Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

III posiedzenie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD - 02.12.2015

30 listopada br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, któremu przewodniczył Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak. W obradach uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, a także Wiceprezes PZD Stanisław Zawadka, Monika Pilzak z Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD i Kierownik Wydziału Prezydialnego KR Marek Pytka.

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego zainicjował Prezes OZM PZD Pan Zygmunt Kacprzak, który omówił obecne i najważniejsze wydarzenia z życia Związku i Okręgu. Poruszono m.in. kwestię przyjęcia przez Krajową Radę PZD nowego regulaminu ROD (więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ) oraz rejestrację statutu PZD. Ponadto wspomniano o niewystarczającej współpracy pomiędzy władzami Warszawy a działkowcami reprezentowanymi przez PZD w kwestii regulacji stanu prawnego gruntów z art. 76 ustawy o ROD.

Jedną z głównych spraw poruszonych na posiedzeniu OZM, było przyjęcie opracowanego Regulaminu OZ Mazowieckiego PZD oraz Prezydium OZM PZD. W tej sprawie głos zabrał wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz, który przedstawił projekt regulaminu uchwały oraz podkreślił i omówił potrzebę przyjęcia regulaminu wzorem KR PZD.

W dalszej części posiedzenia zajęto się bieżącymi tematami, wchodzącymi w zakres działalności Okręgu. Radca prawny OZM PZD Ilona Ziomek omówiła problematykę roszczeń z tytułu dekretu Bieruta oraz pozostałych roszczeń do terenów zajmowanych przez warszawskie ROD (tematykę uzupełnił i zgłębił Mariusz Gaj – inspektor ds. terenowo prawnych OZM PZD). Pani Ziomek wspomniała o korzystnym dla PZD wyroku WSA z 1 października br., zgodnie z którym nabycie prawa użytkowania terenu przez PZD nastąpiło automatycznie z mocy ustawy (więcej na ten temat na stronie PZD.PL w artykule „Przełom w walce o warszawskie ogrody działkowe” – czytaj TUTAJ).

Do kwestii aktualnych zasad wywozu śmieci z terenu ROD nawiązała Monika Pilzak z Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD. Nadmieniła, iż gminy opracowują własne regulaminy utrzymania porządku i czystości na ich terenie, zatem wskazane jest, aby zarządy ROD sprawdzały w urzędach gmin, jakich formalności należy dopełnić w sprawie wywozu śmieci i jakie opłaty ich dotyczą.

W sprawie pozyskiwania środków finansowych przez ROD, w tym m.in. z funduszy unijnych, dotacji celowych z gmin oraz z budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, głos zabrała wiceprezes OZM PZD Agnieszka Bąk. Wspomniała mi.in. o serii szkoleń dla zarządów ROD w zakresie pozyskiwania dotacji z UE, przeprowadzonych przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Głos zabrał również Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę członków OZM PZD na konkretne problemy, wymagające podjęcia decyzji i zainicjowania odpowiednich działań. Prezes podsumował starania PZD o regulację stanu prawnego gruntów ROD w całym kraju, informując, że Polski Związek Działkowców złożył wnioski o uregulowanie stanu prawnego gruntów 1.324 ROD, co stanowi 85 procent wszystkich ogrodów, wobec których PZD może ubiegać się o przyznanie prawa użytkowania.

Prezes Kondracki zachęcał członków OZM PZD, a poprzez nich zarządy ogrodów do większej aktywności  i podejmowania oddolnych działań na rzecz poprawy sytuacji prawnej ogrodów. Prezes podkreślił, iż należy robić wszystko, aby urzędy traktowały działkowców i PZD, jako partnera, a nie petenta (czego przykładem jest brak efektów pracy zespołu ds. regulacji stanu prawnego gruntów, powołanego przez prezydenta Warszawy).

OZ Mazowiecki podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, a także przyjął stanowiska w sprawie wydawania decyzji przez władze samorządowe na podstawie art. 76 ustawy o ROD oraz w sprawie altan ponadnormatywnych na terenie ROD Warszawy i Mazowsza. Przyjęty został także  Apel OZM PZD do prezesów ROD o składanie deklaracji na wywóz odpadów komunalnych.

załącznik stanowisko OZM PZD w sprawie altan ponadnormatywnych

załącznik apel OZM PZD do prezesów ROD o składanie deklaracji na wywóz odpadów

załącznik stanowisko OZM PZD w sprawie wydawania decyzji przez władze samorządowe

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio