Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Gliwic proponuje dla zasady obciążyć działkowców za użytkowanie gruntów - 25.08.2015

Pełna realizacja art. 76 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. to nie tylko wystosowanie przez Polski Związek Działkowców odpowiednich wniosków ale również szereg innych czynności podejmowanych w celu pozytywnego ich załatwienia.

Jednym z takich działań było spotkanie z władzami Miasta Gliwice, które odbyło się w dniu 20.08.2015r. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Pan Zygmunt Frankiewicz wraz z II Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Adamem Neumannem, pracownicy UM Gliwice oraz Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.  Głównym celem spotkania było omówienie problemów jakie pojawiają się w trakcie realizacji art. 76 ustawy o ROD tj. w zakresie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości przez PZD.

Kwestia ta została podniesiona przez Pana Józefa Noskiego – Prezesa PZD OZ Śląskiego oraz Pana Krzysztofa Teklę – Dyrektora Biura PZD OZ Śląskiego. PZD OZ Śląski wystosował do Prezydenta Miasta Gliwice około 40 wniosków, które do dnia dzisiejszego nie zostały pozytywnie załatwione. W każdym przypadku Prezydent Miasta Gliwic dokonał natomiast wydłużenia okresu załatwienia sprawy wskazując rok 2016, a w niektórych przypadkach nawet rok 2017. Przedstawiciele PZD OZ Śląskiego wskazali, iż Działkowcom zależy na jak najszybszej regulacji stanu prawnego nieruchomości. Podkreślono także, iż w większości przypadków sprawy te są możliwe do załatwienia w najbliższym czasie, bowiem większość z nich nie wymaga podjęcia czasochłonnych czynności administracyjnych. II Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice w odpowiedzi wskazał, iż zasadniczo Miasto jest przygotowane do wydania decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania do nieruchomości zajętych przez ROD. Pozostaje do rozstrzygnięcia jedna zasadnicza kwestia tj. odpłatnego lub nieodpłatnego stwierdzenia nabycia przedmiotowego prawa. Informacja ta zaskoczyła przedstawicieli PZD OZ Śląskiego oraz obecnych osób wchodzących w skład Delegatury Rejonowej PZD OZ Śląskiego. W odpowiedzi wskazano, iż PZD OZ Śląski uzyskał takie decyzje w innych miastach i w żadnym z przypadków nie miały one charakteru odpłatnego. Rzecznik prasowy UM Gliwice Pan Marek Jarzębowski tłumaczył te wątpliwości, „iż chodzi o zasadę”. Na terenie miasta są bowiem działki rekreacyjne, które nie należą do PZD. Przedstawiciele PZD wskazywali, iż mamy do czynienia z inną sytuacja prawną. Indywidualne dzierżawienie terenu od Miasta nie jest bowiem objęte ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, wobec czego pojedynczy działkowcy dzierżawiący nieruchomości od miasta nie mogą być traktowani tak jak Działkowcy, których dotyczy ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. Pan Tadeusz Kosowski wskazał, iż takich „miejskich” Działkowców jest nieporównywalnie mniej niż tych korzystających z działek urządzonych w ROD zarządzanych przez PZD.

Ostatecznie uczestnicy spotkania w tym temacie nie doszli do porozumienia. Przedstawiciele Miasta zadeklarowali, iż nie chodzi w tym przypadku o pieniądze, bowiem ustanowienie odpłatnego prawa użytkowania na rzecz PZD nie będzie znaczącym dochodem w budżecie Miasta Gliwice. Inaczej sytuacja przedstawia się jednak dla Działkowców, dla których koszty związane z korzystaniem z działki rodzinnej znacząco wzrosną, co podkreślali zgodnie uczestnicy spotkania z strony PZD.

W dalszej części spotkania omówiono kwestie związane z częściową likwidacją ROD. Na terenie miasta Gliwice w związku z bardzo intensywną budową dróg planowanych jest wiele likwidacji/częściowych likwidacji  ROD. Uczestniczący na spotkaniu przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich podkreślali ważność inwestycji drogowych dla funkcjonowania miasta. Problemem będzie natomiast zapewnienie nieruchomości zamiennych na odtworzenie ROD, zachodzi bowiem konieczność przeanalizowania stanu nieruchomości Miasta pod kątem ewentualnego wykorzystania pod ogrodnictwo działkowe. Pan Tadeusz Kosowski  - Wiceprezes OZ Śląskiego podkreślił, iż każda likwidacja ROD wiążę się z obawami z strony Działkowców, zwłaszcza jeżeli inwestycja wymaga dużych prac w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury ROD. Omówiono również kwestię związaną z planowaną likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych pod suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Według wstępnych szacunków będzie to dotyczyć 6 ROD, których powierzchnia łączna przekracza 32 ha.

PZD OZ Śląski po omawianym spotkaniu ma nadzieję, iż Miasto Gliwice tak jak inne miasta w regionie przychyli się do argumentów Działkowców i wyda decyzje stwierdzające nieodpłatne nabycie prawa użytkowania nieruchomości na rzecz PZD. 

KT

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.