Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Rzeszowie - 17.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Obrady odbywały się w Ośrodku Konferencyjno- Szkoleniowym „Zodiak” w Rzeszowie.

Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem Sztandaru Okręgu Podkarpackiego oraz odegraniem Hymnu PZD. W Zjeździe uczestniczyło 126 delegatów, co stanowiło 77,3 % ogółu delegatów wybranych w rodzinnych ogrodach działkowych, a także członkowie ustępującego Okręgowego Zarządu oraz Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

W Zjeździe wzięli udział zaproszeni goście: posłowie na Sejm p. Dariusz Dziadzio (PSL) i p. Tomasz Kamiński (SLD), Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa p. Andrzej Dec, Krajową Radę PZD reprezentował Kierownik Wydziału Prezydialnego p. Marek Pytka.

IV Okręgowy Zjazd Delegatów otworzyła Prezes OZP p. Agnieszka Sycz witając zaproszonych gości, uczestników Zjazdu i delegatów. Podkreśliła, że celem Zjazdu jest podsumowanie pracy okręgowego zarządu w kończącej się kadencji oraz wyłonienie nowych władz i określenie najistotniejszych kierunków działania na następną kadencję. Zjazd wybrał dwóch przewodniczących – delegata z ROD „im. Gen. Waltera” w Rzeszowie p. Mirosława Waszkiewicza i delegata z ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu p. Jana Lisa. Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu Zjazdu, delegaci wybrali 5-osobową Komisję Mandatową, 5-osobową Komisję Uchwał i Wniosków oraz 5-osobową Komisję Wyborczą.

Przedstawiciel Krajowej Rady PZD p. Marek Pytka - Kierownik Wydziału Prezydialnego oraz Prezes OZP PZD p. Agnieszka Sycz - wręczyli odznaczenia „Za Zasługi dla PZD”, a także brązową oraz srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec”, natomiast członkowie ustępujących władz okręgowych otrzymali dyplomy w podzięce za pracę w mijającej kadencji oraz za walkę w obronie ustawy o ROD, a także altan działkowych.

Referat sprawozdawczo-programowy wygłosiła Prezes OZP p. Agnieszka Sycz. Referat zawierał problematykę zagrożeń dla istnienia ROD  oraz praw działkowców w tym m.in. roszczeń do gruntów ROD, likwidacji, kwestie związane z walką o zachowanie praw dla działkowców wynikające z ustawy o ROD.  Przepływ informacji w Związku, stan zagospodarowania ROD oraz działek, temat bezpieczeństwa, a także zadania dla okręgowego zarządu na następną kadencję wynikające z programu działania  to kolejne zagadnienia poruszone w referacie.  Sprawozdanie Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca p. Alicja Paterek. Komisja Rewizyjna po dokonaniu oceny pracy okręgowego zarządu postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. 

 

Poseł na Sejm RP - p. Dariusz Dziadzio

 

Poseł na Sejm RP - p. Tomasz Kamiński

 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - p. Andrzej Dec

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście deklarowali szeroką współpracę z Okręgowym Zarządem Podkarpackim PZD oraz potrzebę dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego. Posłowie zapewnili o podjęciu wszelkich możliwych działań w celu obrony obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W dyskusji na Zjeździe wzięło udział 6 delegatów. Dyskutanci poruszali problemy dotyczące zagospodarowania ROD, rozpatrywania skarg od działkowców, nowych regulacji zawartych w Statucie i Regulaminie ROD, a także konieczności utrzymania jedności działkowców w obliczu pojawiających się ataków na Ustawę o ROD.

Przedstawiciel Krajowej Rady PZD p. Marek Pytka w swoim wystąpieniu przedstawił sprawę sporu pomiędzy PZD a organem nadzoru odnośnie Statutu PZD i dalsze kroki w procedurze rejestracji Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zaprezentował również możliwość skorzystania przez ROD z dotacji unijnych z funduszy Unii Europejskiej. Życzył dobrego wyboru władz okręgowych i zrealizowania założeń programowych na następną kadencję.

Listy do Zjazdu skierowali: Prezydent Miasta Rzeszowa p. Tadeusz Ferenc, Wicewojewoda Podkarpacki p. Grażyna Borek oraz Poseł na Sejm RP p. Zbigniew Chmielowiec.

Okręgowy Zjazd Delegatów jednomyślnie zatwierdził sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD, Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2011-2015, udzielił absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Podkarpackiemu, uchwalił program działania Okręgu na następną kadencję, ustalił liczbę członków organów okręgowych i wybrał nowe władze okręgowe Związku.

Nowo wybrany Okręgowy Zarząd Podkarpacki ponownie wybrał na Prezesa OZP p. Agnieszkę Sycz. Na wiceprezesów wybrani zostali: p. Irena Hermańska i p. Jan Lis. Sekretarzem OZP został wybrany p. Mirosław Waszkiewicz, a skarbnikiem p. Józef Śnieżek.

Na Przewodniczącą Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie p. Alicję Paterek, wiceprzewodniczącymi zostali wybrani p. Jadwiga Przepaśniak i p. Krzysztof Krasowski, a sekretarzem p. Elżbieta Bal.

Okręgowy Zjazd Delegatów na wniosek Komisji Wyborczej większością głosów wybrał 10 delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Delegaci przyjęli:

  • apel w sprawie udziału członków PZD w wyborach parlamentarnych
  • stanowisko w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej
  • stanowisko w sprawie roszczeń do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych
  • stanowisko w sprawie projektu Statutu PZD
  • stanowisko w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
  • apel do podkarpackich mediów
  • stanowisko w sprawie obrony ustawy
  • apel w sprawie przekazania prowadzenia księgowości Rodzinnych Ogrodów Działkowych do Ośrodków Finansowo – Księgowych.

(MB)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.