Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Stanowisko OZ Mazowieckiego PZD w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu ogrodów działkowych przy Al. Waszyngtona w Warszawie - 21.10.2015


Warszawa, 19.10.2015r.


Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu ogrodów działkowych położonych w rejonie ulic Waszyngtona/Międzynarodowa/Kinowa w Warszawie

 

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców pozytywnie ocenia fakt, iż Prezydent m.st. Warszawy zdecydowała się przystąpić do sporządzenia i przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kinowa w Warszawie, na którym znajduje się kompleks pięciu rodzinnych ogrodów działkowych. Niewątpliwą zasługę w tym zakresie ma Rada Dzielnicy Pragi-Południe m.st. Warszawy, która pozytywnie odniosła się do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas swoich sesji, ww. Rada Dzielnicy wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest istnienie na tym obszarze rodzinnych ogrodów działkowych, które istnieją już blisko 50 lat i na stałe wpisały się w krajobrazy tego obszaru miasta. Z punktu widzenia interesu Polskiego Związku Działkowców znaczenie ma fakt, iż w omawianym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczono się do obszaru, na którym położone są rodzinne ogrody działkowe z kompleksu Waszyngtona. Z całą pewnością przyspieszy to prace nad uchwaleniem m.p.z.p. oraz zabezpieczy w sposób kompleksowy interesy działkowców.

Niestety oprócz zalet, jakie niesie ze sobą sporządzenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, OZM PZD dostrzega kilka istotnych elementów, które nie są zgodne z interesem działkowców. Po pierwsze niezrozumiałym jest rozszerzenie w m.p.z.p. pierwotnych zapisów w zakresie funkcji, jakie ma pełnić teren, na którym zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe – na uwagę bowiem zasługuje, iż opracowywany obecnie projekt m.p.z.p. wprowadza dodatkowe funkcje, jakie ma pełnić omawiany obszar. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD wyraża swoje głębokie zaniepokojenie pomysłem przekształcenia kompleksu rodzinnych ogrodów działkowych w ogólnodostępny park lub dopuszczenie na tym obszarze łączenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Ponadto nasze zaniepokojenie budzi wprowadzenie jednorodności zagospodarowania całego obszaru oraz fakt, iż niektóre zapisy, które Rada Miasta st. Warszawy chciałaby wprowadzić do uchwały w sprawie związanej z przyjęciem przedmiotowego m.p.z.p., są sprzeczne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (mianowicie m.p.z.p. ma przewidywać przekształcenie rodzinnych ogrodów działkowych w tereny rekreacji i sportu). Niewątpliwie nie można dopuścić do tego, aby tak ważne tereny zielone, które są zielonymi płucami Warszawy mogły zostać przekształcone w kompleksy sportowe. Zabetonowanie kolejnych terenów zielonych przyniesie tylko negatywne skutki dla społeczności zarówno lokalnej, jak i ogółu mieszkańców.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców popiera stanowisko prezesów czterech z pięciu ogrodów, położonych w rejonie ulic Międzynarodowa/Waszyngtona/Kinowa, zawarte w ich piśmie skierowanym do Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Dzielnicy Pragi-Południe. OZM PZD pragnie zwrócić uwagę, jak ważne i istotne elementy zostały w tym piśmie poruszone i w całej rozciągłości przyłącza się do wszystkich postulatów zawartych w ww. piśmie.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD


SKAN PISMA

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio