Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Obradował OZ Sudecki - 22.09.2015

W dniu 18 września 2015 r. odbyło się zebranie Okręgowego Zarządu Sudeckiego w Szczawnie Zdroju, któremu przewodniczył Prezes OZS PZD – Henryk Malik. W zebraniu uczestniczyła Barbara Korolczuk – członek Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Podczas obrad dyskutowano nad szeregiem aktualnie ważnych i pilnych do zrealizowania zadań na rzecz ROD i Związku.

W wyniku dyskusji i oceny poszczególnych tematów zebranie OZS PZD podjęło uchwały w sprawie:

  • realizacji priorytetowych zadań wynikających z programu PZD na kadencję 2015–2019 uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD,

  • uchwalenia Regulaminu dot. zasad i trybu pracy OZS,

  • powołania 6 komisji problemowych OZS, m.in. komisję do spraw inwestycji, remontów i pozyskiwania środków zewnętrznych dla ROD, komisję do spraw skarg, komisję do spraw bezpieczeństwa w ROD,

  • przyjęcia do realizacji planu inwestycji i remontów w ROD na rok 2015 r.

  • przydzielenia poszczególnych ROD w Okręgu pod opiekę członkom OZS na okres bieżącej kadencji.

  • walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych przeprowadzonych w ROD Okręgu Sudeckiego w 2015 r.

Ponadto zebranie OZS dokonało oceny walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych przeprowadzonych w 2015 r. W ocenie OZS wszystkie zebrania spełniły obowiązki statutowe, w tym wybrały nowe zarządy i komisje rewizyjne. Zebranie zapoznało się także ze stanem prac Związku nad regulaminem ROD i uwagami oraz propozycjami do regulaminu wniesionymi podczas konsultacji projektu tego regulaminu.

Uczestnicząca w obradach OZS członek Krajowej Rady PZD – Barbara Korolczuk poinformowała zebranych o aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców w tym o najważniejszym wydarzeniu tj. o rejestracji statutu PZD w dniu 9 września 2015 r. przez sąd rejestrowy a także o aktualnym stanowisku I Prezesa Sądu Najwyższego w odniesieniu do oceny zgodności ustawy o rod z konstytucją. Stanowisko to daje nadzieję, że aktualnie byt prawny ustawy nie jest kwestionowany. Mamy ustawę, mamy zarejestrowany statut PZD, nie ma aktualnie zagrożeń dla Związku i ogrodów, nie mniej jednak Związek musi nadal bacznie obserwować otoczenie prawne i działania polityczne, które naruszałyby interesy działkowców i jego Związku.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Barbara Korolczuk podsumowała omawianą tematykę na zebraniu OZS i stwierdziła, że zebranie odniosło się do wszystkich aktualnych problemów i zadań Okręgu i ROD i podjęło właściwe uchwały.

Zebranie Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD przyjęło również stanowisko w sprawie rejestracji statutu PZD  (link do stanowiska).

Maria Klimków

Sekretarz OZ Sudeckiego PZD

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio