Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Gdańsku - 22.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 r. w sali Domu Technika w Gdańsku odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Uczestniczyło w nim 205 delegatów, co stanowiło 76,8 proc. ogółu delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego, a także członkowie ustępującego Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i  zaproszeni goście.

Zjazd rozpoczął się Hymnem Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Na zaproszenie ustępującego Prezesa OZ PZD w Zjeździe wzięli udział goście:

- Marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk,

- Posłowie na Sejm RP: Jerzy Borowczak (PO) i Jan Kulas (PO),

- Wiceprezydent Miasta Tczewa Adam Burczyk ,

- Doradca Wicemarszałka Sejmiku Województwa Pomorskiego: Paweł Trawicki

- Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku Wiesław Boratyński

Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego reprezentował Tadeusz Jarzębak Pierwszy Wiceprezes PZD. Z ramienia biura Krajowej Rady PZD – pani Wioletta Zaleska.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów otworzył Prezes OZ PZD Czesław Smoczyński witając delegatów i zaproszonych gości. Podkreślił, że celem Zjazdu jest podsumowanie pracy okręgowych organów statutowych w kończącej się kadencji oraz wyłonienie nowych władz oraz określenie najistotniejszych kierunków działania na następną kadencję. Zjazd wybrał na Przewodniczącego Mieczysława Kamińskiego a na Sekretarza Józefa Pisarskiego. Po zatwierdzeniu porządku obrad i Regulaminu Zjazdu, delegaci wybrali Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał, Wniosków i Stanowisk.

Czesław Smoczyński ustępujący Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku wygłosił referat programowy, w którym zawarł problematykę zagrożeń dla istnienia Związku i ROD oraz praw działkowców w tym m.in. roszczeń do gruntów ROD, likwidacji, kwestie związane z walką o zachowanie praw dla działkowców wynikające z ustawy o ROD. Przepływ informacji w związku, stan zagospodarowania ROD oraz działek, temat bezpieczeństwa, a także zadania dla Okręgowego Zarządu na następną kadencję wynikające z programu działania to kolejne zagadnienia poruszone w referacie.

Bogusław Dąbrowski ustępujący Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku przedstawił ocenę działalności Okręgowego Zarządu PZD w okresie mijającej kadencji i w imieniu oraz upoważnienia członków Komisji skierował do Zjazdu wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku z działalności w latach 2011-2015 oraz udzielenie ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD w Gdańsku absolutorium.

Józef Pisarski Przewodniczący byłej Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku przedstawił działalność w okresie mijającej kadencji w latach 2011-2014.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście – Posłowie na Sejm RP Jerzy Borowczak i Jan Kulas, Wiceprezydent Miasta Tczewa Adam Burczyk, Marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i doradca Wicemarszałka Sejmiku Województwa Pomorskiego Paweł Trawicki – deklarowali szeroką współpracę z Okręgowym Zarządem PZD i Związkiem oraz potrzebę dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego, zapewniając o podjęciu wszelkich możliwych działań w celu obrony obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zwracali uwagę, że mądra władza musi dbać o działkowców, członków lokalnych społeczności i o ogrody działkowe, które są zielonymi oazami spokoju i wypoczynku i dawno wtopiły się w krajobraz miast i nie widzą żadnego powodu, by je likwidować.

Marszałek Mieczysław Struk w swoim wystąpieniu zadeklarował podpisanie z Okręgiem Gdańskim i Słupskim porozumienia w sprawie współpracy na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji osób starszych.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku Wiesław Boratyński skierował do delegatów pozdrowienia od działkowców bratniego okręgu.

Pierwszy Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak przekazał pozdrowienia od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który nie mogąc osobiście uczestniczyć, bowiem w tym samym dniu odbywał się także Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego, w którym uczestniczył jako delegat, tą drogą podziękował członkom władz Okręgu Gdańskiego za pracę w minionej kadencji, za wkład w obronę ustawy o ROD i poświęcenie oddane ogrodom działkowym i Związkowi. Życzenia skierowane przez Prezesa PZD do delegatów na Zjazd zostały przyjęte  brawami.

W dyskusji na Zjeździe wzięło udział 12 delegatów. Dyskutanci podkreślali, że konieczna jest dalsza walka o istnienie ogrodów działkowych i zachowanie uregulowań prawnych zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Uznali za niezwykle ważne dążenie do dalszej poprawy współpracy z samorządami terytorialnymi celem umieszczania ogrodów działkowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. W dyskusji nie brakowało także tematów związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD, bezpieczeństwa ogrodów i współpracy z Policją i Strażą Miejską, braku informacji o działalności Związku w publicznych i komercyjnych mediach oraz spraw dotyczącej bieżącej działalności Ogrodów.

Pierwszy Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak w swoim wystąpieniu dobrze ocenił przygotowanie Zjazdu i materiały sprawozdawczo-programowe. Złożył podziękowanie za dobrą organizację pracy i osiągnięcia Okręgowego Zarządu w minionej kadencji. Odniósł się także do tematów zawartych w wystąpieniach delegatów. Życzył dobrego wyboru władz okręgowych i zrealizowania założeń programowych w następnej kadencji.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD zatwierdził sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD za okres kadencji 2011-2015, udzielił absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi, uchwalił program działania Okręgu na  następną kadencję oraz ustalił liczbę członków statutowych organów okręgowych i dokonał wyboru nowych władz okręgowych.

Nowo wybrany 39-osobowy Okręgowy Zarząd funkcję Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku na pierwszym posiedzeniu ponownie powierzył Czesławowi Smoczyńskiemu. Na Wiceprezesów wybrani zostali: Mieczysław Kamiński i Stanisław Kasperek, Sekretarzem OZ PZD został wybrany Józef Pisarski a Skarbnikiem OZ PZD został Ryszard Gurtiakow.

Nowo wybrana 11-osobowa Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku na swym pierwszym posiedzeniu funkcję Przewodniczącego ponownie powierzyła Bogusławowi Dąbrowskiemu. Na Zastępców Przewodniczącego wybrano Mariannę Krawczyk i Elżbietę Senecką a Sekretarzem została Grażyna Chinalska.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na wniosek Komisji Wyborczej dokonał także wyboru 13 delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie, reprezentantów Okręgu Gdańskiego.

Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu nowo wybranemu Prezesowi Okręgowego Zarządu PZD, który podziękował za wybór i pogratulował wyboru wszystkim nowo wybranym członkom statutowych organów Okręgu, życząc owocnej działalności w kolejnej kadencji. Zjazd zakończył się zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad.

 Sekretarz OZ PZD w Gdańsku

 Józef Pisarski

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio