Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Okręg Świętokrzyski na spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 20.11.2015

Możliwość pozyskania funduszy europejskich z regionalnych programów operacyjnych na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest jednym z podstawowych wyzwań przed jakimi staje obecnie stowarzyszenie ogrodowe PZD. Równolegle obok tych działań, dla ROD otwiera się szansa na skorzystanie ze środków będących w posiadaniu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W związku z powyższym przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego w osobach: Dyrektora biura – Pana Jana Stańczyka i Inspektora ds. terenowo – prawnych – Pani Anny Ślusarczyk wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Funduszu – Panem Michałem Obarą odpowiedzialnym za te gałęzie zadań, które w ocenie Okręgu mogą mieć swoje odniesienie do ogrodów działkowych na terenie województwa.

Podstawą działania i dokumentem fundamentalnym dla WFOŚiGW w Kielcach na rok 2016 jest lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania ze środków Funduszu.

W katalogu tym odnajdujemy działania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, rozumiane m. in. jako zwiększenie powierzchni publicznych terenów zieleni, propagowanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów, aktywizację społeczeństwa i kształtowanie jego postaw ekologicznych czy chociażby rozwój infrastruktury służącej szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

W trakcie długiej i merytorycznej rozmowy udało się doprecyzować te zadania, które w zgodnej ocenie, miałyby szanse na pozytywne rozpatrzenie i ewentualne dofinansowanie.

Wskazać należy tym samym na możliwość ubiegania się o środki w ramach dotacji na organizację i przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej – zakup materiałów edukacyjnych dla uczestników w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych czy przygotowania symbolicznego poczęstunku.

Niestety brak jest możliwości ubiegania się o zakup wyposażenia (laptopa, rzutnika itp.) oraz pomocy finansowej w zwrocie kosztów dla ewentualnych prelegentów szkoleń. Taka forma dofinansowania możliwa jest jedynie w odniesieniu do tzw. centrów edukacji ekologicznej, które w swym założeniu mają charakter stały lub gdy organizatorem warsztatów jest np. Marszałek Województwa.

W pełni zgodzono się, iż dobrym tematem takich warsztatów może być chociażby zagadnienie zakazu spalania na terenie miast i gmin, który to problem żywo dotyka ogrodnictwa działkowego, a kwestia informacji i profilaktyki w tej dziedzinie jest nieodzowna.

Kolejne z realnych do zrealizowania zadań to chociażby zagospodarowanie i urządzenie terenów wspólnych ROD jako miejsc dostępnych bardzo często nie tylko dla działkowców ale i społeczności lokalnej. Działania te polegać mogłyby na wykonaniu nasadzeń w postaci drzew, krzewów i innej roślinności celem stworzenia efektywnych miejsc spotkań i wypoczynku. Jest to tym bardziej zasadne i słuszne, że w coraz większej ilości ROD takie miejsca powstają i zbierają bardzo pozytywne oceny. W zakresie tym należy też rozważyć te części terenów ogrodów, które pozostają terenami niezagospodarowanymi przez indywidualnych działkowców i stan ten wydaje się w perspektywie mieć charakter stały. Z uwagi na dofinansowywanie jedynie tzw. „żywych elementów”, brak jest możliwości pozyskania funduszy na budowę i zakup tzw. małej architektury, rozumianej np. jako ławeczki czy wyposażenie placu zabaw.

W grupie możliwej do finansowego wsparcia, znaleźć mogą się także tzw. pasy zieleni czy naturalne „zielone granice” ROD lub tereny między sąsiadującymi ogrodami. Wysokość możliwego dofinansowania sięga maksymalnie 40% poniesionych w tym zakresie kosztów.

Całość powyższych możliwości ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Kielcach uszczegółowiona będzie w opracowywanych zasadach naboru, rozpatrywania i rozliczania wniosków o dofinansowanie. Fundusz w roku bieżącym zmienia radykalnie dotychczasowy system – obowiązujący od roku 2016 schemat będzie, jak się wydaje, korzystniejszy dla podmiotów zainteresowanych:

  • konieczność złożenia jedynie wniosku wraz z załącznikami;
  • samo oświadczenie o posiadanym, wymaganym przy danym zadaniu wkładzie własnym (nie muszą to być środki własne – mogą one pochodzić z innych źródeł czy podmiotów, które to podmioty poświadczą owe środki stosownym oświadczeniem);
  • kwartalny system naboru wniosków w miejsce dotychczasowego systemu rocznego

Każdy z  zrealizowanych już wniosków podlegać może kontroli w zakresie jego wykonania zgodnie z podpisaną wcześniej umową, koniecznością uzyskania tzw. efektu ekologicznego i końcowego (np. liczba osób uczestniczących w warsztatach, dystrybucja materiałów czy protokoły z nasadzeń zielonych).

Z uwagi na powyższe Okręg Świętokrzyski na odbywanych naradach czy posiedzeniach kolegium prezesów przedstawi całość powyższych informacji, zbierając jednocześnie dane i informacje ze wszystkich ROD zainteresowanych konkretnymi możliwościami pozyskania środków z uwagi na fakt, iż o dofinansowanie ubiegać może się zarówno indywidualny ogród działkowy, kilka ogrodów, jak i sama jednostka nadrzędna.

Środki z WFOŚiGW w Kielcach kierowane są do podmiotów posiadających osobowość prawną, odpowiednie zapisy statutowe w zakresie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD


Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio