Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski spotkał się z przedstawicielami OZ Mazowieckiego - 15.12.2015

14 grudnia br. w Urzędzie Miasta st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli OZM PZD z wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim, które poświęcone było inicjatywom ekologicznym i ogrodniczym na terenie miasta oraz konkursowi „Zielona Stolica Europy”.

Z propozycją spotkania wystąpił wiceprezydent stolicy Michał Olszewski w odpowiedzi na pismo OZM PZD, dotyczące wniosku o uwzględnienie ROD z terenu Warszawy w aplikacji do konkursu Zielona Stolica Europy 2018. Ze strony warszawskiego magistratu, oprócz wiceprezydenta Michała Olszewskiego, w spotkaniu udział wziął również dyrektor Biura Infrastruktury UM Leszek Drogosz oraz zastępcy dyrektora – Katarzyna Kacpura i Anna Śledź. OZM PZD był reprezentowany przez wiceprezes OZM PZD Agnieszkę Bąk oraz członka Prezydium OZM PZD Alicję Szostek. W spotkaniu wziął także udział instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD Maciej Aleksandrowicz.

Prowadzący spotkanie, wiceprezydent Warszawy nawiązał do przesłanego przez OZM PZD wniosku o włączenie ogrodów warszawskich do dokumentów aplikacyjnych europejskiego konkursu Zielona Stolica Europy. Podkreślił, iż nie było możliwe włączenie potencjału ROD w oczekiwanej przez działkowców formie, gdyż procedura i wymogi zgłoszenia były ściśle określone i obejmowały szeroki zakres zagadnień. Niemniej jednak, jak stwierdził wiceprezydent Olszewski, ogrody działkowe są znaczącym obszarem zieleni w mieście i dlatego zostały one ujęte w materiale filmowym promującym tereny zielone stolicy (film „Zielona Warszawa. Zieleń jest w nas”). Ponadto, zdaniem wiceprezydenta stolicy w dalszych etapach prac nad projektem Zielona Stolica Europy, mile widziana będzie współpraca z Miastem różnych instytucji działających na rzecz środowiska, w tym także Polskiego Związku Działkowców. Jednak wszelkie dalsze działania będzie można podejmować w kolejnych etapach konkursu. Dyrektor Biura Infrastruktury UM Leszek Drogosz poinformował, iż na chwilę obecną wiadomo jedynie, że aplikacja miasta Warszawy została, po drobnych poprawkach, przyjęta i Warszawa jest uznana za oficjalnego kandydata w konkursie o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2018 roku.

DSCN6774

Większa część spotkania poświęcona była omówieniu innych, aktualnych inicjatyw oraz projektów ekologicznych i ogrodniczych Miasta. Wiceprezydent Olszewski wspomniał o projekcie „Milion drzew dla Warszawy”, który zakłada posadzenie w stolicy miliona drzew. W związku z tym władze Miasta przeprowadzają analizę specjalistyczną przy udziale dendrologów, dotyczącą doboru gatunkowego drzew najlepiej nadających się do nasadzeń miejskich. W projekcie bardzo istotna jest kwestia edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego doboru nasadzeń w środowisku miejskim. Akcja ma rozpocząć się w nadchodzącym sezonie 2016, a do jej promocji zapraszane będą różne instytucje. Wiceprezydent Olszewski ocenił, iż ilość ogrodów działkowych i działkowców w stolicy to olbrzymi potencjał, który świetnie wpisuje się w działania ekologiczne Miasta i wspólnymi siłami można wypracować rozwiązania służące promocji zarówno ogrodów działkowych, jak również akcji ekologicznych w mieście. Wiceprezydent Olszewski podkreślił i docenił dorobek PZD w zakresie szkolenia ogrodniczego działkowców oraz wieloletniego doświadczenia i wiedzy ogrodniczej użytkowników działek, co można wykorzystać w czasie wspólnych przedsięwzięć. W związku z tym OZM PZD został zaproszony do udziału w projekcie i zgłaszania propozycji, a także do uczestnictwa w debatach na temat projektu Programu Ochrony Środowiska dla m. st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023roku, na których zgłaszane są i omawiane konkretne rozwiązania.  Najbliższa debata pod hasłem „Eko-aktywni w działaniu” odbędzie się 17 grudnia br.  (czwartek) o godzinie 18:00 w Bibliotece Narodowej.

W trakcie spotkania wiceprezes OZM PZD Agnieszka Bąk poruszyła także problem regulacji stanu prawnego gruntów zajmowanych przez ROD, ponieważ ROD z nieuregulowanym statusem prawnym nie mogą brać udziału w konkursach i projektach, w tym także tych prowadzonych przez samorząd lokalny. Zauważyła także, że w trakcie opracowywania przez władze dzielnic miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, ROD umieszczane są w nich jako publiczne tereny zieleni, co niesie ze sobą zagrożenie, iż mogą one całkowicie stracić swój charakter lub mogą być zwyczajnie zlikwidowane.

Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski zaznaczył, że problem regulacji stanu prawnego gruntów ROD jest trudny i skomplikowany. Natomiast w odniesieniu do roli i funkcji ROD w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego wyraził opinię, iż dokumenty strategiczne, dotyczące projektów na terenie Miasta, będą miały pierwszeństwo przed dokumentami uwzględnianymi w opracowaniach miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym można oczekiwać, że podmiot (np. ogrody działkowe) biorący udział w projekcie strategicznym Miasta, dotyczącym rozwiązań ekologicznych, będzie także odpowiednio określany w planach zagospodarowania przestrzennego lub jego funkcja będzie odpowiednio w tych planach zmieniana. Spotkanie zakończono ustaleniem, iż Miasto jest otwarte na współpracę i propozycje OZM PZD dotyczące konkretnych pomysłów odnośnie projektu „Milion drzew dla Warszawy”, a także propozycje tematów, które mogą być dyskutowane w trakcie wspomnianych debat obywatelskich.

Maciej Aleksandrowicz

instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio