Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Kielcach - 16.06.2015

W dniu 10 czerwca 2015 roku w Kielcach odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Najwyższy organ Związku na terenie województwa świętokrzyskiego dokonał oceny całej minionej kadencji organów PZD, wyjątkowo ważnej i jednocześnie niezmiernie trudnej dla całego środowiska polskich działkowców. Dokonał również wyboru władz okręgowych na kolejną kadencję.

Zgodnie z treścią protokołu Komisji Mandatowej, w obradach udział wzięło 87 % delegatów wybranych na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w 79-ciu świętokrzyskich ROD. W imieniu Prezesa Związku oraz Krajowej Rady PZD w Warszawie, w Zjeździe udział wzięła Pani Izabela Ożegalska – Sekretarz KR PZD.

W obradach uczestniczył także Wiceprezydent Kielc – Pan Czesław Gruszewski. Odczytano również listy poparcia dla działkowców, ogrodów i Związku, które z okazji Zjazdu, nie mogąc skorzystać z zaproszenia do udziału w nim, przesłali Poseł na Sejm RP Pan Artur Gierada, Podsekretarz Stanu i była Wicewojewoda Świętokrzyski Pani Beata Oczkowicz oraz Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady OPZZ w Kielcach Pani Elżbieta Drogosz.

W trakcie obrad zatwierdzono jednogłośnie sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD, udzielając mu absolutorium za minioną kadencję, a także sprawozdania z działalności Okręgowych Komisji: Rewizyjnej i Rozjemczej. Wybrano także nowe składy osobowe: Okręgowego Zarządu, który w nadchodzącej kadencji liczył będzie 26 członków oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, składającej się z 7 osób. Prezesem OZŚ wybrany został Pan Edward Galus, zaś Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pani Wincentyna Roter. Przyjęto również program działania OZ na lata 2015-2019.

Prezes OZ – Pan Edward Galus w wygłoszonym referacie programowym odniósł się do najistotniejszych kierunków działań jakie winny być realizowane podczas rozpoczynającej się nowej kadencji. Począwszy od zagadnień prawnych, zmierzających do regulacji stanu prawnego terenów ogrodów, poprzez działania nakierowane na sferę ogrodniczą i znaczenie ROD dla lokalnych społeczności, a na kwestiach organizacyjnych skończywszy.

W programie obrad Zjazdu musiał swoje miejsce znaleźć punkt odnoszący się do obecnej sytuacji w jakiej znajdują się polscy działkowcy, ogrody i Związek. W swoim wystąpieniu Dyrektor biura OZ Pan Jan Stańczyk wskazał na aktualne trudności w procesie rejestracji statutu oraz inne ważne wydarzenia – sytuację warszawskich ROD, stanowisko władz Miasta Krakowa w odniesieniu do tamtejszych ogrodów, sukces obywatelskiej inicjatywy „stop rozbiórkom altan” oraz uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jako prawnego fundamentu istnienia i działania wszystkich polskich ROD.

Właśnie powyższe zagadnienia, z którymi działkowcy borykali się przez minione 5 lat, były głównym i przewodnim tematem Zjazdu, który powracał w trakcie kolejnych punktów porządku obrad. Ilość nieprzychylnych wystąpień ze strony najważniejszych instytucji w naszym kraju i podejmowanych w stosunku do działkowców, ogrodów i PZD kroków, wystarczyłaby bowiem na kilka kadencji.  Minione wydarzenia i wywołane nimi zaangażowanie ze strony wielu społecznych działaczy, zostało docenione i wielokrotnie podkreślone podczas obrad Zjazdu, który był również doskonałą okazją do podziękowań. Najbardziej zasłużonym w walce o ogrody i w działalności na rzecz społeczności PZD, wręczono odznaki związkowe, pamiątkowe statuetki oraz grawertony. 

Pamiątkowy grawerton otrzymał również Wiceprezydent Kielc, który przyjmując go – zapewnił zgromadzonych delegatów o niezmiennym poparciu i otwartości na pomoc Gminy Kielce dla ogrodów zlokalizowanych na terenie Miasta.

Słów podziękowania nie mogło oczywiście zabraknąć również w odniesieniu do Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Pana Eugeniusza Kondrackiego, bez którego jak wskazywali delegaci, nie byłoby już dziś prawdopodobnie ogrodów działkowych w Polsce. Słowa podziękowania znalazły swoje zwieńczenie w skierowanym liście i pamiątkowym grawertonie, złożonym na ręce Przedstawiciela KR PZD.

W obszernej i bogatej dyskusji udział wzięło 9 uczestników Zjazdu. Wśród wystąpień zwrócono uwagę w szczególności na aktualną sytuację działkowców, ogrodów i ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD, problemy w zakresie rejestracji statutu Związku, stanowisko i działania organu nadzoru – Prezydent m. st. Warszawy, niezwykle trudną sytuację ogrodów położonych na terenie stolicy i konieczności jednoczenia się z warszawskimi działkowcami oraz potrzeby dalszej jedności i determinacji środowiska w obronie ustawy o ROD – najważniejszego dla polskich ogrodów aktu prawnego. Poruszono problem wsparcia dla ogrodów ze strony samorządów lokalnych – także w zakresie finansowej pomocy na rozwój infrastruktury i jej unowocześniania, w celu jeszcze szerszego otwarcia na nowych członków. Wskazano też na trudną do przecenienia rolę i funkcję oraz zawsze otwartą postawę struktur Związku dla członków stowarzyszenia – w szczególności Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego i Krajowej Rady PZD.

Na szczególne podkreślenie zasługuje w tym miejscu wystąpienie delegata Pana Zbigniewa Brzezińskiego, który w sposób bardzo emocjonalny i bezpośredni wskazał na konieczność dalszej jedności całego Związku. W formie wiersza wyraził też swoją troskę i niepokój związany z kolejnymi atakami na ogrody działkowe w całej minionej kadencji.

Pracująca na Zjeździe Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła uczestnikom poniższe dokumenty, które zostały przyjęte przez delegatów jednogłośnie:

 • Stanowisko w sprawie znaczenia jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
  oraz ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD dla działkowców i ROD
 • Stanowisko w sprawie znaczenia ROD i ich funkcji dla społeczności lokalnych
  oraz środowiska naturalnego
 • Stanowisko w sprawie poparcia dla Statutu PZD
 • Stanowisko w sprawie rejestracji Statutu Polskiego Związku Działkowców
 • Stanowisko w sprawie działań organu nadzoru – Prezydent m. st. Warszawy
 • Stanowisko w obronie warszawskich ROD
 • List – Podziękowanie dla Prezesa KR PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego

 

Anna Ślusarczyk

Inspektor ds. terenowo – prawnych

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.