Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Czym będzie żył okręg szczeciński w najbliższym czasie? - 10.12.2015

W dniu 8.12 br., obradował Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców  w Szczecinie. Na drugim  w kadencji, roboczym posiedzeniu OZ, zajął się realizacją ustawy o ROD przez organy statutowe. W toku obrad została podkreślona ogromna rola wszystkich organów, każdego szczebla Związku, w procesie wdrażania ustawy o ROD.

Wejście w życie ustawy, spowodowało konieczność dostrojenia się całej struktury Związku, do nowych przepisów ustawy  oraz do zadań z niej wynikających.

Fakt, że Związek opiera swoją działalność również w oparciu o Ustawę o Stowarzyszeniach, powoduje dodatkowe utrudnienia, z tego względu, że Stowarzyszenie Ogrodowe PZD swoją istotą i zakresem nie zawsze przystaje do przepisów tej ustawy, która swoim zakresem obejmuje różnorodne stowarzyszenia, zarówno te bardzo małe, jak i większe, o wielokierunkowym zakresie ich celów.

Upodmiotowienie działkowca w nowej ustawie, wywołało również zmiany roli i funkcjonowania stowarzyszenia ogrodowego w stosunku do sytuacji dotychczas istniejącej.

Nałożone ustawą zadania o obowiązku przeprowadzenia zebrań ustawowych wszystkich działkowców, opracowania i zarejestrowania nowego statutu PZD oraz uchwalenia nowego Regulaminu ROD, zostało przez Związek wykonane. To spowodowało konieczność przeglądu i zmiany całego prawa wewnętrznego PZD, obejmującego ponad 100 aktów prawnych dotyczących całość życia organizacyjnego. Z tego zadania Krajowa Rada wywiązała się również należycie, tworząc stabilną sytuację dla funkcjonowania wszystkich organów i jednostek organizacyjnych całego Związku, którego celem jest nie tylko zarządzanie ogrodami, ale przede wszystkim, tworzenie warunków do zachowania ogrodów i ich rozwoju, w poszerzanym zakresie o większą przydatność społeczną ogrodów i ich lepszego funkcjonowania.

 

Zarząd Okręgu na warsztat wziął też realizację programu na kadencję, uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd  Delegatów. Zjazd sprecyzował i nakreślił główne kierunki działania Związku w nowej rzeczywistości. Program ujęty w 25 bloków tematycznych jest programem makro, z którego czerpać będą inspirację jednostki terenowe do planowania i działania w 4-letniej kadencji. Realizacja tego programu ma stworzyć nowy kształt Związku, zmierzający w kierunku nowoczesnych ogrodów rodzinnych, spełniających kryteria XXI w.

By można było skutecznie realizować uchwalony program, trzeba go rozpracować, doprowadzić do wykonawców i realizować w postaci odcinkowych zadań, ujętych w roczne plany jednostek organizacyjnych. Stąd wynika więc konieczność pogłębienia wiedzy na temat programu, głębokiej analizy, wartościowania i hierarchizacji poszczególnych zadań oraz zaangażowania się wszystkich członków PZD  w jego realizację.

Zadania wynikające z tego programu, to przede wszystkim działania obejmujące:

1. Zarządzanie ogrodami w sposób nowoczesny przy poszerzaniu jedności, solidarności  i integracji zarówno wewnętrznej jak i integracji z otoczeniem, przy pielęgnacji i poszanowaniu tradycji i różnorodnych formach promowania Związku.

2. Działania w zakresie unowocześnienia ogrodów otwartych na nowe wyzwania, nowe metody, na modernizację działek i ogrodów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ogrody słabiej zorganizowanie i ożywienie życia wspólnot ogrodowych.

3. W zakresie zabezpieczenia prawa  do gruntów dla ROD, przez dążenie do ujmowania  ich w planach zagospodarowania, regulację prawną, w oparciu o realizację art. 76 Ustawy o ROD, niwelacji skutków roszczeń, zabezpieczenie prawa działkowca przy ewentualnych likwidacjach ogrodu i czasowym zajęciu terenu.

4. W dziedzinie współżycia ogrodów z otoczeniem, należy ukierunkować pracę na poszerzenie relacji z samorządami gmin, zwiększenia oferty dla społeczeństwa przez ogrody, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

5. Dla podniesienia świadomości działkowców, należy poszerzyć zakresy szkolenia, działalności konkursowej, ochrony środowiska i pełniejszego wykorzystania społecznej służby instruktorskiej.

6. W zakresie zarządzania ogrodami i ich bezpieczeństwa należy udoskonalić funkcjonowanie struktur okręgowych na rzecz ogrodów, przy jednoczesnym uściśleniu działań kontrolnych.

7. W zakresie gospodarki finansowej należy uwzględniać i przestrzegać zasady równoważenia przychodów z kosztami każdej jednostki organizacyjnej, przy wzmożonym poszukiwaniu środków na modernizację z funduszy samorządowych oraz funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Za priorytetowe zadanie Zarząd Okręgu uznał pełną realizację art. 76 Ustawy o ROD, na odcinku którym występują trudności w wyegzekwowaniu decyzji potwierdzających użytkowanie, przez urzędników reprezentujących właściciela gruntu. Ten temat musi znajdować się w centrum działalności Okręgu.

Zarząd Okręgowy zajął się również wskazaniem możliwości pozyskiwania środków na rozwój ROD, przez przybliżenie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, w trybie konkursowym, dla RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok oraz z rządowego programu SENIOR WIGOR i budżetów obywatelskich gmin. W tym temacie jesteśmy na etapie jeszcze mało efektywnym, ale jeżeli nie zostaną podjęte działania w tym kierunku, tym bardziej efekty nie będą możliwe.

Zarówno w toku dyskusji jak i omawiania poszczególnych tematów, uczestnicy posiedzenia wypowiadali się jednoznacznie o konieczności intensyfikacji działań oraz zwiększenia wysiłku, w celu popularyzacji wiedzy na tematy omawiane na posiedzeniu, wśród działkowców.

Omówiono szeroko wytyczne do pracy na rok 2016, przesłane w październiku br. do ogrodów, a głównie dotyczące problemu przeglądów działek i inwentaryzacji altan ponadnormatywnych oraz osób zamieszkujących w altanach, z uwagi na fakt, iż zjawisko to w naszym okręgu przybrało rozmiar budzący zaniepokojenie.

Zaapelowano do wszystkich członków OZ o przedstawianie propozycji do tworzonego w Krajowej Radzie PZD „Programu rozwoju społecznego rodzinnych ogrodów działkowych”.

W sprawach organizacyjnych przyjęto uchwałą: skład komisji problemowych, plan pracy na rok 2016, regulamin Okręgowego Zarządu, a także uchwały i stanowiska, które prezentujemy TUTAJ.

Na zakończenie posiedzenia zostały odczytane życzenia świąteczne i noworoczne od Prezesa Związku – Pana Eugeniusza Kondrackiego, jak również złożono życzenia dla wszystkich uczestników, ich rodzin i działkowców.

 

Autor tekstu: Prezes OZ w Szczecinie

Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.