Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kielc - 20.10.2015

W dniu 14 października 2015 r. w siedzibie biura OZ Świętokrzyskiego odbyło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Prezesów ROD – rejon Kielce. Z inicjatywy OZ, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce: Pan Grzegorz Wnuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska oraz inspektor tegoż Wydziału – Pani Aneta Boroń. 


Uczestnictwo w posiedzeniu w/w zaproszonych gości miało na celu zacieśnienie współpracy między Urzędem Miasta, Okręgiem Świętokrzyskim PZD i poszczególnymi ogrodami działkowymi wraz z jednoczesnym ustaleniem kierunków tejże współpracy na wszystkich możliwych płaszczyznach, a odnoszących się do roli i znaczenia ROD dla Kielc i jego mieszkańców. Znaczenie i rola ogrodów w mieście została potwierdzona już na wstępie w wypowiedzi Pana Grzegorza Wnuka, który wskazał, iż kieleckie ogrody działkowe to wizytówka Miasta. Ze strony Prezydenta Kielc podejmowane są działania, mające na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla ich rozwoju – m. in. zabezpieczenie ROD w dokumentacji planistycznej. W analogicznym tonie głos zabrała Pani Aneta Boroń, podkreślając szeroką chęć współpracy wydziału i całego Urzędu Miasta dla dobra tak licznej, bo blisko 10 tysięcznej grupy działkowców. Z uwagi na ciągle zmieniającą się rzeczywistość i związaną z tym konieczność otwarcia się ogrodów dla społeczności lokalnej, omówiono wstępne zasady ich udostępnienia dla mieszkańców Miasta, w szczególności terenów ogólnego użytku, mogących służyć chociażby osobom starszym czy najmłodszemu pokoleniu (współpraca PZD z uniwersytetami III wieku oraz ośrodkami edukacyjnymi – szkoły, przedszkola). Kierunek ten jest o tyle słuszny i konieczny, że już dziś nie brak kieleckich ROD, w których stałym gościem są mieszkańcy Kielc – emeryci, renciści, młode małżeństwa czy grupy przedszkolaków – dla których alejki ogrodowe to idealne miejsce spacerów, podziwiania przyrody i wypoczynku. W katalogu możliwych do realizacji zadań przy współudziale finansowym Miasta wskazano np. na możliwą budowę placów zabaw, części rekreacyjnych czy napowietrznych siłowni, a w perspektywie monitoringu tychże miejsc i samych ROD. Dokonano także wstępnej oceny możliwości pomocy Miasta dla kieleckich ogrodów w remoncie i budowie infrastruktury ogrodowej. 


Z uwagi na znaczenie rozpoczętej współpracy, zadecydowano o cyklicznym udziale przedstawicieli Urzędu Miasta w posiedzeniach kolegium, także celem omawiania już zrealizowanych zagadnień i rozwiązanych problemów ogrodowych. W tematyce posiedzenia nie zabrakło również takich zagadnień jak:

 • możliwość współpracy ROD i działkowców w ramach działających na terenie Kielc tzw. „zielonych patroli”, w tym pomoc osobom starszym w użytkowaniu działek
 • gospodarka odpadami w ogrodach działkowych z prośbą o możliwość zmniejszenia obciążeń finansowych ROD w tym zakresie, poprzez chociażby regularne udostępnienie sprzętu do rozdrabniania gałęzi ze strony Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
 • problem spalania na terenie ROD
 • nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Kolegium Prezesów ROD jest także zawsze idealną okazją do omówienia innych tematów, które w sposób bezpośredni związane są z ogrodami działkowymi i mają dla nich często fundamentalne znaczenie. W tej części posiedzenia dokonano omówienia takich kwestii jak:

 • fundusze unijne dla ROD: Regionalne Programy Operacyjne, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zasady pozyskiwania środków finansowych
 • problem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwanie na terenie ogrodów działkowych
 • rejestracja Statutu PZD
 • nowy Regulamin ROD
 • regulacja stanu prawnego ROD w oparciu o art. 76 ustawy o ROD – decyzje SKO w Kielcach potwierdzające nieodpłatność nabywanego z mocy ustawy prawa użytkowania dla terenów ogrodów
 • roszczenia do terenów ROD na terenie Miasta Kielce
 • Stanowisko Pierwszego Prezesa SN w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości i lukach w prawie wraz z odpowiedzią Prof. M. Gersdorf
 • Krajowe Dni Działkowca w 2015 w Tczewie – podsumowanie i znaczenie

Jan Stańczyk
Dyrektor Biura OZ Świętokrzyskiego

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio