Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

OZ w Częstochowie ubiega się o dotację na szkolenia w ramach FIO - 14.12.2015

Okręgowy Zarząd PZD w Częstochowie złożył wniosek o dofinansowanie szkoleń komputerowych dla seniorów ze środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2016.

Każda  organizacja pozarządowa (o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, itp.) może wziąć udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Działacze z OZ w Częstochowie opracowali projekt zatytułowany „E-obywatel @ działkowiec aktywacja”, który ma na celu aktywizację na rzecz osób w wieku emerytalnym zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym spowodowanym brakiem umiejętności obsługiwania komputerów. W ramach priorytetu 2 „Aktywne społeczeństwo” zgłoszony został projekt mający na celu organizację szkoleń  komputerowych. Ich adresatem mają być seniorzy związani ze środowiskiem działkowym. Dzięki podstawowej obsłudze komputera i Internetu, umiejętności korzystania z internetowych aplikacji, przeglądarek i programów, a także obsługi e-maili, edytorów tekstu czy internetowych kont bankowych, osoby te będą mogły sprawnie funkcjonować w obszarach społecznych i finansowych.

Program rozpisano na cykl 17 szkoleń, które będą organizowane w 2 grupach. W sumie mają one objąć swoim zasięgiem aż 500 osób starszych związanych ze środowiskiem działkowym. Szkolenia kończyć się będą uzyskaniem certyfikatu. Realizacja programu została przewidziana na okres od 31.05.2016 r. do 30.11.2017 r.

Złożony projekt będzie teraz przedmiotem oceny merytorycznej, której dokona komisja konkursowa przy wsparciu ekspertów. Każda oferta jest oceniana indywidualnie. Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za spełnienie kryteriów strategicznych stanowi o miejscu danego projektu w rankingu. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostaną przedstawione ministrowi.

Szczegóły na temat projektów i ich oceny, a także regulamin programu, znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

Termin składania ofert w konkursie w Priorytecie 2 upływa 7 stycznia 2016 r. o godzinie 16:15. W roku 2014 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 844 ofert na kwotę prawie 58 mln zł.

 

AH

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio