Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX Zjazd Delegatów PZD Okręgu Sudeckiego w Szczawnie Zdroju - 16.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju.

Zjazd obradował w Centrum Turystyczno Sportowym Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Uczestniczyło w nim 138 delegatów, co stanowi 81,2%  ogółu wybranych delegatów   w Okręgu Sudeckim PZD.

W Zjeździe uczestniczyła członek Krajowej Rady PZD - Pani Barbara Korolczuk.

Wśród zaproszonych gości obecna była poseł  na Sejm RP – Pani Katarzyna Izabela Mrzygłocka – PO.

Celem Zjazdu było dokonanie oceny pracy okręgowych organów Polskiego Związku Działkowców za kadencję 2011 – 2015 i wybranie nowych władz oraz określenie kierunków działania na następną kadencję.

Obradom przewodniczył Józef Biernacki z ROD „Pod świerkiem” w Stroniu Śląskim.

Członek Krajowej Rady PZD – Barbara Korolczuk oraz prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego odznaczyli zasłużonych  działaczy PZD złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” oraz złotymi, srebrnymi odznakami za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.

Referat sprawozdawczo programowy wygłosił  Wincenty Kulik -prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego. W części referatu odnoszącym się do programu działania władz okręgowych w nowej kadencji, prezes OZS wskazał  najważniejsze zadania, które wynikają z oczekiwań działkowców oraz z aktualnej sytuacji wokół Polskiego Związku Działkowców w związku z inicjatywami podejmowanymi przez polityków  i organów państwowych. Szczególną uwagę zwrócił na potrzebę działania w jedności wszystkich działkowców – członków PZD w celu obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a tym samym Związku, ogrodów i praw do działek.

 Oceny działalności  Okręgowego Zarządu Sudeckiego dokonał przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przedstawił Zjazdowi wniosek o udzielenie absolutorium dla  ustępującego Okręgowego Zarządu Sudeckiego.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej przedstawił przewodniczący  - Stanisław Drabik.

Podczas dyskusji, w której udział wzięło 9 delegatów, pozytywnie oceniono działalność organów okręgowych, wyrażono podziękowania ustępującym władzom  organów okręgowych oraz Krajowej Radzie PZD i jej prezesowi - Eugeniuszowi Kondrackiemu za wyjątkowo trudną walkę w mijającej kadencji o uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, o zachowanie Związku, ogrodów i wszystkich praw nabytych przez działkowców. Ponadto dyskutanci szczególnie akcentowali potrzebę uchwalenia statutu PZD, podkreślając iż jego projekt powstał w sposób demokratyczny w wyniku szerokich konsultacji ze środowiskiem działkowców. Dyskutujący podkreślali także,  iż Polski Związek Działkowców i środowisko działkowców są ciągle atakowani przez polityków, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a ostatnio przez organ nadzoru nad PZD – Prezydenta m. stoł. Warszawy. W tej sytuacji w ocenie  działkowcy tylko razem  i w jedności  mogą odnieść sukces w walce władzy o grunty ogrodów działkowych.

W dyskusji udział wzięła członek Krajowej Rady PZD – Barbara Korolczyk. W swej wypowiedzi zaakcentowała znaczący udział organów okręgowych w walce o uchwalenie ustawy o rod w tym  Okręgu Sudeckiego. Podkreśliła także, iż  jedność działkowców w swoim Związku jest gwarancją, że ogrody działkowe przetrwają. Podziękowała wszystkim delegatom i działkowcom za ich skuteczną walkę w obronie  swojego Związku a tym samym ogrodów.

Głos w dyskusji zabrała posłanka na Sejm RP – Katarzyna Izabela Mrzygłocka, która  zdeklarowała, iż ani ona, ani Platforma Obywatelska nie jest przeciwnikiem ogrodów działkowych. Przyznała, że posłowie PO po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca 2012 r. przedłożyli Sejmowi RP projekt ustawy o ogrodach działkowych, opracowany pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego. Jednak z tego projektu posłowie PO zrezygnowali i w Sejmie procedowano nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Odnosząc się do działań organu nadzoru nad PZD w zakresie zakwestionowania statutu PZD i podejmowanych decyzji nadzorczych Posłanka stwierdziła, że nie wiedziała o tym. Jednak po spotkaniu i rozmowach  z przedstawicielami działkowców Okręgu Sudeckiego w miesiącu maju br.  i po zapoznaniu się z zaistniałymi wydarzeniami, wystosowała  pismo do Premier RP  w tej sprawie. Na zakończenie posłanka stwierdziła, iż podczas dyskusji na Zjeździe usłyszała wiele słów krytyki pod adresem Platformy Obywatelskiej, „a tę gorzką prawdę trzeba przełknąć”,  stwierdziła posłanka na zakończenie swojego wystąpienia w dyskusji.

Po dyskusji delegaci podjęli uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań organów okręgowych i udzielili absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Sudeckiemu PZD. Zjazd podjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków organów okręgowych w nowej kadencji.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD dokonał wyboru do organów Okręgu Sudeckiego PZD. Prezesem Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD na kadencję 2015 – 2019  został Henryk Malik, a przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został  Stanisław Burzyński.

Zjazd uchwalił program działania na nową kadencję, w którym m.in. przyjęto  jako  najważniejsze zadania -  obronę ustawy o rod i w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.

W wyniku dyskusji zjazdowej podjęto 6 stanowisk:

  • w sprawie statutu Polskiego Związku Działkowców
  • w sprawie działań organu nadzoru wobec Polskiego Związku Działkowców
  • w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
  • w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego i znaczenia  posiadania przez działkowców ogólnokrajowej organizacji dla przyszłości ogrodów działkowych i zachowania praw działkowców
  • w sprawie roszczeń do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i ustawy reprywatyzacyjnej
  • w sprawie wyborów parlamentarnych.

 

(MK)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.