Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Częstochowie - 17.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy obradował IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Częstochowie. W zjeździe uczestniczyło 75,3 % wybranych delegatów, członkowie ustępujących władz, Prezesi ROD nie będący delegatami.

Zjazd rozpoczął Prezes Okręgu Andrzej Wosik dając sygnał do wprowadzenia sztandaru Okręgowego Zarządu i odegrania hymnu narodowego oraz PZD.

W zjeździe uczestniczyli następujący zaproszeni goście:

  1. Antoni Kostrzewa, który reprezentował Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kondrackiego.

  2. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk,

  3. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski,

  4. Poseł na Sejm RP , wiceprzewodniczący SLD Marek Balt.


Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali kol. Józefa Chrabańskiego z ROD „Tysiąclecia" w Częstochowie. Sekretarzem Zjazdu został wybrany kol. Adam Więcławik z ROD „Nad Białką" w Częstochowie.

Podczas Zjazdu wręczono najbardziej zasłużonym działaczom odznaczenia związkowe. 2 srebrne, 5 złotych odznak Zasłużony Działkowiec oraz 5 najwyższych odznak związkowych „Za zasługi dla PZD". Najwyższym działkowym odznaczeniem został uhonorowany Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Prezes OZ Andrzej Wosik w referacie programowym nakreślił kierunki działania na obecną kadencję. Uznał, że najważniejsze działania będą dotyczyć obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, zagospodarowania i modernizacji rodzinnych ogrodów działkowych poprzez inicjowanie działalności inwestycyjno - remontowej w ROD, rozwój działalności szkoleniowo-oświatowej oraz poprawę bezpieczeństwa ROD. Ważnymi sprawami w nadchodzącej kadencji będzie ponadto gospodarka gruntami rodzinnych ogrodów działkowych, działalność socjalna i współpraca z lokalnymi samorządami.

Sekretarz OZ Adam Więcławik przedstawił propozycję zmian do projektu Statutu PZD. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marian Tomza przedstawił ocenę działalności Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie za okres kadencji, a Przewodniczący Komisji Rozjemczej Eugeniusz Dudek przedstawił informację z działalności komisji za okres kadencji.

Prezydent Miasta Częstochowy zabierając głos stwierdził, że dobrze bo mamy ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która dobrze zabezpiecza interesy ogrodów i działkowców. Podkreślił, że tylko silna organizacja działkowa jaką jest stowarzyszenie PZD może być partnerem w rozmowach w gminach. Na terenie Częstochowy udało się dobrze ułożyć tą współpracę dla dobra obu stron. Jej rezultatem jest przekazanie zgodnie z art. 76 ustawy do tej pory ponad 46 ha powierzchni gruntu pod rodzinnymi ogrodami działkowymi, które nie miały uregulowanego do tej pory stanu prawnego, a w przygotowaniu mamy kolejne tereny będące własnością SP. Prezydent Częstochowy w swoim wystąpieniu ustosunkował się do sprawy obrony zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Odniósł się do spraw gospodarki odpadami komunalnymi, które są dla gminy wielkim wyzwaniem. Poinformował, że przygotował dla Posła M. Balta projekt zmian do tej ustawy polegający na wyłączeniu terenów niezamieszkałych na których zlokalizowane są ogrodu działkowe z tego systemu ponieważ obywatele nie mogą być podwójnie opodatkowani. Ponadto namawiał ogrody do włączenia się do tworzenia budżetu obywatelskiego dla polepszenia infrastruktury przy ogrodach działkowych. Z tego tytułu można uzyskać pomoc przy oświetleniu ogrodu, budowie wspólnych miejsc parkingowych, chodników czy nawet dróg dojazdowych. Ponadto podkreślił bardzo dobrą współpracę władz okręgowych PZD pod przewodnictwem A. Wosika z Urzędem.


Poseł Marek Balt zabierając głos stwierdził między innymi, że działania Prezydenta Warszawy prowadzą do rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego poprzez likwidację ogrodów w Warszawie. To pociągnie za sobą lawinę kolejnych roszczeń w tej sprawie co doprowadzi do likwidacji całego Związku. Jako zastępca Przewodniczącego SLD deklaruje pomoc w walce z taką sytuacją oraz proponuje start w wyborach parlamentarnych naszych przedstawicieli z list SLD. Uznał, że działkowcy sami najlepiej będą bronić swoich interesów poprzez własnych przedstawicieli na forum parlamentu.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi, wypracował program na następną kadencję oraz przyjął 4 stanowiska dotyczące:

  1. Zarekomendowania zmian do projektu statutu PZD.

  2. Obrony zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku.

  3. Ustawy reprywatyzacyjnej.

  4. Rejestracji Statutu PZD.

Zjazd dokonał wyboru nowego Okręgowego Zarządu w składzie 21 osób. Prezesem na nową kadencję został ponownie Andrzej Wosik. Wybrana Komisja Rewizyjna składa się z 7 osób, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Eugeniusz Berski. Zjazd wybrał trzech delegatów na XII Krajowy Zjazd PZD.

(AW)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.