Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie OZ Śląskiego z Przewodniczącą Rady Miasta Katowice - 04.11.2015

W dniu 3.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Katowice odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli PZD OZ Śląskiego z Przewodniczącą Rady Miasta Katowice Panią Krystyną Siejną. Spotkanie miało na celu przybliżenie problemów Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Miasta Katowice jak i zacieśnienie współpracy z samorządem lokalnym.

Kolegium Prezesów ROD w Katowicach reprezentowali p. Alicja Pająk oraz p. Kazimierz Szymiczek. Stronę PZD OZ Śląskiego reprezentował Koordynator ROD w Katowicach p. Józef Łęczycki oraz przedstawiciel Działu Terenowo - Prawnego OZ p. Mateusz Macianty. Na wstępie spotkania serdecznie podziękowano Pani Przewodniczącej Rady za dotychczasową współpracę.

Omówiono kilka tematów i problemów, które nękają ogrody działkowe. Dyskusję rozpoczęto od sprawy zbierania odpadów z terenów ROD jak i omówieniu uchwały Rady Miasta Katowice, która te kwestie reguluje. Przy tej okazji omówiono problem spalania bioodpadów na terenie ROD co w tej porze roku jest częstym zjawiskiem. Wymieniono doświadczenia Prezesów ROD w kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi oraz konieczność dostawania uchwały Rady Miasta do potrzeb ROD.

Nie pominięto także ważnego tematu regulacji stanu prawnego gruntów katowickich ROD. W tej kwestii P. Mateusz Macianty przedstawił  bieżące informacje na temat prowadzonych działań jak i wszczętych postępowań przez Prezydenta Miasta Katowice, których termin zakończenia wyznaczono na dzień 31.12.2015r. Przedstawiono problemy jakie pojawiają się przy wyjaśnieniu kwestii geodezyjnych jak i stanu zagospodarowania ROD. W imieniu ROD i działkowców przedstawiciele PZD wnieśli o szybką regulację gruntów ROD co jak podkreślano jest bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania ogrodów działkowych. Przy tej okazji omówiono także kwestię ujmowania terenów ROD w studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zwrócono także uwagę na sprawy wycinki drzew z terenów ROD Miasta Katowice, bowiem jest to częste zjawisko w tym mieście. Przedstawiciele ROD wnioskowali o przyspieszenie procedur związanych z uzyskaniem przez działkowców zezwolenia na wycinką drzew, bowiem niejednokrotnie postępowania trwają wiele miesięcy.

Koordynator ROD w Katowicach p. Józef Łęczycki podsumował przeprowadzony przez Miasto Katowice i PZD OZ Śląski konkurs na „Najpiękniejszą działkę Miasta Katowice”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, co jest argumentem do jego kontynuowania w przyszłym roku.  O to też prosili przedstawiciele PZD.

Na zakończenie wniesiono o dalsze zacieśnienie współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców, a radnymi Miasta Katowice co z pewnością przysłuży się samemu Miastu jak i Rodzinnym Ogrodom Działkowym. Wspólnie podkreślono, że ta współpraca jest niezwykle cenna.

Mateusz Macianty, OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.