Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z przebiegu IX Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Lubelskiego - 18.06.2015

IX Zjazd Delegatów PZD okręgu lubelskiego odbył się w dniu 13 czerwca 2015 r. w Domu Kultury LSM w Lublinie. Na Zjazd przybyli delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych, które odbyły się  w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w br. oraz członkowie ustępujących organów statutowych. Frekwencja na zjeździe wyniosła 81,22%. Uczestnikami Zjazdu byli również goście zaproszeni, wśród nich reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Pan Jarosław Haleniuk - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UW w Lublinie oraz reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Bartosz Domański.

W zastępstwie Prezesa PZD  Pana Eugeniusza Kondrackiego na Zjazd przybyła Sekretarz Związku Pani Izabela Ożegalska wraz z osobą towarzyszącą oraz  Pan Tomasz Terlecki – prawnik.

Na ręce Prezesa OZ PZD w Lublinie Pana Stanisława Chodaka listy z życzeniami i gratulacjami złożyli Posłowie na Sejm RP Pan Jacek Czerniak i Zbigniew Matuszczak, jak również przedstawiciele władz samorządowych m.in: Starosta Kraśnicki, Prezydent Miasta Chełm, Burmistrz Miasta Kraśnik.

Zjazd rozpoczął się od wręczenia podziękowań członkom ustępujących władz okręgowych za ich wkład pracy i zaangażowanie w rozwój i obronę praw Związku, działkowców i ogrodów w mijającej kadencji. Słowa uznania zostały skierowane do członków OZ w Lublinie za podejmowane dobre decyzje dla okręgu i ogrodów.

Obradom przewodniczyli: Pani Halina Gaj-Godyńska –Członek OZ PZD w Lublinie, Prezes ROD „Kalina” w Lublinie oraz Pan Kazimierz Michalik członek KR PZD, Wiceprezes OZ - ROD „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej, natomiast na sekretarza zjazdu został wybrany Pan Jan Szymański z ROD „Plon” w Chełmie.

Po przedstawieniu programu działania i omówieniu najważniejszych zadań, które powinny być zrealizowane w nadchodzącej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem wypracowania mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo w ROD oraz bezwzględnego przestrzegania zasady niezamieszkiwania na działkach, jak również stosowania obowiązujących przepisów prawa związkowego i powszechnie obowiązującego  w ROD, aktualną sytuację związaną z rejestracją Statutu  PZD omówił radca prawny okręgu Pan Zbigniew Markuszewski. Delegaci z uwagą wysłuchali wystąpienia Pana Tomasza Terleckiego prawnika KR PZD, które w całości było poświęcone zapisom nowego statutu oraz trwającej procedurze rejestracyjnej.

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Michał Bolek dokonał oceny działalności Okręgowego Zarządu PZD za okres mijającej kadencji i przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Delegaci okręgu lubelskiego przyjęli sprawozdania organów okręgowych Związku za lata 2011-2015, zaakceptowali oraz poparli wszystkie podjęte decyzje przez ustępujący Zarząd w minionej kadencji.

W dyskusji głos zabrało blisko 20 delegatów. W swoich wystąpieniach podkreślali, że kluczem do sukcesu ruchu ogrodnictwa działkowego  jest jedność całego środowiska. Apelowali, by pojawiające się wewnątrz Związku niejasności i nieporozumienia rozwiązywać, a nie zaogniać. Mimo trudnych momentów, jakie w mijającej kadencji pojawiły się dla Związku i działkowców można dzisiaj mówić o zwycięstwie.  Doceniono rolę Krajowej Rady, która reagowała na wszystkie pojawiające się zagrożenia. Zwrócono się do krajowych władz Związku z postulatem o zmianę niektórych zapisów w przepisach wewnątrzzwiązkowych m.in. odnoszących się do czasookresu trwania mandatu delegatów.

Delegaci w formie przyjętych stanowisk wypowiedzieli się w n/w kwestiach:

1. Znaczenia jedności ruchu ogrodnictwa działkowego oraz posiadania przez działkowców ogólnopolskiej reprezentacji dla dalszego istnienia ROD i zachowania praw polskich działkowców.

2. Znaczenia ustawy reprywatyzacyjnej dla zabezpieczenia przetrwania ROD i zachowania praw działkowców.

3. Statutu PZD

Zjazd wybrał nowe władze: Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie w składzie 21 osób oraz Komisję Rewizyjną PZD w składzie 5 osób. Członkowie OZ w Lublinie docenili dotychczasową pracę i zaangażowanie Prezesa Pana Stanisława Chodaka i został wybrany na następną kadencję. Swoją dotychczasową funkcję będzie pełnił również Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Michał Bolek.

Obrady przebiegły w atmosferze zrozumienia dla aktualnej sytuacji Związku i poparcia dla wszelkich działań mających wpływ na rozwój i zabezpieczenia praw działkowców.

 

Magdalena Wójcicka

OZ PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.