Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego odpowiada na pismo Prezesa PZD w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych dla ROD - 14.08.2015Szanowny Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polski Związek Działkowców
 
Dotyczy: odpowiedzi na kwestie poruszone na XII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 14 lipca br., zawierającego dokumenty o  istotnym znaczeniu dla przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych, uprzejmie informuję, iż zostały one wnikliwie przeanalizowane. Poniżej zamieszczono odniesienie do kwestii poruszonych w Stanowisku w sprawie wykorzystania środków z programów unijnych na potrzeby ogrodnictwa działkowego, z wyszczególnieniem priorytetów inwestycyjnych RPOWŚ na lata 2014-2020, w ramach których możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie.

  • Działania zmierzające do podnoszenia standardów ekologicznych otoczenia, ochrony środowiska przyrodniczego i składników przyrody, rozwój działalności edukacyjnej polegającej na prowadzeniu cyklicznych szkoleń dotyczących przede wszystkim edukacji ekologicznej, zasad funkcjonowania ekosystemów:
dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcia można uzyskać w ramach priorytetu inwestycyjnego 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000" i zieloną infrastrukturę / działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo. Priorytet inwestycyjny ukierunkowany jest na wsparcie obszarów cennych przyrodniczo, w tym objętych formami ochrony przyrody (m.in. parków krajobrazowych, obszarów NATURA 2000). W związku ze zmniejszaniem się obszarów różnorodności biologicznej, wspierane będą także działania ukierunkowane na ochronę i poprawę warunków cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków na terenie województwa. Ponadto wsparcie ukierunkowano również na realizację inwestycji w zakresie tworzenia obiektów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich oraz inwestycji w infrastrukturę ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Dofinansowanie można także uzyskać na prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o zasoby przyrodnicze regionu.

  • Rozwój infrastruktury służącej do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na potrzeby indywidualne wszystkich użytkowników danego ogrodu:

wsparcie na realizację tego typu przedsięwzięcia można uzyskać w ramach Priorytetu inwestycyjnego 4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednakże Polski Związek Działkowców, który sklasyfikowany jest jako stowarzyszenie ogrodowe, nie znajduje się w kategoriach beneficjentów, którzy mogą uzyskać wsparcie w tym zakresie. Zgodnie z zapisami RPOWŚ 2014-2020 są to: jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST , przedsiębiorstwa duże, średnie, małe, mikro prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym producenci rolno - spożywczy, uczelnie, związki i stowarzyszenia JST, podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych, państwowe jednostki budżetowe, instytucje kultury.

 
  • Rozwój infrastruktury na terenach wspólnych (zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni, budowy alejek, oświetlenia, placów zabaw), otworzenie części wspólnej ogrodów dla osób zamieszkujących otaczające tereny, współprace z gminami w tym zakresie, organizacje małych imprez integracyjnych na terenach wspólnych z władzami samorządowymi, prowadzenie lekcji ekologicznych dla dzieci i młodzieży:
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9 b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich / Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, inwestycje będą nakierowane na działania, których wynikiem będzie rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych.
Wsparcie będzie udzielane projektom wynikającym z Lokalnych Planów/Programów Rewitalizacji, dlatego też działania rewitalizacyjne powinny być elementem całościowej wizji rozwoju miasta. Tego typu interwencje powinny mieć również charakter kompleksowy i zintegrowany oraz powinny posiadać wyraźną komplementarność z inwestycjami (w ramach EFS powinny być powiązane z integracją społeczną, zmniejszaniem ubóstwa oraz prowadzić do zwiększenia szans zatrudnienia). Projekty mogące ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego PI powinny polegać na przebudowie, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Elementem rewitalizacji mogą być również działania z zakresu kultury, które przyczyną się do poprawy spójności społecznej, dzięki umożliwieniu mieszkańcom zdegradowanych obszarów lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Mimo, że Polski Związek Działkowców, który sklasyfikowany jest jako stowarzyszenie ogrodowe, nie znajduje się w kategoriach beneficjentów, którzy mogą uzyskać wsparcie w tym zakresie (tj. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w imieniu JST, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki administracji rządowej i instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez JST), proponuję zweryfikować Lokalne Plany/Programy Rewitalizacji, w ramach których mogą być wpisane do realizacji interesujące Państwa działania w poszczególnych obszarach.

  • Wsparcie finansowe na aktywizację osób starszych poprzez utworzenie dziennych domów opieki i klubów dla seniorów, które mogłyby jednocześnie spełniać funkcję uniwersytetu trzeciego wieku, bibliotek:
Dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcia można uzyskać w ramach priorytetu inwestycyjnego 9 iv ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / działanie 9.2 ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Istotnym elementem interwencji jest bowiem podnoszenie jakości oraz zwiększanie dostępu do instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego systemu opieki nad osobami zależnymi (w tym m.in. osobom starszym). Priorytet zakłada deinstytucjonalizację opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki. W jego ramach realizowane będą działania obejmujące, m.in. rozwijanie działalności placówek zapewniających opiekę dzienną i całodobową dla osób zależnych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej (m.in. w formie rodzinnych domów pomocy) czy szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi. Natomiast działania z zakresu edukacji osób starszych wchodzą w zakres przedsięwzięć priorytetu inwestycyjnego 10 iii wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności o kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji / działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się. Interwencja priorytetu została właśnie skierowana na podniesienie poziomu udziału osób dorosłych w proces uczenia się przez całe życie, z położeniem akcentu na włączenie w ten proces osób z grup najbardziej niedoreprezentowanych (tj. osoby powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach). Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż interwencja została ograniczona tylko do kształcenia w zakresie języków obcych i ICT, jako kompetencji na które zdiagnozowano największe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Podsumowując zachęcam do zapoznania się z Harmonogramem naboru wniosków na 2015 r., który został zamieszczony na stronie internetowej http://www.2014-2020.rpo- swietokrzyskie.pl, w zakładce Skorzystaj / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków, jak również śledzenia informacji dotyczących RPOWŚ 2014-2020 na powyższej stronie.
 
Z up. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Piotr Żołądek
Członek Zarządu


Załącznik plikowy do pobrania

skan_listu.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio