Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko KR PZD w sprawie okręgowych zjazdów delegatów PZD - 14.08.2015

Okręgowe zjazdy delegatów odbyły się w tym roku w trudnych warunkach logistycznych, gdyż w zasadzie bezpośrednio po walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, które wybierały delegatów na te zjazdy.

We wszystkich okręgach przygotowania przeprowadzono w sposób sprawny i zgodny z wymogami statutu PZD.

W dniach od 30 maja 2015 r. do 13 czerwca 2015 r. odbyło się 26 okręgowych zjazdów. Z wybranych w ROD 4609 delegatów w zjazdach uczestniczyło 3818 – średnia frekwencja wyniosła 82,83%. Największa frekwencja była na zjeździe Okręgu Śląskiego - 91,52%, który jednak został poprzedzony rejonowymi konferencjami przedzjazdowymi. Najniższa frekwencja była na zjeździe Okręgu w Bydgoszczy - 70,02%.

Wszystkie okręgowe zjazdy udzieliły absolutorium ustępującym okręgowym zarządom, zatwierdziły sprawozdania ustępujących organów oraz wybrały nowe okręgowe zarządy i okręgowe komisje rewizyjne. Zjazdy przyjęły także programy na następną kadencję.

Do okręgowych zarządów wybrano łącznie 799 osób, do komisji rewizyjnych  226 osób. Okręgowe zjazdy przyjęły łącznie 143 uchwały i podjęły 121 stanowisk. Ponadto przyjęto 12 apeli, 5 listów i 4 podziękowania. Najbardziej aktywny był Zjazd Okręgu Mazowieckiego - podjął 10 stanowisk. Zjazd Toruńsko-Włocławski podjął 9 stanowisk. Stanowiska podejmowano w najważniejszych sprawach dla ogrodów i Związku. Najwięcej stanowisk podjęto w sprawie poparcia projektu statutu, który został następnie uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD - stanowisko podjęło 25 okręgowych zjazdów. Ponadto zjazdy podejmowały stanowiska w sprawie: jedności ruchu ogrodnictwa działkowego (18), roszczeń do gruntów ROD i ustawy reprywatyzacyjnej (15), obrony ustawy o ROD (14), współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (13), wyborów parlamentarnych (10).

W zjazdach wzięło udział wielu gości – posłowie, senatorowie, członkowie Rządu, przedstawiciele urzędów centralnych, marszałkowie województw, wojewodowie, prezydenci i burmistrzowie miast, przewodniczący rad miast, powiatów, radni, a także przedstawiciele partii politycznych i organizacji społecznych. Najliczniej goście uczestniczyli w zjeździe Okręgu Warmińsko- Mazurskiego (12), w Legnicy (9), Bydgoszczy (8), Kaliszu (8), w Łódzkim (8) i w Pile (8). Zabierając głos goście ze wszystkich ugrupowań politycznych wskazywali na sukcesy Związku, które przede wszystkim są wynikiem jedności i integracji działkowców wokół wspólnych celów. Politycy przekazywali także zapewnienia o dalszym wspieraniu ogrodnictwa działkowego.

Krajowa Rada PZD oceniając przygotowanie, przebieg i wyniki okręgowych zjazdów stwierdza, że wszystkie zjazdy były prawomocne i wykonały statutowe obowiązki. Zjazdy uchwaliły dobre programy, zajęły stanowiska w kluczowych dla działkowców sprawach. Przebieg zjazdów dowiódł dojrzałości delegatów, ich oddania i zaangażowania w sprawy ogrodów i Związku. Delegaci wyrazili również poparcie dla działań Związku i jego kierownictwa.

Krajowa Rada PZD wysoko ocenia dorobek okręgowych zjazdów delegatów i cele, jakie sobie wyznaczono na najbliższą kadencję. Należy jednak stwierdzić, że w pojedynczych przypadkach przygotowane na zjazd dokumenty nie spełniły standardów nowoczesnej organizacji.

Krajowa Rada PZD składa podziękowanie wszystkim uczestnikom okręgowych zjazdów oraz okręgom za wysiłek włożony w organizację i przeprowadzenie zjazdów.

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.