Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat KR PZD w sprawie pozytywnej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w zakresie nieodpłatnego nabywania przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD - 30.10.2015KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD

z dnia 23 września 2015r.

 

w sprawie pozytywnej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

w zakresie nieodpłatnego nabywania przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD

 na podstawie art. 76 ustawy o ROD

 

Od ponad 1,5 roku PZD podejmuje szereg działań związanych z uregulowaniem stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Na dzień 31.08.2015 r. PZD złożył wnioski o potwierdzenie użytkowania PZD w stosunku do 1208 ROD o powierzchni ponad 7440 ha, a w stosunku do 233 ROD o powierzchni ponad 1217 ha uzyskał pozytywne decyzje o stwierdzeniu użytkowania PZD do gruntów ROD.

Powyższe decyzje stwierdzają nieodpłatne nabycie przez PZD prawa użytkowania do gruntów ROD, gdzie PZD nie był w stanie wykazać się tytułem prawnym. Dotychczas odmienne stanowisko zajął Prezydent Rzeszowa w stosunku do gruntów ROD im. Wieniawskiego w Rzeszowie, którego decyzja została uchylona w dniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Tak samo stało się w przypadku gruntów ROD zajętych przez kieleckie ogrody działkowe. W dniu 30.04.2015 r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzje, w których ustalił opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów zajmowanych przez ROD im. Ks. P. Ściegiennego, ROD „Storczyk”, ROD im. S. Staszica, ROD „Malina” i ROD „Kwiaty Polskie” w Kielcach w wysokości 1 zł brutto. Mimo, że złotówka stanowi symboliczną opłatę, Okręgowy Zarząd PZD Świętokrzyski złożył odwołania od powyższych decyzji. Nie chodziło o zakwestionowanie wysokości opłaty, lecz o zasady odpłatności przy ustanawianiu prawa użytkowania PZD do gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD.

W dniu 17.09.2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzje, w których uwzględniło argumentację Związku i wskazało, że prawo użytkowania PZD ustanawiane na podstawie art. 76 ustawy o ROD powinno mieć charakter nieodpłatny.

SKO w swojej argumentacji uznało, że

  1. Celem art. 76 ustawy o ROD było wprowadzenie możliwości swoistego „zasiedzenia” przez stowarzyszenie ogrodowe nieruchomości zajmowanej przez ROD od kilkudziesięciu lat i uzyskania tytułu prawnego w postaci użytkowania. Decyzja o stwierdzeniu nabycia tylko potwierdza istniejący stan prawny, gdyż należy uznać, że nabycie użytkowania nastąpiło z dniem wejścia w życie ustawy o ROD.
  2. W decyzji wydawanej na podstawie art. 76 ustawy o ROD poza stwierdzeniem nabycia prawa użytkowania na rzecz uprawnionego podmiotu, ustawodawca nie przewidział żadnych innych dodatkowych elementów, jak np. obligatoryjne określenie odpłatności za korzystanie z tego prawa,
  3. W ustawie o ROD brak jest określenia sposobu obliczenia takiej odpłatności, co w przypadku decyzyjnej formy rozstrzygania sprawy administracyjnej jest wymagane.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zajęło stanowisko, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowo administracyjnym wprowadzanie do decyzji dodatkowych elementów (odpłatności) bez umocowania w przepisach szczególnych stanowi rażące naruszenie prawa

SKO odniosło się również do nabywania gruntów ROD na podstawie art. 9 ustawy o ROD. W tym względzie potwierdziło stanowisko PZD, że grunty pod nowe ogrody mogą być oddane Związkowi odpłatnie, ale i nieodpłatnie (w zależności od decyzji gminy lub Skarbu Państwa, będących właścicielami gruntów). Tym samym Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozwiało wątpliwości co do art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uznając, że „w obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość nieodpłatnego oddania w użytkowanie gruntu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego również innemu podmiotowi niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego”. Tym samym SKO przyznało, że art. 9 ustawy o ROD stanowi lex specjalis wobec art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Krajowa Rada PZD liczy, że powyższe pozytywne decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie raz na zawsze wyjaśnią wątpliwości organów administracji wydających decyzje, że użytkowanie ustanawiane na rzecz PZD na postawie art. 76 ustawy o ROD powinno mieć charakter nieodpłatny.

 

KRAJOWA RADA PZD

 

Warszawa, dnia 23 września 2015 r. 


Decyzja SKO w Rzeszowie

Decyzja SKO w Kielcach


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.