śląskiego PZD.

Ogromnym wyzwaniem było dalsze wprowadzanie w życie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zwłaszcza w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości, na których urządzono ROD na podstawie art. 76 oraz uchwalenie nowego statutu Polskiego Związku Działkowców, a także Regulaminu ROD, który będzie obowiązywać od początku 2016 roku.

Okręgowy Zarząd Śląski PZD podczas omawianego posiedzenia w dniu 16.12.2015r. przyjął nowy Regulamin Okręgowego Zarządu Śląskiego, który w dalszej kolejności zostanie przedstawiony do rejestracji Krajowej Radzie PZD zgodnie z § 108 ust. 4 Statutu PZD z dnia 2.07.2015r. Z chwilą jego rejestracji straci moc obowiązującą poprzedni regulamin OZ Śląskiego PZD z dnia 29.02.2008r. Należy podkreślić, iż konieczność uchwalenia nowego Regulaminu OZ Śląskiego PZD wynikała z uchwalenia nowego Statutu PZD oraz usprawnienia pracy OZ Śląskiego PZD, a także jego Prezydium. Prace nad przedmiotowym regulaminem trwały od dłuższego czasu, a uchwalona wersja jest wynikiem długich dyskusji prowadzonych na Prezydium OZ Śląskiego PZD.

W toku posiedzenia przedstawiono również najważniejsze zagadnienia ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. pod kątem dotychczasowych doświadczeń. Omówiono również zagadnienia Statutu PZD oraz Regulaminu ROD. Zwłaszcza ten ostatni akt ma ogromne znaczenie dla Działkowców. Wskazuje bowiem wyczerpująco, jak należy korzystać z działki rodzinnej oraz co można na niej posiadać. Szczególnie dotyczy to altan ogrodowych, których maksymalna powierzchnia wynika z ustawy Prawo Budowlane. Niestety pomimo podjętych działań przez Zarządy ROD oraz Polski Związek Działkowców w dalszym ciągu można spotkać Działkowców, którzy za nic mają obowiązujące przepisy i posiadają altany o powierzchni ponad 35m2. Żaden z tych Działkowców nie może liczyć na jakąkolwiek „pobłażliwość” bowiem ustawa o ROD jasno wskazuje, co Zarząd ROD ma zrobić w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej zabudowy.  

Poruszono również sprawy związane z inwestycjami na terenie ROD. Aktualnie PZD Okręg Śląski wzywa Zarządy ROD do rozliczenia dotacji, jeżeli nie zostały złożone odpowiednie dokumenty inwestycyjne w terminie zaznaczonym przez Okręg Śląski PZD.

Ogromną pracę wykonano w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, dotychczas uregulowano około 160 ha poprzez uzyskanie decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania. Działkowcy oraz Polski Związek Działkowców oczekuje jednak, iż w ten sposób zostanie uregulowana zdecydowana większość nieruchomości, na których zlokalizowane są ROD. Należy podkreślić, iż najbardziej aktywne w tym zakresie są władze Miasta Chorzowa, gdzie Prezydent wydał 13 takich decyzji. W dalszym ciągu są  niestety miasta, które pomimo złożonych wniosków nie wydały żadnej decyzji. W celu poprawy tej sytuacji, przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego systematycznie spotykają się z władzami tych miast deklarując gotowość wszelkiej pomocy w celu pozytywnego załatwienia sprawy.

W toku dyskusji poruszono m.in. kwestie obecności PZD Okręgu Śląskiego w mediach oraz konieczności zwiększenia aktywności Zarządów ROD w zakresie działalności medialnej, a w szczególności przekazywania informacji z swoich działań do Okręgu Śląskiego celem publikacji na stronie internetowej OZ. Dyskutowano również na temat dalszej realizacji programu modernizacji działek rodzinnych, wskazując iż podstawowym hamulcem w Rodzinnych Ogrodach Działkowych są sprawy finansowe. Dzięki dotacjom z Okręgu Śląskiego PZD udało się w znacznej mierze polepszyć stan infrastruktury, jednakże w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia. Decyzja w tym przedmiocie należy do samych Działkowców, dlatego też walne zebrania w 2016 roku powinny być bardzo dobrze przygotowane.

Posiedzenie OZ Śląskiego PZD w związku z nadchodzącymi świętami zakończyło się złożeniem przez Prezesa Pana Józefa Noskiego życzeń Zdrowych, Wesołych Świąt oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2016. Uczestnicy posiedzenia przekazali również życzenia dla Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Pana Eugeniusza Kondrackiego. 

Krzysztof Tekla - Dyrektor Biura OZ Śląskiego

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio