Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenach ROD - 10.08.2015

Ustawa Prawo wodne definiuje rowy melioracyjne jako sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu. Najważniejszą funkcją rowów melioracyjnych na terenach ROD jest ochrona działek przed ich zalaniem. Trzeba pamiętać o tym, że nie wolno samowolnie zmieniać stanu wody na gruncie a zwłaszcza odpływów wody opadowej. Samowolna ingerencja działkowca w stosunku do rowów melioracyjnych może doprowadzić do zachwiania całego układu „naczyń połączonych”, którego częścią są  rowy położone na terenach użytkowanych przez ROD.

Bez specjalnego pozwolenia można dokonywać następujące czynności  konserwacyjne:

– wykaszać skarpy i okolice rowów

– sukcesywnie odmulać rowy

– utrzymywać spadki

– wykonywać prace mające na celu utrzymanie drożności rowów oraz ich światła przepustów.

Zaniedbania w zakresie właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (do których zaliczamy rowy) są częstą przyczyną prowadzącą do zakłóceń stosunków wodnych na danym terenie. Zgodnie z obowiązującym wszystkich działkowców § 84 Regulaminu PZD działkowiec oprócz dbania o estetyczny wygląd działki i ogrodu jest również zobowiązany do utrzymywania w czystości alejki oraz rowu melioracyjnego. Szczegółowe określenie zakresu dbałości o aleje i rowy mówi o tym, że działkowiec jest zobowiązany dbać na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

Może dojść do sytuacji, że w sposób niezawiniony przez działkowca, wskutek przypadku lub działania osób trzecich, wystąpi na danym terenie przeszkoda powodująca zmianę w odpływie wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić o tym Zarząd Ogrodu i/lub gospodarza Ogrodu.

Niestety zdarza się i tak, że działkowcy zamiast dbać o rowy zasypują je, zmieniają ich trasy albo nasadzają w nich intensywnie rozrastające się rośliny. Szczytem lekceważenia prawa przez działkowca była stwierdzona na jednym z podwarszawskich ogrodów hodowla ryb w rowie melioracyjnym. Niedopuszczalne są również sytuacje gdzie działkowiec wprost mówi, że zasypał część rowu aby wyrównać teren i poprawić estetykę działki! Działkowiec winny spowodowania szkody na rowie melioracyjnym musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi uregulowanymi w Kodeksie postępowania w sprawach wykroczeń. Najczęściej w przypadku nieuprawnionej ingerencji w rów melioracyjny jest nałożenie na sprawcę kary grzywny i wydanie w formie decyzji administracyjnej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nakazu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie dodatkowych urządzeń zapobiegającym w przyszłości szkodom. A zatem jakakolwiek samowola w tym zakresie nie popłaca.

 

Agnieszka Bąk

Wiceprezes OZM PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.