Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poznańscy działkowcy obradowali podczas IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD - 18.06.2015

Okręgowy Zjazd Delegatów PZD odbył się 13 czerwca 2015 roku w Poznaniu. W Zjeździe uczestniczyli delegaci z Rodzinnych Ogrodów Działkowych wybierani podczas walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w bieżącym roku, a także ustępujące władze okręgowe.

W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Mnister Zofia Szalczyk, wicewojewoda Wielkopolski – Pani Dorota Kinal, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD - Pan Wiesław Szczepański oraz Marcin Nurkowski zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. Obecny był także Dyrektor Rolno-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie dr inż. Jerzy Mazur.  Prezesa PZD i Krajową Radę reprezentował radca prawny Związku mec. Bartłomiej Piech.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, który powitał uczestników Zjazdu oraz zaproszonych gości. Wprowadzono sztandary PZD oraz odśpiewano hymn „Zielona Rzeczpospolita”. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych członków władz i działkowców Okręgu: Jarosława Kulczaka – członka OZ PZD w Poznaniu, Bernarda Cuprycha – Przewodniczącego Kolegium Prezesów w Kościanie oraz prezesów i  aktywistów, a także działkowców i członków ich rodzin.

W dalszej kolejności wręczono wyróżnienia oraz odznaczenia Związkowe oraz resortowe.  Dyplom Honorowego Członka Polskiego Związku Działkowców otrzymał Pan Henryk Cieślik – wieloletni członek władz Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu.

Pani Minister Zofia Szalczyk wręczyła odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Zenona Brzozowskiego, Józefa Kasprzaka, Jerzego Kucznerowicza oraz Donaty Strońskiej. Następnie wręczono odznaczenia Związkowe. Odznakę „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” otrzymali Pan dr inż. Jerzy Mazur oraz Pan inż. Leszek Zawodni – pracownicy Rolno – Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z działkowcami. Ponadto odznaką tą wyróżniono dziewięciu działkowców: p. Henryka Cieślika, p. Barbarę Czaplę, p. Henryka Gawłowskiego, p. Ryszarda Kocłajdę, p. Hieronima Mieszałę, p. Janusza Nowaka, p. Krystynę Wasielewską – Knapik, p. Bernadetę Wojciechowską, p. Irenę Rogowską. Złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” odznaczeni zostali p. Wojciech Gola, p. Anna Graczyk, p. Marian Kaczmarek, p. Maria Wojciechowski, p. Waldemar Witkowski, p. Bolesław Wośkowiak oraz p. Mariusz Zieliński.

Głos zabrali zaproszeni goście. Minister Zofia Szalczyk pogratulowała działkowcom sukcesów w walce o nowa ustawę i w obronie altan. Podkreśliła także, że PSL, którego jest członkiem zawsze wspierało w tych działaniach PZD. Stwierdziła także, że idee ogrodnictwa działkowego są jej bliskie i jest przekonana, że rząd naszego kraju i lokalna samorządność muszą gwarantować trwałość ogrodów i praw dzialkowców. Podniosła też interesujący nas szczególnie wątek wsparcia finasowego ogrodów działkowych z funduszy unijnych zapowiadając pomoc ministerstwa w tym dzialaniu. Zaproponowała też pomoc ogrodom działkowym z miejscowości do 20 tys. mieszkańców w ramach programu "LIDER". Życzyła udanych obrad i mądrych wyborów.

O wsparciu działkowców i potrzebie działań na rzecz jedności ruchu mówił Wiesław Szczepański  w imieniu SLD podkreślając, że jego partia zawsze była razem z działkowcami. Przekazał także pozdrowienia od europosłanki Krystyny Łybackiej, która jest wypróbowaną przyjaciółką działkowców.Również w ciepłych słowach zwróciła sie do działkowców Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal odnajdując swoje zainteresowanie ogrodami działkowymi z przeżyć młodości, gdy jej rodzice uprawiali działkę w pracowniczym ogrodzie działkowym. Zapewniła o woli wspierania działkowców doceniając szeroki wachlarz podejmowanych przez nich działań skierowanych do lokalnych społeczności, w tym do emerytów, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży dla których ogrody są miejscem integracji społecznej oraz pełnią ważną rolę w ich życiu.

W następnej kolejności odczytano adresy przesłane do delegatów od Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, posła Stanisława Kalemby, posła Macieja Banaszaka i od europosła Andrzeja Grzyba.

Po wystąpieniach gości Zjazdu przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Przewodniczącymi Zjazdu Okręgowego wybrani zostali Pan Zenon Brzozowski – prezes ROD Relaks 27 w Poznaniu oraz Pan Sylwester Chęciński – prezes ROD im. Chłapowskiego w Kościanie, którzy prowadzili dalsze obrady zjazdowe.  Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu w  Poznaniu PZD  w Poznaniu za lata 2011-2015 przedstawił Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu za okres 2011-2015 wygłosiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dorota Zerba, a Janusz Cybichowski – przewodniczący byłej Okręgowej Komisji Rozjemczej przedstawił informacje  o działalności Okręgowej Komisji Rozjemczej za okres od 2011 roku do chwili jej rozwiązania.

Ważnym punktem obrad było przedstawienie zmian proponowanych do uchwalenia w statucie PZD, którym będzie się zajmował wkrótce Zjazd Krajowy. Omawiający problem prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa podnosił znaczenie dobrego statutu dla stowarzyszenia oraz odniósł sie do zawirowań związanych z rejestracją statutu przez KRS w efekcie wystąpienia organu nadzorczego - Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz. Następnie omówił proponowane zmiany do statutu z dnia 23 października 2014r. i przedstawił propozycje Okręgu kierowanie do komisji statutowej.

W bogatej dyskusji delegaci podejmowali tematy dotyczące aktualnej sytuacji Związku oraz odnosili sie do projektu Programu działania Okręgu. Podnoszono m.in. które istotna sprawę regulacji gruntów, na których zlokalizowane są Rodzinne Ogrody Działkowe na podstawie art. 76 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dyskutowano również obszernie na temat nowego statutu PZD oraz problemów z jego rejestracją, a także na temat współpracy ROD z samorządami lokalnymi. Poruszano również rolę ogrodów działkowych oraz działek w życiu człowieka, w tym ważny problem otwierania ogrodów dla mieszkańców okolicznych osiedli oraz za tym idącą potrzebę dofinansowania ogrodów ze środków samorządowych oraz poszukiwania wsparcia z funduszy unijnych. Omówiono również kwestie doboru kadr w składzie zarządów Okręgu i ROD oraz potrzebę komputeryzacji dokumentacji ROD. Nie unikano również drażliwych tematów jakimi są zagrożenia dla przyszłości ogrodów działkowych powodowane przez niektórych działkowców próbujących zamieszkiwać na działkach i dopuszczających się samowoli budowlanych. Ważne wystąpienie miał mec. Bartłomiej Piech, który przekazał pozdrowienia dla delegatów od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i który dziękował za wsparcie udzielane Związkowi i Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej przy stanowieniu korzystnego dla działkowców prawa.  Mówił o sukcesie Związku, jakim było zachowanie jedności działkowców i wysoki procent ogrodów, które w ramach ustawowych zebrań wybrały PZD jako stowarzyszenie zarządzające ogrodem. Odnosił sie też kilkakrotnie do pytań kierowanych pod jego adresem przez delegatów.

Uczestnicy Zjazdu podjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowemu. Liczbę członków Okręgowego Zarządu ustalono na 39 osób, a Komisji Rewizyjnej na 11 osób. Okręgowy Zjazd Delegatów wybrał skład Okręgowego Zarządu w Poznaniu, który podczas I posiedzenia powierzył funkcję prezesa Zdzisławowi Śliwie. Wiceprezesami zostali: Sylwester Chęciński – pierwszy wiceprezes, Jerzy Kucznerowicz i Robert Klimaszewski. Skarbnikiem Okręgu wybrano Zenona Brzozowskiego, a sekretarzem Donatę Strońską. Wybrano także 5 członków prezydium OZ: Barbarę Czaplę, Józefa Kasprzaka, Jana Molskiego, Zdzisława Stankowiaka i Mariusza Zielińskiego.

Zjazd wybrał także Okręgową Komisję Rewizyjną, której przewodniczącą została Dorota Zebra oraz 19 delegatów na Zjazd  Delegatów PZD w Warszawie.

Po ogłoszeniu wyników wyborów i ukonstytuowaniu się organów Okręgu głos zabrał prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, który podziękował za wybór i zaufanie, jakim obdarzyli go delegaci oraz zaprosił wybranych członków Okręgowego Zarządu do wspólnej pracy dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Zaapelował też do działkowców Okręgu o jedność działkowców, która jest gwarancją powodzenia w walce o utrzymanie ogrodów działkowych i praw działkowców.

W dalszej kolejności delegaci przyjęli stanowiska:

  • w sprawie znaczenia jedności ruchu ogrodnictwa działkowego dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i zachowania praw polskich działkowców,
  • w sprawie statutu PZD,
  • w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi,
  • w sprawie działalności inwestycyjno-remontowej w ROD,
  • w sprawie konieczności przestrzegania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i prawa budowlanego.

Jednomyślnie przyjęto także tekst Podziękowania działkowcom Okręgu Poznańskiego za wspieranie działań Związku w stanowieniu nowego prawa działkowego.

 

Opracowali:

Agata Wróbel
Donata Strońska
Andrzej Górczyński
i Zdzisław Śliwa

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio