Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe prezesów ROD z Warszawy - 19.10.2015

W dniach 15-16 października br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyły się cztery narady szkoleniowe prezesów zarządów warszawskich ROD, dotyczące nowego Statutu PZD oraz Regulaminu ROD.

Z ramienia Krajowej Rady PZD w naradach uczestniczył Wiceprezes OZM PZD Stanisław Zawadka, a narady prowadzone były przez wiceprezesów OZM PZD – Agnieszkę Bąk i Janusza Górniaka. Natomiast nowe zapisy statutu i regulaminu przybliżyli uczestnikom narady inspektorzy terenowo-prawni OZM PZD – Marta Bartkowicz i Mariusz Gaj oraz radca prawny OZM PZD Ilona Ziomek. W naradach, których głównym tematem było omówienie najważniejszych zapisów nowego statutu i regulaminu wzięło udział kilkudziesięciu prezesów ROD z terenu stolicy.

Inspektorzy ds. terenowo-prawnych OZM PZD na wstępie omówili w skrócie stan prawny ogrodów warszawskich oraz zagrożenia dla ROD z tytułu roszczeń. Poruszyli także sprawę opieszałości władz Warszawy w sprawie rozpatrywania wniosków z art. 76 ustawy o ROD w sprawie stwierdzenia prawa użytkowania gruntu.

DSCN6733

Wiceprezes OZM PZD Agnieszka Bąk poruszyła kwestię ubiegania się ROD o dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Omówiła między innymi szczegóły i procedurę składania wniosków o dotacje unijne, a także zasady konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na rozwój ROD. Wspomniała także o zawężonych możliwościach uzyskania dotacji przez ogrody warszawskie, co związane jest ze skomplikowaną sytuacją prawną, czyli brakiem tytułu prawnego do gruntu. Uczuliła także działkowców, iż konieczne jest, aby szczegółowo określić cele jakie chcą osiągnąć dzięki dotacjom i zastanowić się, na jakie potrzeby realne będzie uzyskanie dotacji. Podkreśliła także, że trwałość inwestycji musi być zapewniona w przeciągu 5 lat od otrzymania dotacji. W przeciwnym razie, niedotrzymanie tego warunku będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych środków.

W sprawie szczegółów nowego Statutu PZD głos zabrała radca prawny OZM PZD Ilona Ziomek, która porównała różnice w zapisach poprzedniego i nowego statutu. Dokonała analizy rozdziałów statutu, które poświęcone są zasadom działalności ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego, jakim stał się Polski Związek Działkowców oraz prawom i obowiązkom działkowców. Poruszyła między innymi kwestię rodzajów członkostwa w PZD oraz szczegóły i zasady uzyskiwania praw do działki w ROD oraz procedury ich pozbawiania i wygaszania. Omówiła również zakres kompetencji organów krajowych PZD oraz jednostek terenowych.

Inne rozdziały nowego Statutu PZD zreferował inspektor ds. terenowo-prawnych OZM PZD Mariusz Gaj, który skupił się na omówieniu zasad działania zarządów ROD, w tym także zarządów komisarycznych. Przedstawił także tryb prawidłowego podejmowania uchwał prze zarządy ROD. Wspomniał również o zasadach prawidłowego zwoływania walnych zebrań i wyboru organów w ROD ich działania oraz wskazał najczęściej popełniane błędy w tej kwestii.

Druga część narady szkoleniowej poświęcona była zapisom Regulaminu ROD, a w szczególności wprowadzonym do niego zmianom, o których powiedziała radca prawny OZM PZD Ilona Ziomek.

Odniosła się między innymi do zapisów dotyczących altan oraz tarasów na terenie działki, hodowli pszczół, a także braku tzw. prac społecznych na rzecz ogrodu. Zwróciła także uwagę na konieczność właściwego wykorzystania infrastruktury w ROD oraz omówiła podstawowe prawa i obowiązki działkowców.

W trakcie dyskusji prezesi ROD poruszali sprawę przenoszenia i nadawania praw do działki, a także przytaczali i omawiali przypadki naruszania regulaminu przez działkowców. Podkreślali też, że bardzo potrzebne są tego typu narady ponieważ można w szerszym gronie przedyskutować nurtujące zarządy ROD problemy. Na wszystkie pytania i wątpliwości starali się odpowiedzieć prawnicy OZM PZD.

Na zakończenie szkolenia wiceprezes PZD Stanisław Zawadka zachęcał prezesów ROD do rozważnego stosowania przepisów statutu i regulaminu oraz do zapoznania się z uchwałami KR PZD – w szczególności z uchwałami dotyczącymi funduszu oświatowego, statutowego i rowoju, a także z uchwałą w sprawie inwestycji w ROD. Poinformował także, że KR PZD planuje wydanie zaktualizowanego „Poradnika Prezesa”, a także Regulaminu ROD w nakładzie miliona egzemplarzy, tak aby każdy działkowiec mógł ten regulamin otrzymać. Zaapelował także do prezesów, by zarządy ROD wpływały na poprawę estetyki i wyglądu działek, co przełoży się także na poprawę wizerunku ogrodów, a co za tym idzie całego Związku. W najbliższym czasie planowane są kolejne szkolenia dla prezesów ROD z okolic Warszawy.

oma

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.