Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

2-3 lipca 2015 roku odbędzie się XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 30.06.2015

W dniach 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie odbędzie się XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – najwyższego organu Związku, w którym weźmie udział 273 delegatów reprezentujących działkowców z całej Polski. Na Zjeździe zostanie podsumowana mijająca kadencja władz związkowych oraz nastąpią wybory władz PZD na kadencję 2015 – 2018.

Polski Związek Działkowców prowadzi 4.707 ROD, w których znajduje się 881.387 działek. PZD ma aż 1.106.148 członków, a ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta ponad 4 miliony osób. To właśnie ich reprezentantami będą delegaci uczestniczący w XII Krajowym Zjedźcie Delegatów PZD.

Delegaci zostali wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach, a następnie na zjazdach okręgowych. Poza nimi w  Zjeździe wezmą udział członkowie ustępujących władz krajowych. Zjazd został zwołany i przygotowany przez Krajową Radę PZD.

Dzień I

2 lipca Zjazd rozpocznie się o godzinie 12:00 wniesieniem sztandarów i odśpiewaniem narodowego i związkowego hymnu. Następnie Zjazd otworzy Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po wyborze przewodniczących Zjazdu i zatwierdzeniu porządku obrad, nastąpi wybór Sekretarza i Prezydium Zjazdu oraz uchwalenie Regulaminu Obrad Zjazdu. Następnie Zjazd wybierze komisje: mandatową, statutową, wyborczą oraz uchwał i wniosków. Kolejnymi punktami obrad będą referaty programowe i wystąpienia gości.

Potem nastąpi przedstawienie projektu statutu PZD. Następnie Krajowa Komisja Rewizyjna oceni działalność KR PZD i Krajowej Komisji Rozjemczej za okres kadencji. Zjazd zapozna się także ze sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności obrad.

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu przewidziana jest dyskusja w sprawie statutu PZD i głosowanie nad jego uchwaleniem.

Dzień II

Na 3 lipca zaplanowane jest wręczenie odznaczeń związkowych. Tuż po nim będzie miała miejsce dyskusja programowa, w której oczekuje się, że głos zabiorą przedstawiciele wszystkich okręgów.

Następnie Zjazd podejmie uchwały udzielające absolutorium Krajowej Radzie PZD za mijającą kadencję. Kolejnym punktem obrad Zjazdu będzie ustalenie liczby członków organów krajowych PZD i ich wybór: Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej przerwie mają zostać ogłoszone wyniki ukonstytuowania. Zostanie podana informacja o nowych członkach Prezydium KR PZD i osobach funkcyjnych Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz o nowym Prezesie PZD i nowych Wiceprezesach PZD.

Następnie Zjazdowi zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, po czym zostaną podjęte przez Zjazd stosowne uchwały i stanowiska. Na godzinę 13:00 przewidywane jest zakończenie Zjazdu, podczas którego zostaną wyprowadzone sztandary PZD.

Święto demokracji

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD to święto demokracji. Działkowcy z całej Polski, za pośrednictwem swoich delegatów, mogą zabrać głos w najważniejszych sprawach dla PZD i ogrodów. O jego znaczeniu dla przyszłości ogrodów i PZD przypomina Prezes PZD Eugeniusz Kondracki:

 „Odbywający się w dniach 2-3lipca br. XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD ma silny mandat do uchwalenia statutu, a także do opracowania planu działania na następną kadencję i wypowiedzenia się we wszystkich najważniejszych sprawach Związku. Przyjęte przez Z jazd dokumenty, w tym nowy statut, będą siłą napędową do realizacji przyjętego programu, który będzie realizował potrzeby działkowców i ogrodów, m.in. przez inwestycje i pozyskiwanie środków unijnych i samorządowych, by przystosować ogrody do nowych funkcji wynikających z czasów współczesnych. Jestem pewny, że wszyscy razem zrobimy wszystko, by w przyszłości ogrody istniały i dobrze służyły nie tylko społeczności działkowej, ale również jaśniały w strukturach przestrzennych miast i zadowalały ich mieszkańców”.

Porządek obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

wg harmonogramu:

1. Rozpoczęcie obrad Zjazdu

  • Wniesienie sztandarów
  • Hymn narodowy i związkowy

2. Otwarcie obrad Zjazdu przez Prezesa PZD
3. Wybór przewodniczących Zjazdu
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Wybór Sekretarza Zjazdu i Prezydium Zjazdu
6. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zjazdu
7. Wybór komisji:

  • Mandatowej
  • Statutowej
  • Wyborczej
  • Uchwał i Wniosków

8. Referat programowy
9. Wystąpienia gości
10. Projekt statutu PZD
11. Ocena działalności Krajowej Rady za okres kadencji dokonana przez Krajową Komisję Rewizyjną
12. Działalność Krajowej Komisji Rozjemczej w okresie kadencji
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności obrad
14. Dyskusja w sprawie statutu PZD
15. Uchwalenie statutu PZD
16. Wręczenie odznaczeń związkowych
17. Dyskusja programowa
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującej Krajowej Radzie PZD
19. Ustalenie liczby członków organów krajowych Związku

  • Krajowej Rady
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej

20. Wybory organów krajowych Związku:

  • Krajowej Rady
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej

21. Ogłoszenie wyników ukonstytuowania
22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwał i innych dokumentów
23. Zakończenie obrad Zjazdu
24. Wyprowadzenie sztandarów

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.