Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie OZ we Wrocławiu z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych - 02.11.2015

W dniu 29 października 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu odbyło się spotkanie kierownictwa okręgu wrocławskiego w sprawie pozyskiwania środków z funduszy europejskich na zadania realizowane w rodzinnych ogrodach działkowych. Z ramienia Okręgowego Zarządu w spotkaniu udział wzięli: Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski, Wiceprezes OZ Jerzy Karpiński, Sekretarz OZ Karol Pacanowski oraz Gł. Specjalista ds. Inwestycyjnych mgr inż. Ewa Gaicka. Szczegółowych informacji i wyjaśnień udzielił pracownik Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – Specjalista ds. Funduszy Europejskich Pan Piotr Puczek.

Poinformował, że po dokonaniu analizy założeń wszystkich 11 osi priorytetowych, możliwość uzyskania dotacji dla ROD upatruje jedynie w osi nr 3 w priorytecie dotyczącym efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Działanie w tym zakresie polegać powinno na realizacji inwestycji polegającej na uzyskaniu efektywności i oszczędności energetycznej poprzez wykonanie termoizolacji Domu Działkowca oraz pozyskaniu odnawialnego źródła energii, np. poprzez panele słoneczne lub inny rodzaj energii odnawialnej. Docieplenie Domu Działkowca obejmować będzie ściany, stropy, stropodachy i fundamenty.

Pracownik Urzędu poinformował również o procedurach pozyskiwania środków unijnych na ww. zadania oraz o dokumentach, które powinny być przygotowane przy składaniu wniosku o dotację ze środków unijnych. Niezbędne jest sporządzenie audytu dotyczącego istniejącego stanu budynku oraz dokumentacji technicznej zawierającej wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz projekt budowlany zadania. Nabór wniosków w tych sprawach będzie ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016r. i rozpocznie się w dniu 29 lutego 2016r., który potrwa 7 dni. Ogłoszenie o naborze zawierać będzie regulamin naboru oraz wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją. Zgodnie z kryteriami wyboru projektów złożonych w ramach zadań zawartych w osi nr 3 przeprowadzony zostanie konkurs, którego wyniki zostaną ogłoszone w terminie około 3 miesięcy od zakończenia naboru. W ww. działaniach na realizowane zadania będzie można otrzymać dotację w wysokości do 85% przy wkładzie własnym minimum 15% kosztów zadania. Wartość zadania nie może być mniejsza niż 50 000zł. W trakcie realizacji zadania odbędzie się przynajmniej 1 kontrola z Urzędu Marszałkowskiego, która określi prawidłowość realizacji zadania i wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji.    

Poruszony został również temat możliwości pozyskania dotacji unijnych z tytułu ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych – oś priorytetowa nr 4 działanie 4.4. Pracownik Punktu Informacyjnego poinformował, że działanie to zakłada ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także przez program „Natura 2000”i zieloną infrastrukturę. Działanie to zakłada głównie realizację zadań na obszarach chronionych parków narodowych i rezerwatów. Jednak w przypadku realizacji ww. inwestycji dotacje mogą otrzymać jedynie regionalne organizacje pozarządowe, działające na takich obszarach w tym organizacje turystyczne.
 
Omówiono także temat możliwość dofinansowania do takich inwestycji jak budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i studni głębinowych. Pracownik udzielił informacji, że po pierwsze w przypadku realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oba te zadania muszą być realizowane kompleksowo. Nie ma możliwości rozdzielenia tych zadań, a po drugie bardzo ściśle określeni są beneficjenci. Takimi beneficjentami mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego, również jednostki współdziałające z jednostkami samorządu terytorialnego np. MPWiK czy ZWiK a nie mogą to być ogrody działkowe.
 
Natomiast w przypadku realizacji elektryfikacji (oś 3 – źródła odnawialne) beneficjentami mogą być podmioty, które zajmują się przede wszystkim produkcją energii a nie tylko jej dystrybucją. To również dyskwalifikuje ROD w otrzymaniu dotacji na elektryfikację ogrodu a jedynie ogrody mogą występować ramach zadania termoizolacyjnego wraz z zakładaniem solarów.  
 
Pracownik Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że nie ma możliwości uzyskania dotacji do inwestycji realizowanych od podstaw, np. budowa Domu Działkowca. W obecnym Programie takie zadania zostały wykluczone.
 
Pracownik Punktu Informacyjnego poinformował, że na razie dysponują Programem Operacyjnym na 2016r. Do końca listopada 2016r. zostanie ogłoszony Program na rok 2017.

Reasumując cały przebieg zebrania Pracownik Punktu Informacyjnego stwierdził, że jedynie w ramach realizacji działania 3.3 z osi priorytetowej 3 upatruje możliwość uzyskania dotacji przez ogrody działkowe, po uprzednim skompletowaniu wymaganych dokumentów.

O możliwościach pozyskiwania dotacji na ww. cele Okręgowy Zarząd będzie informował na naradach z prezesami zarządów ROD, w szczególności tych ogrodów, które mogą uczestniczyć w ww. programie.
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.