Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie konieczności uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej - 30.07.2015

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców demokratycznie wybrani w dniu 3 lipca 2015 roku przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażając stanowcze poparcie dla stanowiska Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców przedstawiają swoje w sprawie konieczności uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej.

Od praktycznie 26 lat w Polsce trwa publiczna debata na temat reprywatyzacji. Trwa od czasu zmian politycznych, które doprowadziły do powołania w miejsce poprzedniego systemu III Rzeczpospolitą Polską. Te ponad ćwierć wieku transformacji ustrojowej doprowadziło do demokratycznego państwa prawa opartego o wolnorynkowy kapitalizm.

W tym okresie stworzono podstawy prawne funkcjonowania nowego ustroju społeczno-gospodarczego, obywatela i jego mienie objęto ochroną prawną a gwarantem było poddanie działania administracji państwowej kontroli władzy sądowniczej.

Polska zmieniła się, stworzono ramy prawne funkcjonowania wolnego rynku, sprywatyzowano mienie państwowe, wstąpiono w europejskie struktury międzynarodowe oraz zniesiono uprzywilejowaną pozycję własności państwowej nad własnością prywatną. W III RP wywłaszczenie możliwe jest już jedynie na cel publiczny, określony ustawą i tylko za słusznym wynagrodzeniem, której to zasady strzegą z niezbyt zadowalającym efektem sądy administracyjne i cywilne.

Pomimo tych zmian, istnieją wciąż kwestie społeczno-gospodarcze, którymi organy demokratycznego państwa nie zajęły się wcale.

Stwierdzamy, że wobec praktycznie powszechnej krytyki polityki gospodarczo-społecznej PRL w ogóle, a powojennej nacjonalizacji majątków w szczególności, wypowiadanej przez przedstawicieli prawie wszystkich sił politycznych rządzących w III RP, do dnia dzisiejszego nie zostały uchwalone akty prawne umożliwiające reprywatyzację w pełnym tego słowa znaczeniu.

Warto przypomnieć, że wszystkie liczące się w Polsce siły polityczne uznały powojenną nacjonalizację za akt bezprawny i niesprawiedliwy społecznie, a mimo tego żaden dotychczasowy rząd nie próbował podjąć tego tematu, ograniczając się tylko do potępiania nacjonalizacji czy składania pustych, nic nie znaczących obietnic. Za tymi obietnicami bez pokrycia deklarowanymi przez wszystkie ekipy rządowe nie poszły żadne faktyczne działania prawne.

Publiczna debata w przedmiocie reprywatyzacji wciąż tylko trwa.

Problematyka reprywatyzacji oraz roszczeń nie jest niestety obca ogrodom działkowym zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców. Żądania zwrotu lub wypłacania często horrendalnych odszkodowań za ponoć bezumowne korzystanie z gruntów przez byłych właścicieli, ich spadkobierców oraz zwyczajnych cwaniaków skupujących roszczenia staje się plagą. Dotyka to ogrody działkowe, bowiem nikt poza Polskim Związkiem Działkowców nie podejmuje działań mających na celu ochronę działkowców.

Polskie państwo naprawiając swoje błędy z przeszłości nie może lekceważyć potrzeby ochrony obecnych użytkowników działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Dotychczasowa, niestety wieloletnia już praktyka dowodzi, że organy państwa zupełnie ignorują fakt, że działkowcy w dobrej wierze gospodarowali przekazanymi im najczęściej zdegradowanymi terenami, które swoimi środkami i ich Związku doprowadzili do dzisiejszego stanu.

Przykładów dziwnych orzeczeń organów państwowych w tym sądowniczych w odniesieniu do działkowców jest nadto dużo. Rodzinny Ogród Działkowy im. 23 Lutego w Poznaniu czy też warszawskie ogrody działkowe są tego jaskrawym przykładem.

Rozwiązania zaproponowane przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców a stwierdzające brak możliwości przywrócenia stanu poprzedniego poprzez zwracanie gruntów jest realnie jedyną możliwością realizacji potrzeby naprawiania krzywd z przeszłości z jednoczesnym unikaniem wyrządzania kolejnych krzywd.

W przypadku zastąpienia prawa do restytucji mienia prawem do odszkodowania udałoby się wreszcie postulat reprywatyzacji zrealizować oraz uniknąć czasem wieloletniego postępowania administracyjnego z udziałem wszystkich możliwych instancji odwoławczych. Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowałoby, że zyskaliby na tym zarówno wywłaszczeni lub ich spadkobiercy jak i działkowcy. Takiego rozwiązania nie można by jednak zastosować do zwyczajnych cwaniaków skupujących roszczenia za przysłowiowe grosze.

Uważamy, że w toczonej obecnie publicznej debacie za punkt wyjścia należy wybrać rozwiązanie kompromisowe, uniemożliwiające restytucję mienia a za to umożliwiające uzyskanie prawa do odszkodowania od organów państwowych, czego efektem będzie wreszcie zakończenie roszczeń.

Demokratyczne państwo prawa aprobujące własność prywatną i z pełną stanowczością negujące reformy społeczne i gospodarcze dokonane w czasach PRL nie może dalej wykazywać bierności w kwestii reprywatyzacji.

W procesie nacjonalizacji dokonanej w Polsce powojennej dokonywano naruszeń prawa, wydawano przepisy nie zgodne z obowiązującym wówczas prawem, jak również nie przyznano przewidzianych odszkodowań.

Zadajemy wobec tego pytanie – dlaczego i z jakiej racji to my działkowcy, zwykli obywatele mamy ponosić karę za system PRL-u?

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców zwracają się z prośbą i apelem do wszystkich parlamentarzystów o spowodowanie podjęcia prac nad z prawdziwego zdarzenia ustawą reprywatyzacyjną dla całego kraju, która zakończy dotychczasowe praktyki, w których najbardziej doświadczeni są polscy działkowcy.

Stwierdzamy, że uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 czerwca 2015 roku tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna uregulowała tylko sprawę roszczeń do budynków użyteczności publicznej na terenie Warszawy. Zapisy tej ustawy nie dotyczą niestety terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w stolicy.

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną kierujemy do:

  • Marszałek Sejmu RP Pani Małgorzaty Kidawa-Błońskiej,
  • Klubów Parlamentarnych i Poselskich: PO, PSL, PiS, SLD, Ruch Palikota, Zjednoczona Prawica i Biało-Czerwoni oraz posłów niezrzeszonych,
  • Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Poselskich

oraz przesyłamy do wiadomości:

  • Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego,
  • Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,
  • Premiera Rządu RP Panią Ewy Kopacz,
  • Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
  • Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

 

Z działkowym pozdrowieniem

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

Przewodnicząca                         Maria Fojt

Z-ca Przewodniczącej               Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącej               Dorota Zerba

Sekretarz                                     Roman Żurkowski

Członkowie: Jadwiga Drzewiecka, Zenon Jabłoński, Witold Juchniewicz, Alina Nocuń, Alicja Paterek, Eugeniusz Rabuski i Zofia Zielińska.

 

Warszawa, dnia 28.07.2015 r.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio