Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręg Łódzki na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie pozyskiwania środków unijnych - 11.12.2015

W efekcie już w dniu 1 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim  odbyło się spotkanie, w którym z ramienia OZŁ PZD uczestniczyli: Prezes Izabela Ożegalska i Wiceprezes Wiesław Ryszelewski oraz inspektor ds. inwestycji Okręgu Łódzkiego  Władysław Wróblewski, natomiast Urząd Marszałkowski reprezentował Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej  Pan Marcin Pawlak.

Prezes OZŁ wskazała potrzeby inwestycyjne ogrodów działkowych, wśród których najważniejsze to: budowa kanalizacji, budowa i modernizacja sieci wodociągowych i energetycznych, ogrzewanie i termomodernizacja świetlic oraz poprosiła przedstawiciela urzędu o przybliżenie problematyki funduszy unijnych i wskazanie możliwości pozyskania dotacji w odniesieniu do konkretnych obszarów.

Dyrektor Pawlak odnosząc się do potrzeb ROD przedstawił możliwości wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, z którego wynika że największe możliwości uzyskania dotacji daje realizacja zadań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, gdyż w tym obszarze przewidziane zostały środki dla organizacji pozarządowych, w tym dla stowarzyszeń. Na szczególna uwagę zasługuje realizacja ogrzewania świetlic z zastosowaniem paneli solarnych, ponieważ zadanie zamyka się w obszarze ogrzewanego budynku.

Natomiast wykorzystanie paneli słonecznych do produkcji energii elektrycznej jest bardziej skomplikowane, gdyż wymaga włączenia do krajowego systemu energetycznego i sprzedaży nadwyżki wytworzonej energii, a to wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Niestety Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego nie przewiduje dofinansowania budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej realizowanej przez stowarzyszenia, dlatego też zaproponował podjęcie współpracy z miastami w celu wypracowania możliwości wspólnej realizacji projektów dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o zasięgu krajowym.

Na uzyskanie dofinansowania z tego programu duże szanse może mieć realizacja turystyki i wypoczynku w partnerstwie z parkami krajobrazowymi poprzez wspólną budowę ścieżek turystycznych. W ramach tych zadań można np. utwardzić aleje ogrodowe, wykonać ich oświetlenie, ustawić ławki czy wybudować ogólnodostępne sanitariaty.

Oczywiście takim projektem mogą być objęte ogrody położone w pobliżu parków krajobrazowych, które podejmą współpracę partnerską z parkiem w celu realizacji wspólnego zadania.

Kolejnym obszarem możliwym do realizacji to budowa lub przebudowa retencji zalewowej realizowana w partnerstwie ze stowarzyszeniami dorzeczy rzek powodujących zalewanie lub podtapianie ogrodów. Planowane do realizacji w tym obszarze projekty należy odnieść do Master Planów dla dorzecza rzeki Wisły i rzeki Odry.

Planując realizować projekty w obszarze ochrony powietrza ogrody powinny nawiązać współpracę z władzami swoich gmin i w odniesieniu do ich planów gospodarki niskoemisyjnej próbować zawiązywać partnerstwa.

Dyrektor Pawlak zobowiązał się, że jeżeli zostaną przez ogrody określone obszary działania, to na prośbę OZŁ pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzą prezentację przygotowania i realizacji konkretnych projektów.

W sprawach dotyczących projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zachęcał do kontaktowania się z głównym punktem informacyjnym RPO z siedzibą w Łodzi lub lokalnymi punktami informacyjnymi z siedzibami w Bełchatowie, Brzezinach, Łowiczu i Sieradzu.

Informacje RPO dostępne są na stronie:  www.rpo.lodzkie.pl  

Władysław Wróblewski

Inspektor ds. inwestycji 

Okręg Łódzki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.