Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Możliwość pozyskania środków z funduszy europejskich dla świętokrzyskich ROD - 02.10.2015

W dniu 28.09.2015r. przedstawiciele Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach- Dyrektor biura OZ Jan Stańczyk oraz inspektor ds. terenowo-prawnych Anna Ślusarczyk udali się do Głównego punktu informacyjnego funduszy europejskich w Kielcach, celem pozyskania informacji w sprawie dostępności tychże funduszy dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców i praktycznych możliwości ich pozyskania.

Świętokrzyskie ROD zainteresowane były przede wszystkim możliwościami w zakresie dofinansowania budowy i modernizacji sieci melioracyjnych i energetycznych, domów działkowca i świetlic czy też remontów alei i dróg ogrodowych. Spotkanie w głównym punkcie informacyjnym dotyczyło więc przede wszystkim powyższych tematów, jak również coraz popularniejszej w ostatnich latach kwestii odnawialnych źródeł energii. 

Pracownik punktu informacyjnego omówił te priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach których PZD mógłby ewentualnie ubiegać się o dofinansowanie. Należy do nich przede wszystkim rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, gdzie projekty mogące ubiegać się o dofinansowanie powinny polegać na przebudowie czy adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub edukacyjnych. Choć PZD nie może zostać wprost beneficjentem wsparcia finansowego – przedstawicielom OZ poradzono, by zweryfikować Lokalne Plany/Programy Rewitalizacji, w ramach których projekty w tym zakresie dotyczące terenów ROD mogłyby zostać wpisane do realizacji. 

Dostępne dla Polskiego Związku Działkowców jako organizacji pozarządowej mogłyby być także ewentualnie środki na ochronę różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w ramach ochrony i wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo. 

Ze środków unijnych można skorzystać także w celu wykorzystania infrastruktury ROD dla lokalnych społeczności. Chodzi tu przede wszystkim o ogrodowe świetlice oraz domy działkowca, które mogłyby zostać wykorzystane choćby jako pomieszczenia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy też zaadaptowane na domy seniora – zwłaszcza, że dużą część działkowców stanowią przecież osoby starsze. Ten priorytet inwestycyjny skierowany jest na podniesienie poziomu udziału osób dorosłych w proces uczenia się przez całe życie z akcentem na włączenie w tenże proces osób z grup powyżej 50. roku życia. Projekty nastawione na pozyskanie funduszy dla realizacji takich celów miałyby zdaniem Pracownika punktu informacyjnego szanse na powodzenie. 

W podsumowaniu przekazano stwierdzenie, że stowarzyszenia ogrodowe są bardzo specyficznym rodzajem podmiotów, dla których ciężko jest znaleźć obszar dofinansowania w ramach funduszy europejskich na poziomie województwa. Nie powinno to jednak, zdaniem przedstawicieli OZŚ, zniechęcać działaczy i pracowników PZD do weryfikowania potrzeb ogrodów i składania w tym zakresie projektów, które przy właściwym i obszernym uzasadnieniu – mają szanse na uwzględnienie. 

Wszystkie powyższe informacje przekazane zostaną Prezesom ROD na planowanej w najbliższym czasie naradzie. Prezesi sprecyzują na niej również oczekiwania i potrzeby ROD, jakie mogłyby zostać zrealizowane przy pomocy funduszy zaczerpniętych ze środków Unii Europejskiej. Pracownicy OZ będą na bieżąco monitorować strony internetowe, na których zamieszczane są wiadomości o zbliżających się konkursach, by umożliwić prawidłowe zgłoszenie projektu wszystkim zainteresowanym.

Anna Ślusarczyk
OZ Świętokrzyski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio