Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IV posiedzenie OZ we Wrocławiu - 01.12.2015

W dniu 28 listopada 2015r. odbyło się IV-te posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu. Posiedzenie dotyczyło tak ważnych tematów jak:
  1. budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD,
  2. zamieszkiwania na działkach w ROD,
  3. wprowadzenia terenów ogrodów do Studium uwarunkowań i kierunków    zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,
  4. pozyskiwania środków unijnych i Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania w ogrodach,
  5. zebrań sprawozdawczych w ROD okręgu wrocławskiego w 2016r.
W posiedzeniu uczestniczyli oprócz członków Okręgowego Zarządu, przedstawiciel Prezesa KR – mgr Zofia Rut-Skórzyńska z Wydziału Prezydialnego Krajowej Rady, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – mgr Henryk Tomaszewski i Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Bronisława Mularczyk.

Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Okręgowego Zarządu – mgr Janusz Moszkowski.
 

W swoim wystąpieniu Prezes Okręgowego Zarządu poinformował o sytuacji dotyczącej Wybudowania altan ponadnormatywnych oraz o ilości osób zamieszkujących w altanach na działkach. Sytuacja ta dotyczy 48 altan o powierzchni ponad 35m2 oraz zamieszkiwanie na działkach 126 osób, w tym 81 osób na stałe. Stwierdził, że stan jest sprzeczny z przepisami art. 12 i art. 13 ustawy o ROD i należy podjąć wszelkie działania przewidziane prawem by sytuacje tę zmienić.

W związku z rozpoczęciem prac nad nowym Studium zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu zaproponował podjęcie przez zarządy ogrodów szeregu działań by ponownie wprowadzić tereny ROD do studium a następnie do miejscowych planów. Podkreślił, że jest to niezmiernie ważna sprawa dla przyszłości ogrodów, dla zagwarantowania ich istnienia. Kolejnym tematem omówionym przez Prezesa OZ to możliwości pozyskania środków unijnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne realizowane w ogrodach. Wskazał na konkretne zadania jak i na warunki oraz terminy składania wniosków. Zadania te termoizolacja Domów Działkowca i budynków administracyjnych oraz urządzenia odnawialnych źródeł energii (panele słoneczne). Prezes Okręgowego Zarządu zwrócił uwagę na zbliżający się termin walnych zebrań sprawozdawczych w ROD i na konieczność ich dobrego przygotowania zwłaszcza w kontekście znacznych zamian (ponad 40%) w składach zarządów ogrodów. Stwierdził, że Okręgowy Zarząd między innymi temat omawiał na 8-miu szkoleniach z zarządami ROD. Poinformował, że w grudniu Prezydium OZ podejmie uchwałę o obsłudze zebrań przez członków Okręgowego Zarządu i poinformuje o powyższym zarządy ogrodów.
 
W dyskusji nawiązano do ważności przedstawionych spraw, zwrócono uwagę na konieczność współpracy z władzami miast, miast i gmin, na trudności z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych.

Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu przyjął 5 uchwał oraz stanowisko w sprawie ujęcia terenów rodzinnych ogrodów działkowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Stanowisko zostanie przekazane do Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do wszystkich radnych Wrocławia

Prezes OZ PZD we Wrocławiu                                                    
mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.