Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD - 15.12.2015

Krajowa Rada na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. po raz kolejny omówiła problem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD, ponieważ te negatywne zjawiska, stanowią rażące naruszenie prawa i należy im bezwzględnie przeciwdziałać. Dyskusję na ten temat poprzedziło badanie przeprowadzone w okręgach. Po analizie nadesłanych danych Krajowa Rada stwierdziła, że według stanu na dzień 17 listopada 2015 r. nastąpiło zahamowanie budownictwa ponadnormatywnego na działkach.

Budynki o niedozwolonej powierzchni w skali całego kraju stanowią jedynie 1,02% wszystkich altan. Powszechnie uznaje się, że największy wpływ na zmniejszenie liczby ponadnormatywnych altan miały zmiany, jakie zaszły w prawie budowlanym, bowiem zalegalizowane zostały w miastach budynki wcześniej zaliczane do ponadnormatywnych, tj. o powierzchni od 25 m² do 35 m², a także obawa przed konsekwencjami wynikającymi z zapisów ustawy o ROD o braku wypłaty odszkodowania za ponadnormatywną altanę i obowiązek zgłaszania przez zarząd ROD przekroczenia wielkości altany do Nadzoru Budowlanego. Również w opinii samych działkowców obecnie dopuszczalna powierzchnia zabudowy jest wystarczająca.

Mimo spadku ogólnej liczby ponadnormatywnych budynków na terenie całego kraju, w niektórych okręgach ich ilość budzi duże zaniepokojenie. Na posiedzeniu Krajowej Rady podkreślono jednak, że najwięcej ponadnormatywnych budynków powstało w ogrodach, które istniały jeszcze przed II wojną światową i były wtedy osiedlami mieszkalnymi oraz altany wybudowane w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.

Krajowa Rada uznała, że problem budownictwa ponadnormatywnego jest poważny. W związku z tym zobowiązała wszystkie organy Związku do aktywnego eliminowania tego zjawiska na działkach w ROD. Krajowa Rada zleciła okręgowym zarządom i zarządom ROD bezwarunkowe wykonywanie w tym zakresie  postanowień ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD. Obowiązkiem zarządów jest bowiem kontrolowanie i nadzorowanie stanu zagospodarowania działek m.in. pod kątem budownictwa, dlatego trzeba bezwzględnie stosować obowiązujące przepisy.

Krajowa Rada uznała za konieczne podjęcie przez wszystkie struktury Związku odpowiednich działań, które skutecznie wyeliminują w przyszłości samowolę budowlaną w ogrodach.

Mimo, że zmniejszyła się liczba ponadnormatywnych altan, to odnotowano wzrost ilości osób zamieszkujących na działkach w ROD. Krajowa Rada podkreśliła, że zamieszkiwanie na działkach jest działaniem sprzecznym z ustawą o ROD, z której wynika wprost, że jest to zabronione. Zakaz zamieszkiwania na działce jest wyraźnie podkreślony także w regulaminie ROD.  Krajowa Rada potwierdziła, że zamieszkujący w altanach rażąco naruszają prawo. Korzystanie z działki i altany w celach mieszkalnych zaprzecza bowiem podstawowym funkcjom ROD, ponieważ ogrody działkowe mają na celu zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych działkowca oraz jego rodziny i nie mogą pełnić funkcji mieszkaniowej.

Krajowa Rada wydała uchwałę w sprawie budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD, w której wymieniła metody i formy przeciwdziałania tym problemom, jakie powinny być bezzwłocznie podejmowane przez zarządy ROD i okręgowe zarządy. Uchwała ta zostanie opublikowana w najbliższym numerze Biuletynu.

Krajowa Rada uznała za konieczne podjęcie działań systemowych mających na celu eliminację tego zjawiska i niedopuszczenie do budowania kolejnych domów i zamieszkiwania w nich. W tym celu wyraźnie zaleciła stosowanie przepisów zawartych w ustawie o ROD, statucie PZD i regulaminie ROD.

Krajowa Rada poleciła również Prezydium KR przygotowanie, opracowanie i uchwalenie szczegółowych przepisów wykonawczych w tym zakresie.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.