Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko KR PZD w sprawie zintensyfikowania działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD - 14.08.2015

Polski Związek Działkowców niezwłocznie od wejścia w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku, podjął działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Było to konieczne, gdyż PZD nie do wszystkich terenów rodzinnych ogrodów działkowych może wylegitymować się tytułem prawnym do gruntów. W latach ubiegłych udało się uregulować 63% gruntów, poprzez ustanowienie na rzecz PZD prawa użytkowania wieczystego, część gruntów posiada także decyzje użytkowania. Jednakże około 13 000 ha, które użytkują ogrody, to tereny o nieuregulowanym stanie prawnym lub wręcz tereny roszczeniowe. Sprawa często dotyczy ogrodów, które Związek przejmował w latach ubiegłych w dobrej wierze. Związek zawsze priorytetowo traktował uregulowanie stanów prawnych gruntów ROD. Zabiegał o to aby unormowania prawne umożliwiały takie działanie. Program działania Polskiego Związku Działkowców przyjęty przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD również obejmuje ten temat.

Z dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy, przed Związkiem otworzyła się kolejna szansa w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów ROD. Krajowa Rada PZD zauważa, że od 19 stycznia 2014r. minęło ponad półtora roku i w tym czasie dzięki zaangażowaniu wszystkich struktur Związku udało się wiele zrobić w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Do dnia 31 lipca br., Związek ustalił, że na terenie 24 okręgowych zarządów PZD ( oprócz: OZ Gorzowie Wlkp., OZ w Legnicy, które posiadają uregulowany stan prawny gruntów ROD) 1814 ROD o powierzchni bliskiej 11 tys. ha kwalifikuje się do regulacji stanu prawnego na podstawie art. 76 ustawy. Oznacza to, że w stosunku do tych nieruchomości zajmowanych przez ogrody, zgodnie z art. 76 ustawy o ROD, w dniu wejścia w życie tej ustawy ogród spełniał jedną z czterech przesłanek. Chodzi o to aby teren ROD, którego właścicielem jest gmina lub Skarb Państwa był przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ogród działkowy, albo ROD funkcjonował ponad 30 lat, a nabycie własności gruntu przez Skarb Państwa czy też gminę nastąpiło w związku z zakładaniem bądź funkcjonowaniem na nim ogrodu, albo ogród, w chwili wejścia w życie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r. miał ustaloną lokalizację stałą, albo przekształcił się z ogrodu czasowego w stały na mocy przepisów tejże ustawy.

Dotychczas PZD do gmin lub Skarbu Państwa, jako właścicieli gruntów złożył wnioski w stosunku do 1136 ROD o powierzchni ponad 7107 ha, co stanowi 65 % powierzchni podlegającej regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że działkowcy mogli się przekonać, że ustawa „działa” z korzyścią dla nich, gdyż PZD uzyskał decyzje na mocy których potwierdzone zostało na rzecz PZD prawo użytkowania do gruntów o powierzchni ponad 1112 ha na której funkcjonują 214 ROD. Osiągnięte dotychczas rezultaty wskazują, że do przygotowania i złożenia przez struktury Związku pozostało jeszcze wiele wniosków. Jednocześnie daje się zauważyć, że większość złożonych przez PZD wniosków pozostało jeszcze nie rozpatrzonych przez organy administracji publicznej.

W związku z tym konieczne jest wzmożenie działań na tych dwóch płaszczyznach. Związek musi dołożyć wszelkich starań, aby objąć regulacją wszystkie tereny ROD, które w myśl obowiązujących unormowań prawnych, kwalifikują się do ustanowienia prawa użytkowania. Wymaga to jeszcze większego zintensyfikowania działań i zaangażowania. Żeby temu sprostać potrzebna jest współpraca wszystkich struktur Związku. Z nieocenioną pomocą w tym względzie mogą przyjść zarządy ROD. Z drugiej strony niepokojące jest stanowisko właścicieli gruntów - gmin i Skarbu Państwa, którzy z niezrozumiałych powodów działań tych nie podejmują lub opóźniają a wręcz niekiedy utrudniają. A przecież chodzi o ROD i działkowców, którzy od dziesiątek lat użytkują te ogrody. Miejsca te od dawna, jako enklawy zieleni i miejsca współżycia społecznego wtopiły się w krajobraz ich społeczności lokalnej. Działki użytkują wielopokoleniowe rodziny, które oczekują na zabezpieczenie prawne. Przecież to nie są nowe ogrody czy też ogrody, które dopiero mają powstać.  Ustawodawca przyjął, że stwierdzenie nabycia prawa użytkowania na rzez Polskiego Związku Działkowców ma następować w drodze decyzji, która stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, decyzja ta ma na celu potwierdzenie istniejącego stanu faktycznego, a nie ustanawianie nowego prawa. Zatem taką decyzją nie wprowadza się nowych zasad korzystania z gruntu przez PZD i działkowców w tym również opłat za użytkowanie.

Kwestia ta wymaga podjęcia rozmów z włodarzami miast i interwencji ze strony struktur Związku i działkowców. Należy przedstawić w tym względzie wszystkie argumenty prawne i społeczne.

Krajowa Rada PZD w imieniu wszystkich struktur Związku apeluje do właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe o nieuregulowanym stanie prawnym, aby podejmowali niezwłoczne działania w zakresie potwierdzenia prawa na rzecz PZD w formie decyzji w stosunku do każdego ROD, który spełnia choćby jedną z przesłanek określonych w art. 76 ustawy. Tego oczekują działkowcy. Pozostajemy w przekonaniu, że i tym razem współpraca z władzami samorządu terytorialnego spełni nasze oczekiwania, ku obopólnemu zadowoleniu.

Apelujemy do okręgowych zarządów PZD, zarządów ROD, działkowców o nawiązanie kontaktu z władzami gmin i miast oraz Skarbem Państwa w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Bowiem potwierdzenie przez gminy i Skarb Państwa na rzecz PZD faktu użytkowania od dziesiątek lat terenów, zajmowanych przez działkowców w niczym nie ogranicza ich praw właścicielskich. Działkowcy oczekują na potwierdzenie praw do użytkowanych gruntów między innymi w następujących miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Rzeszowie.

Regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest niezwykle istotna dla dalszego ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia praw działkowców i PZD, chociażby w przypadku likwidacji bądź roszczeń.

Krajowa Rada PZD podkreśliła, że ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, dała dobre unormowania prawne aby kwestię gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym rozwiązać. Zatem nie wolno tej możliwości zaprzepaścić .

KRAJOWA RADA

             POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.