Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W Opolu obradował IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD - 22.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się w Opolu IX Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców. W obradach Zjazdu uczestniczyło 111 delegatów reprezentujących 105 rodzinnych ogrodów działkowych, członkowie ustępujących władz i zaproszeni goście. Przy dźwiękach hymnu narodowego i hymnu działkowców na salę został wprowadzony sztandar Organizacyjny Wojewódzkiego  Zarządu PZD w Opolu. Otwarcia obrad Zjazdu dokonała Prezes Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD Antonina Boroń, witając Delegatów i zaproszonych gości. Przedstawicieli Krajowej Rady PZD Panią Marię Fojt – Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami KR – Panią Monikę Pilzak.

- w imieniu Posła na Sejm Tomasza Garbowskiego list gratulacyjny z życzeniami owocnych obrad odczytał i wręczył członek Rady Wojewódzkiej SLD Pan Franciszek Minor

- w imieniu Burmistrza Adama Krupy list gratulacyjny wręczył Prezes ROD im. A. Mickiewicza w Głubczycach Pan Władysław Kurek

- w Zjeździe uczestniczyło 10 radnych samorządu terytorialnego będącymi jednocześnie delegatami ze swoich ogrodów działkowych.

Zjazd przebiegał zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad i regulaminem obrad. Delegaci dokonali wyboru dwóch przewodniczących Zjazd  tj. Bartłomieja Kozerę i Antoniego Falkowskiego, a funkcję Sekretarza powierzyli Markowi Nogieć.

Następnie nastąpił akt dekoracji odznakami PZD zasłużonego aktywu związkowego. Odznaczenia "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” otrzymało 10 działaczy, 8 osobom wręczono złote odznaki „Zasłużony Działkowiec", srebrne otrzymało 11 działkowców. Aktu dekoracji dokonała Pani Maria Fojt, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Referat programowy wygłosiła w imieniu ustępującego Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD – Prezes Antonina Boroń. Odniosła się do materiałów sprawozdawczych, obejmujących wszystkie dziedziny życia ogrodowego, realizacji statutu PZD i regulaminu ROD, do trudnych spraw inwestycyjno – programowych, do podnoszenia wiedzy działkowców w zakresie stosowania w praktyce przepisów prawnych i uchwał związkowych.

Złożyła na ręce delegatów pozdrowienia dla wszystkich działkowców, którzy z wielkim uporem walczyli o utrzymanie polskich ogrodów, o prawa i przywileje nabyte przez prapraczłonków, o zachowanie ogrodów dla teraźniejszych działkowców i przyszłych pokoleń. W tej wielkiej batalii o swoje prawa uczestniczyło 40.000 działkowców – protestując, pisząc listy i zbiorowe stanowiska do władz i oponentów ruchu działkowego. Wyraziła pogląd, że razem, skonsolidowani o utrzymanie naszego Związku mamy szanse rozwijać się i sprostać współczesnym wyzwaniom.

Złożyła gorące podziękowania Krajowej Radzie a szczególnie Prezesowi Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, za mądre kierowanie Związkiem, za świadczoną niecodzienną pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów ogrodów i działkowców, za oddanie dla społeczności działkowej.

Wygłoszone sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD zostało zakończone dużym uznaniem dla działalności Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD i złożeniem wniosku o udzielenie władzom okręgu opolskiego ABSOLUTORIUM za mijającą kadencje.

Okręgowa Komisja Rozjemcza, która zakończyła swoją działalność apelowała do delegatów o solidarność, wyrozumiałość i konsolidację rodzin działkowych w doskonaleniu kontaktów międzyludzkich, dobrego współżycia sąsiedzkiego i wspomagania Związku w realizacji zadań statutowych.

Jako pierwsza zabrała głos przedstawicielka Krajowej Rady PZD Pani Monika Pilzak. W swoim wystąpieniu nawiązała do aktualnych spraw występujących w naszym Związku. Omówiła sprawy przewlekłej rejestracji przez Sąd Rejonowy statutu PZD, trwającej dyskusji nad treścią nowego regulaminu ROD. Dużo miejsca poświęciła sprawie występujących roszczeń do gruntów, na korzystanie z których PZD nie posiada decyzji administracyjnej organu właścicielskiego. Oceniła pozytywnie osiągnięte w tej materii rezultaty działań Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w ramach realizacji artykułu 76 ustawy o ROD – na 33 złożonych wniosków – gminy opolskie udzieliły 15 pozytywnych decyzji administracyjnych, a pozostałe wnioski są w toku załatwiania. Ogólna ocena działalności OZO PZD w Opolu stwierdziła mówczyni zasługuje na uznanie, za prawidłowe wdrożenie w życie postanowień ustawy o ROD, za udział opolskich działkowców w obronie ogrodów przed likwidacją w obronie naszej historii i praw działkowców zdobytych w okresie ponad 100-letniej działalności.

Bartłomiej Kozera – Prezes ROD „Działkowiec Opolski” w Opolu podkreślił, że ostatnie lata upłynęły w walce o zachowanie Związku, o uchwalenie ustawy o ROD zakończonej sukcesem. Wymagało to znacznego wysiłku ale zakończyło się  sukcesem Związku. W dalszym ciągu jest jeszcze dużo do zrobienia na rzecz dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Przedstawiając historię ruchu działkowego Pan Bartłomiej Kozera mówił, że w minionym okresie działki rodzinne z założenia miały służyć potrzebom ludzi niezamożnych. Obecnie działki rodzinne spełniają inne zadania: zaspokajają potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedstawił w zarysie dalsze działania mające na celu poprawę życia społecznego działkowców. W końcowych słowach podziękował Pani Prezes Antoninie Boroń oraz Okręgowemu Zarządowi Opolskiemu PZD w Opolu za skuteczne działania, które doprowadziły do ustanowienia prawa użytkowania gruntów ROD na podstawie przepisów art.76 ustawy o ROD.

Roman Żurkowski – Wiceprezes ROD „Przyszłość” w Namysłowie omówił nowe uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 13.12.2013r. o ROD oraz  nowe przepisy Krajowej Rady PZD wydane na jej podstawie. W związku z tym uważa, że potrzebna jest nowa kampania szkoleniowa dla prezesów ROD i aktywu ogrodowego. Poruszył sprawy opłat za wywóz śmieci oraz sprawy likwidacji rodzinnych ogrodów w Warszawie w świetle Dekretu Bieruta. Działania Prezydent Warszawy zmierzające do przeniesienia ogrodów na przedmieścia Warszawy, określił jako oburzające i ingerujące w sprawy niezależnego, samodzielnego Związku działkowców. Złożył podziękowania dla OZO PZD w Opolu za sprawne złożenie wniosków o ustanowienie prawa użytkowania gruntów na podstawie art.76 ustawy o ROD.

Tomasz Kondratowicz – ROD „Oaza” w Opolu, odniósł się do braku spójności niektórych danych statystycznych w tabelach, a treścią merytoryczną sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu – sprawę wyjaśniła Prezes OZO PZD Antonina Boroń.

Marian Grześkowiec – ROD „Przyszłość” w Namysłowie poruszył kwestie statutowe i sprawy związane z wyborem delegatów na Zjazd oraz odprowadzaniem wysokości składki członkowskiej na rzecz organów nadrzędnych. Prowadzący obrady Prezes Antoni Falkowski odpowiedział na zarzuty w sprawie wyboru delegatów informując, że wszyscy delegaci wyrazili zgodę na udział w Zjeździe.

 Zbigniew Jabłoński – ROD „Metalowiec” w Brzegu swoje wystąpienie skierowane do nowego Zarządu Okręgowego poświęcił sposobowi traktowania działkowców. Apelował do nowego zarządu o stworzenie programu „senior minus”, który chroniłby starszych działkowców również w relacjach PZD - gminy, którym działkowcy są potrzebni przed wyborami samorządowymi.

Józef Jaszewski – ROD „Metalowiec” w Nysie w  imieniu wszystkich odznaczonych podziękował za odznaczenia, które cieszą. Podziękował również Okręgowemu Zarządowi  Opolskiemu PZD w Opolu za wkład w walkę o ogrody i o ustawę o ROD.

Maria Fojt – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej KR PZD odczytała list Prezesa Krajowej Rady PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego skierowany do uczestników Zjazdu z życzeniami owocnych obrad. Wyraziła pozytywną opinię o działalności OZ PZD w Opolu. który oceniła jako pracowity, odpowiedzialny i zaangażowany na rzecz Związku i działkowców. Wyraziła również nadzieję, że jeżeli będziemy zjednoczeni to możemy pokonać wiele trudności przed jakimi stoi Związek. Jednym z najważniejszych problemów są roszczenia zgłoszone do gruntów ROD i trudności związane z ich realizacją. W dalszych słowach ustosunkowała się do problemów poruszanych w toku dyskusji jak np. opłaty za wywóz śmieci, regulowanie stanu prawnego gruntów na podstawie art.76 o ROD i ochrona działkowców. Ustosunkowała się również do różnic w powierzchni ROD, których omówił uczestnik dyskusji, a które mogły wynikać z ujawnionego zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni. Pani Maria Fojt przyłączyła się do składanych podziękowań i życzyła dalszej owocnej współpracy w zakresie spraw związkowych.

Stefan Chochołowicz – Prezes ROD „Brzeg” w Brzegu, wyjaśnił podział składki członkowskiej i omówił jej podział w częściach odprowadzanych do OZ i Krajowej Rady PZD.

Antonina Boroń – Prezes OZO PZD w Opolu zapewniła, że wszystkie poruszone w dyskusji sprawy będą przedmiotem roboczej analizy, a ustalenia dotyczące wysokości składki członkowskiej zgodne są z obowiązującymi przepisami i wyjaśniła wszystkie zgłoszone wątpliwości.

Następnie przyjęto uchwałę dotyczącą ilościowego składu władz okręgowych. W wyniku przeprowadzonych wyborów 21 osobowym składem Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu kierować będzie Pan Bartłomiej Kozera, a 9-cio osobowym składem Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pan Roman Żurkowski. Na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie wybrano 10 delegatów – reprezentujących 40,628 członków PZD z terenu opolszczyzny.

Zjazd przyjął program rozwoju ROD na nową kadencję oraz dwa stanowiska: w sprawie znaczenia jedności ruchu ogrodnictwa działkowego oraz posiadania przez działkowców ogólnokrajowej reprezentacji dla dalszego istnienia ROD i zachowania praw polskich działkowców, oraz w sprawie wyborów parlamentarnych w 2015 roku.

Zjazd zakończył obrady wyprowadzeniem sztandaru Organizacyjnego Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu.

W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu przez Panią Antoninę Boroń delegaci składali wiązanki i kwiaty z podziękowaniami za 26-letnią współpracę – życzyli „100-lat” życia w zdrowiu.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.