Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z obrad V Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie - 17.06.2015

W minioną sobotę tj. 13 czerwca 2015 r. w Domu Działkowca w ROD „Dębniki” odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Zjazd otworzyła Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Ewa Błachut wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu działkowców. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli. Przywitano przybyłych na Zjazd w tym Członka Krajowej Rady Pana Janusza Moszkowskiego oraz Panią Zofię Rut – Skórzyńską.

Delegaci dokonali wyboru dwóch Przewodniczących Zjazdu: Roberta Czecha i Andrzeja Dyczko. Obrady poprowadził Przewodniczący Robert Czech. Delegaci wybrali Komisje: Mandatową, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczą. Prezes Ewa Błachut przedstawiła zebranym referat programowy, omówiła założenia do Statutu PZD oraz aktualną sytuację Związku.

Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięło 16 osób. Dyskusja ukierunkowana była na organizację pracy w Okręgowym Zarządzie, na udoskonalenia systemowe, sprawy roszczeniowe właścicieli gruntów, realizację art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, szerszy dostęp do porad prawnych, szkolenia i narady szkoleniowe.

Dyskusja toczyła się na temat sprawozdań jak i na temat programu na kadencję 2015-2019. Członkowie Prezydium Zjazdu brali bardzo aktywny udział w dyskusji udzielając wyczerpujących wyjaśnień w związku z omawianymi tematami.

Komisja Rewizyjna po przedstawieniu oceny pracy Zarządu za kadencję, złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

W kolejnym punkcie porządku obrad dokonano ustalenia ilości członków Okręgowego Zarządu w liczbie 39 oraz Komisji Rewizyjnej w liczbie 9 osób. Prezesem Okręgowego Zarządu Małopolskiego została Ewa Błachut, a Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lesław Szklarczyk. Ponadto wybrano skład Prezydium Okręgowego Zarządu, w skład którego weszli: I Wiceprezes Zofia Mierniczek, Wiceprezes Robert Czech, Sekretarz Eugeniusz Wierzbicki, Skarbnik Maria Czekaj oraz członkowie: Piotr Kamysz, Małgorzata Wala, Andrzej Dyczko i Anna Kozyra. Okręgowy Zjazd dokonał wyboru 9 delegatów na Krajowy Zjazd PZD.

Podjęto 7 uchwał, apel i kilka stanowisk w najważniejszych dla Związku sprawach.

Złożono pisemne podziękowania Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu, Krajowej Radzie i jej pracownikom, Pełnomocnikom Komitetów Inicjatywy Ustawodawczej, aktywowi oraz działkowcom za zaangażowanie w obronę ROD w tak trudnym okresie dla Związku i ROD. Obrady trwały ponad 7 godzin, a mimo to rozmowy odbywały się jeszcze po zakończeniu.

V Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Małopolskiego kończąc obrady zapoczątkował kadencję na lata 2015-2019.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio