Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

FUNDUSZE UNIJNE

Szkolenie Prezesów Zarządów ROD w okręgu elbląskim połączone z informacją o pozyskiwaniu środków z UE - 20.11.2015

W dniu 19.11.2015 roku w siedzibie okręgowego zarządu PZD w Elblągu odbyło się szkolenie Prezesów Zarządów ROD Okręgu Elbląg połączone  z informacją przedstawicieli Delegatury Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Głównym tematem szkolenia były sprawy związane z problematyką wdrażania do praktyki funkcjonowania ogrodów ustawy z 13.12.2013 roku  o ROD, postanowień Statutu PZD oraz uchwalonego 01.10.2015 roku przez Radę Krajową Regulaminu ROD a także najnowszych uchwał KR PZD w zakresie funkcjonowania ROD.

Szkolenie otworzył Prezes OZ Antoni Dalak , który zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w stowarzyszeniu ogrodowym PZD oraz z celami i zagadnieniami szkoleniowymi.

Następnie I wiceprezes OZ Zygmunt Wójcik omówił sprawy związane z rolą i  zadaniami zarządów ROD w świetle ustawodawstwa i praktyki dotyczące m.in. wytycznych w zakresie sposobu określania okręgów PZD oraz ROD w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, zasad wydawania ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek PZD, przechowywania i archiwizowania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, polityki medialnej związku w tym potrzeby posiadania i aktualizowania stron internetowych a także z podstawowymi zasadami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa  na ogrodach. Ponadto poruszył też temat współpracy z samorządami miast  w tym możliwości korzystania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu obywatelskiego miast i gmin.

W dalszej części  Wiceprezes OZ Wiesław Wiśniewski przedstawił zebranym podstawowe przepisy w zakresie nabywania i ustania członkostwa w PZD oraz zasady nabycia i wygaśnięcia prawa do działki w ROD ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokumentowanie tych czynności. Główna księgowa p. Jolanta Bryl omówiła sprawy dotyczące właściwej interpretacji  przepisów w zakresie finansowania remontów i inwestycji, rodzajów przychodów i wydatków w ROD oraz gospodarkę funduszami. Na zakończenie części szkolenia  Sekretarz OZ p. Regina Pawlukowska zapoznała zebranych z zasadami ewidencjonowania i dokumentowania  w ROD oraz z terminowymi obowiązkami zarządów wobec OZ w Elblągu.

W toku dyskusji szkoleniowej dokonano wyjaśnienia wątpliwości dotyczących członkostwa w PZD, rozwiązywania umów dzierżawy działkowej, procedur dokooptowania do składu członków Związku z danego ogrodu oraz spraw bieżących na linii ROD a OZ.

Po zakończeniu części szkolenia wewnętrznego OZ przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu przedstawili zebranym strukturę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W drugiej  części prezentacji zwrócili szczególną uwagę na obszary, w których rodzinne ogrody mogłyby uzyskać dofinansowanie swoich przedsięwzięć z funduszy europejskich w szczególności zaś na środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, obszary wymagające rewitalizacji, dostęp do wysokiej jakości usług publicznych oraz dotyczące wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne podmiotów. Tematy te wzbudziły duże zainteresowanie, chociaż jak podkreślano w dyskusji procedura pozyskania środków z funduszy pomocowych jest dosyć skomplikowana i wymaga dodatkowego szkolenia oraz osób, które pomogą w opracowaniu projektów zgłaszanych przez nasze środowisko. Rozumiejąc te obawy przedstawiciele delegatury zaprosili wszystkich chętnych do śledzenia ogłoszeń na ich stronach dotyczących  naboru wniosków  oraz w razie potrzeby zgłaszanie się zainteresowanych do punktu informacyjnego  w celu udzielenia dodatkowych konsultacji.

W szkoleniu uczestniczyło blisko 87 % Prezesów ROD okręgu elbląskiego.

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio