Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych - 18.09.2015

W dniach 16-17 września 2015 r. odbyła się w Warszawie narada dla inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Program narady był ukierunkowany na realizację priorytetowych zadań wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wynikających z programu działania przyjętego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki, omówił aktualną sytuację PZD, ROD i działkowców. Podkreślił, że Związek wypełnił obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalił nowy statut. Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 9 września br. ujawnił ten fakt poprzez zmianę wpisu w KRS. Prezes wskazał, że zarejestrowanie statutu daje możliwość, uchwalenia na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady PZD Regulaminu ROD, dokumentu, którzy jest bardzo istotny dla sprawnego funkcjonowania ROD, gdyż dotyczy wszystkich działkowców i osób przebywających na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. W dalszej części swojej wypowiedzi podkreślił, że należy dążyć do rozwoju ROD, biorąc pod uwagę nie tylko rozwój ilościowy ale także pod kątem ich nowoczesnego zagospodarowania i funkcjonowania. Wskazał, iż niezbędnym jest otwarcie ogrodów na społeczeństwo i samorządy. Aby stworzyć ROD na miarę  XXI wieku należy rozwijać szeroką działalność inwestycyjną. Podkreślił, że należy poszukiwać nowych źródeł finansowania inwestycji w ROD poprzez pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej oraz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programów realizowanych na szczeblu krajowym oraz poszczególnych województw. Pomocne mogą się okazać również środki pozyskane w ramach projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego danej gminy. Nie należy również zapominać o możliwości finansowania inwestycji i remontów z dotacji celowych pochodzących z budżetu gmin o czym stanowi art. 17 ustawy o ROD. Zatem warto zainicjować działania aby takie środki gminy zaplanowały na rzecz ROD w swoich budżetach. Te wszystkie możliwości wymagają dużego zaangażowania ze strony wszystkich struktur Związku ale również wymagają merytorycznych i innowacyjnych działań. Prezes wskazał, że dzisiaj potrzebni są ludzie aktywni, z wizją i pomysłem w zakresie rozwoju ROD, którzy wykorzystają atrybut rodzinnych ogrodów działkowych jako skupisk ogromnych terenów zielonych. W dalszej wypowiedzi zwrócił uwagę na konieczność zintensyfikowania działań OZ PZD związanych z regulacją stanów prawnych gruntów ROD „Takie możliwości daje ustawa o ROD. Korzystajmy z jej rozwiązań.” - podsumował Prezes.

Program narady obejmował również omówienie i zaprezentowanie przez przedstawiciela firmy Wolters Kluwer –Katarzynę Łaniewską w prezentacji multimedialnej nowego systemu korzystania z Informacji Prawnej Lex, do którego dostęp pracownikom OZ PZD umożliwiła Krajowa Rada PZD. System ten jest bardzo przydatny w bieżącej pracy, gdyż daje możliwość szybkiego skorzystania z aktów prawnych powszechnie obowiązujących, ich wykładni oraz z orzecznictwa sądowego.

Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchano prezentacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Unijnych w perspektywie na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych w tym PZD, przedstawionej przez Iloną Turską – Inspektora Wydziału Informacji i Szkoleń Beneficjentów z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Szkolenie w tym zakresie było bardzo oczekiwane, choć na tym etapie wiele spraw wymaga jeszcze uszczegółowienia poprzez śledzenie Regionalnych Programów Operacyjnych, ogłaszanych konkursów oraz ich specyfikacji.

Radca Prawny Tomasz Terlecki omówił nowe unormowania zawarte w statucie PZD oraz przedstawił projekt Regulaminu PZD. Wskazał na konieczność stosowania prawa przez struktury PZD w bieżącej działalności oraz kreowanie dobrego wizerunku PZD.

W dalszej części narady omówiono dotychczasowe działania OZ PZD związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, jak również działania, które należy jeszcze podjąć w tym zakresie. Kolejnym tematem były sposoby obrony ROD i działkowców przed negatywnymi skutkami roszczeń do gruntów ROD, w tym związanymi z bezumownym korzystaniem z nieruchomości. Zastanawiano się również, jak zabezpieczyć interesy ROD i działkowców, gdy dojdzie do realizacji roszczeń i likwidacji prawnej ROD, w tym na podstawie art. 25 i 26 ustawy o ROD.

Podczas narady omówiono również procedury likwidacyjne ROD wynikające z ustawy o ROD, wartość dokumentacji formalno-prawnej ROD, znaczenie miejscowych planów zagospodarowania ROD dla dalszego istnienia ogrodów. Na bieżąco były dyskutowane i wyjaśniane problemy wynikające z bieżącej pracy w zakresie szeroko rozumianej gospodarki gruntami ROD. Na koniec wskazano na rolę i zadania inspektorów ds. terenowo-prawnych we współpracy z zarządami ROD i kształtowania dobrego wizerunku Związku.

MK

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio