Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Bezpieczeństwo w ROD - ważna sprawa - 18.08.2015

Jednym z ważnych zadań realizowanych w ramach programu na kadencję 2015/2019 jest bezpieczeństwo w ROD, gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie każdego ogrodu.

Bezpieczeństwo to komfort dla działkowca i jego rodziny a także czynnik stabilizacji i rozwoju.

Recepty na stuprocentowe bezpieczeństwo nie ma, zależy ono jednak od inwencji całej społeczności ogrodowej i stałej współpracy ze służbami porządkowymi.

Systematyczna okresowa analiza stanu bezpieczeństwa pozwala organom PZD na odpowiednią politykę w tym względzie w zakresie środków i metod zwalczania niepożądanych zjawisk. Bezpieczeństwo w szerokim pojęciu obejmuje przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury, czynnej obrony, obrony PPOŻ i stanu BHP, zmniejszania skutków zdarzeń i tworzenia pozytywnego klimatu społecznego. Te wszystkie elementy muszą być ujęte  w plan akceptowany przez działkowców.

W dniu 10.08 br. Okręgowy Zarząd wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji zorganizował debatę pod nazwa „Dbamy wspólnie o bezpieczeństwo w ROD”.

Celem debaty było omówienie aktualnego stanu negatywnych zjawisk w ogrodach, ocena współpracy z policją i strażą miejską, strażą pożarną i MOPREM oraz wypracowanie w oparciu o wnioski z dyskusji głównych kierunków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa.

Sala domu działkowca w ROD „Pogodny” zapełniła się uczestnikami a głownie członkami zarządów ROD naszego okręgu.

Licznie reprezentowana była Policja przez naczelnika wydziału prewencji KWP, eksperta wydziału do spraw prewencji, moderatora oraz praktykantów obsługujących debatę. Straż miejska reprezentowana była przez naczelnika oraz kierownika referatu profilaktyki, MOPR reprezentowało dwóch pracowników. Zabrakło zaproszonych przedstawicieli prokuratury, sądu i straży pożarnej (usprawiedliwieni).

W toku debaty zaprezentowano założenia programu „Świadomi, Bezpieczni” przez mł. insp.  A. Popiół oraz program „Bezpieczny Senior” przez nad. kom.  Annę Sikorę- Rychlik.

 

Po prezentacjach wywiązała się dyskusja w której uczestnicy wyartykułowali problemy:

- konieczności ograniczenia dostępności do punktów skupu, które pracują nawet w porze nocnej,

- podpisywania porozumień na szczeblu poszczególnych komend,

- częste umarzanie postępowania ze względu na „małą szkodliwość czynu”

- powolnej albo braku reakcji ze strony policji np. ROD „Nad Regą”, „Trafo”

Było też wiele głosów dobrze oceniających prace z policją m. in. „Łobez ,Pogodno”

Straż miejska poruszyła problem spalania na działkach oraz licznych skarg na ogrody. Poinformowała o lokalizacji poszczególnych oddziałów straż miejskiej w Szczecinie.

MOPR poruszył problemy objętych opieką bezdomnych i pomieszkujących w altanach.

 

Prezes OZ PZD ukierunkował dyskusję zwracając uwagę zarządów ROD na konieczność skoordynowanych działań przez zarządy w zakresie: ogrodzeń , monitorowania, przejezdności dróg, dostępności do ogrodów dla służb porządkowych, aktualnej informacji na tablicach, zabezpieczenia w środki łączności, wyposażenie PPOŻ, wyposażenie patroli itp.

Patrolowanie nocne może odbywać się wyłączenie z udziałem służb mundurowych.

Mocno wyartykułowano konieczność  i dobre efekty znakowania przedmiotów  przez policję, prowadzenia rejestrów zdarzeń  przez ogrody, respektowania regulaminu ogrodowego przez wszystkie osoby przebywające w ogrodzie oraz zabezpieczania zbiorników wodnych.

Zapewnieniu bezpieczeństwa powinny służyć spotkania ze służbami porządkowymi, monitoring sąsiedzki, rozeznanie pełne w zakresie zamieszkujących w altanach oraz rejestracja każdego zdarzenia. Ważnym zagadnieniem jest otoczenie opieką działek nie zajętych, stosowanie prewencji na działce a także uszczegółowienie działań w porozumieniach zawieranych na różnych szczeblach między ROD a Policją.

Okręgowy Zarząd ma zawarte porozumienie z KWP, które określa zadania i formy współpracy.

Poruszono także zagadnienie roli mediów w nagłaśnianiu problemów bezpieczeństwa oraz organizowania okresowych narad, ubezpieczania majątku działkowców i wspólnego.

Ogólne wnioski z debaty to:

  1. aktywność samych działkowców
  2. stała współpraca zgłaszana na najniższych szczeblach ROD- dzielnicowy, ROD –komendy policji
  3. stałe podnoszenie świadomości zagrożeń i obrony przed nimi wśród działkowców
  4. doraźne patrolowanie ogrodów przez organy policji
  5. wystąpienie z inicjatywą zwiększenia nadzoru nad punktami skupu złomu

Poruszano również problemy zagrożenia przeciwpożarowego oraz zagrożenia ze strony coraz częściej pojawiających się dzikich zwierząt (dziki, rosomaki).

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.