Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręg Opolski walczy o fundusze unijne - 30.10.2015

Na stronie Okręgu Opolskiego ukazała się informacja o możliwości korzystania z funduszy unijnych przez ogrody działkowe. Wskazuje się w niej, że ogrody pełnią ważne funkcje społeczne i pozwalają zaspokoić wiele potrzeb społecznych i ekonomicznych nie tylko działkowców, ale całej społeczności lokalnej. W związku z tym powinny mieć lepsze szanse na rozwój, aby z każdym rokiem coraz lepiej wypełniać swoje cele. Żeby to było możliwe konieczne jest jednak korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Działalność na rzecz społeczności lokalnej wymaga bowiem wielu inwestycji w samych ogrodach. Działkowcy z reguły nie należą do osób zamożnych. Okręgowy Zarząd w Opolu podjął więc działania zmierzające do zdobycia potrzebnych środków z funduszy unijnych. W województwie opolskim funkcjonują cztery główne programy z jakich ogrody mogą czerpać środki finansowe. Są to: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Po wnikliwej analizie każdego programu wybrano obszary z jakimi pokrywa się aktualna bądź potencjalna działalność ogrodów działkowych. W związku z tym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie wielu ciekawych projektów. Jako główne obszary działania, w których mogą uczestniczyć ogrody działkowe w województwie opolskim wskazano m.in. promowanie wyłączenia społecznego, walkę z ubóstwem i dyskryminacją poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Projekty te są skierowane na poprawę życia osób, które borykają się z trudną sytuacją materialną, bądź czują się społecznie wykluczone. W artykule wskazano, że wniosek o dotację w tym zakresie mógłby zakładać dzielenie się plonami działkowymi bądź przekazywanie nadwyżek płodów osobom potrzebującym oraz możliwość organizowania spotkań, wieczorków i uroczystości dla ludzi starszych i samotnych w ogrodach działkowych. Pomysły te są bardzo ciekawe i warte rozpatrzenia. Celem kolejno wymienionego programu w województwie opolskim INTERREG V-A jest społeczno-ekonomiczny rozwoju polsko-czeskiego pogranicza przez wspieranie współpracy społeczności lokalnych. Dotację w tym zakresie ogrody mogłyby uzyskać na organizację imprez kulturalnych, festynów i szkoleń, m.in. Polsko-Czeskiego Święta Plonów. Są to tylko niektóre z ciekawych propozycji wymienionych w opisywanym artykule.

Warto jeszcze raz przypomnieć, że programy współfinansowane ze środków europejskich realizowane są w każdym województwie. Ich strategie mogą się oczywiście różnić, ponieważ każdy program wspiera działania najbardziej pożyteczne na danym terenie, jednak wszystkie mają na celu poprawę życia mieszkańców danego terenu. Okręg Opolski wykazał się dużym zaangażowaniem i pomysłowością w wyszukiwaniu odpowiednich programów. W artykule dokładnie uzasadniono, dlaczego i w jaki sposób zaproponowane działania, jakie mogą podjąć zarządy ogrodów wpisują się cele tych programów. Okręg wykazał się dociekliwością i kreatywnością. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają właśnie działania innowacyjne, pomysłowe, które wpisują się w potrzeby beneficjenta. W ślad za tym pozostałe okręgi  powinny zainteresować się artykułem i niezwłocznie podjąć podobne działania. Wierzymy, że każdy okręg ma potencjał do tego, aby przedstawić podobne rozwiązania lub całkowicie nowe pomysły, które będą inspiracją dla pozostałych.

Pełny artykuł o programach operacyjnych w województwie opolskim znajduje się na stronie internetowej OZ w Opolu (czytaj więcej).

WZ

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio