Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja o przebiegu obrad Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów PZD - 09.06.2015

W dniu 5 czerwca 2015 roku, w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi obradował X Okręgowy Zjazd Łódzki Delegatów PZD. Uczestniczyło w nim blisko 270 osób, z czego 246 stanowili delegaci, zapewniając frekwencję na poziomie 80,92%. Pozostali uczestnicy to, nie będący delegatami, ustępujący członkowie władz okręgowych, wieloletni prezesi zarządów ROD, którzy w 2015 roku przestali pełnić te funkcje. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, posłowie Dariusz Joński i Artur Ostrowski reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej, Grzegorz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości oraz John Godson z PSL, a także przedstawiciele samorządów: Burmistrz Miasta Koluszki Waldemar Chałat, Wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Uniejowa Jan Kosmalski. List z życzeniami przekazała Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

W Zjeździe osobiście uczestniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki.

Celem Zjazdu było podsumowanie pracy okręgowych organów Związku w kończącej się kadencji 2011 – 2015 oraz wyłonienie nowych władz i określenie najistotniejszych kierunków działania na następne cztery lata. Obradom przewodniczyli Michał Kaczała z ROD im. M. Konopnickiej w Łodzi i Jerzy Adamski z ROD „Nad Czarną” w Tomaszowie Maz.

Prezes Izabela Ożegalska wygłosiła referat programowy odnoszący się do najważniejszych zadań, które powinny być realizowane przez nowe władze okręgowe. Wszyscy delegaci wraz z zaproszeniami na Zjazd otrzymali obszerne sprawozdanie z działalności OZŁ PZD w kadencji 2011-2015.

Ocenę działalności Okręgowego Zarządu PZD za kadencję dokonała w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Przewodnicząca Jadwiga Drzewiecka, która postawiła wniosek o udzielenie absolutorium  dla ustępującego Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w mijającej kadencji przedstawił Wiceprzewodniczący Jacek Łuczyński.

W sprawie rejestracji  Statutu PZD  informacje przedstawiła Radca prawny OZŁ PZD Bożena Lipowska.

Dyskusję poprzedziło wręczenie przez Prezesa Eugeniusza Kondrackiego zaproszonym gościom odznak „Za Zasługi dla PZD”. Odebrali je: poseł PiS Grzegorz Schreiber, Burmistrz Miasta Koluszki Waldemar Chałat, w imieniu Jana Kaczmarka Burmistrza Miasta Uniejowa Przewodniczący Rady Miejskiej oraz w imieniu Pawła Osiewały Prezydenta Miasta Sieradza Wiceprezydent Miasta.

Pan poseł był członkiem sejmowej podkomisji powołanej do procedowania projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jego postawa, wyrażane opinie i zgłaszane propozycje podczas posiedzeń podkomisji zostały ocenione bardzo pozytywnie, były to wystąpienia bardzo merytoryczne, z dużą znajomością problematyki związanej z funkcjonowaniem ROD. Odznaczeni samorządowcy to osoby, które w swojej pracy dostrzegają potrzebę utrzymywania stałych kontaktów z działkowcami i zarządami ROD, także finansowo wspierają podejmowane przez ogrody inicjatywy społeczne, również w budżetach gminnych przeznaczają środki na dofinansowanie realizowanych w ogrodach zadań inwestycyjno-remontowych.

Dyskusja została rozpoczęta od wystąpień gości, którzy zapewnili o swoim poparciu dla ruchu ogrodnictwa działkowego i walki, jaką członkowie Związku toczą w obronie ustawy o ROD. Pani Wojewoda poparła ideę ogrodów otwartych podniesioną w referacie programowym przez Prezes OZŁ PZD oraz zadeklarowała wspólne spotkanie przedstawicieli działkowców i przedstawicieli samorządów lokalnych. Posłowie Dariusz Joński i Artur Ostrowski poinformowali o złożonej interpelacji do Premier RP w sprawie statutu Polskiego Związku Działkowców i działań podjętych przez urzędników stołecznego magistratu. Zapowiedzieli również złożenie w imieniu klubu SLD wniosku w Sejmie o przeprowadzenie debaty na ten temat. Poseł Grzegorz Schreiber wspominając wielogodzinne posiedzenia sejmowej komisji podkreślił, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych została uchwalona dzięki silnej determinacji działkowców. Przełomowym momentem było uczestnictwo w ogólnopolskiej manifestacji przed siedzibą Sejmu. Życzył zebranym normalnej, spokojnej pracy. Poseł John Godson, jednocześnie działkowiec podkreślił, że rodzinne ogrody działkowe to miejsce spotkań i integracji kilku pokoleń ludzi. Podobnie jak przedmówcy opowiedział się za zachowaniem funkcji ogrodów.

Następnie głos zabrało 10 delegatów. Pozytywnie oceniono przedstawione sprawozdania organów statutowych Związku z działalności w kończącej się kadencji. Wyrażono słowa podziękowania ustępującym władzom za ogrom pracy dla dobra działkowców. Uznano, iż osoby te sprawdziły się i powinny pozostać na kolejną kadencję. Podziękowano Prezesowi Związku za bardzo duże zaangażowanie w obronę ogrodów. Rozważano, by ogrody i działkowcy skorzystali ze środków unijnych Zgłoszono postulat do krajowych władz Związku w sprawie zmian niektórych zapisów wewnątrzzwiązkowych.

Na zakończenie dyskusji głos zabrał Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że mijająca kadencja była trudnym czasem dla całego Związku. Była to droga usłana wieloma przeciwnościami, którą działkowcy pokonali z sukcesem. Sejm uchwalił dwie inicjatywy obywatelskie opracowane przez Związek: ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawę „Stop rozbiórkom altan”. Ten sukces, którym nie może się poszczycić żadna inna organizacja w Polsce był możliwy dzięki determinacji działkowców, a przede wszystkim ogromnemu poparciu obywateli, którzy złożyli swój podpis na listach poparcia. Nie bez znaczenia pozostały tysiące listów kierowane do władz państwowych oraz parlamentarzystów. Prowadzona dziś wojna ze Związkiem dotycząca statutu PZD jest niepotrzebna i nikomu nie służy. Mimo iż środowisko działkowców jest ciągle atakowane nie poddaje się, a siła tkwiąca w jego jedności i solidarności umożliwi kolejne zwycięstwo. Na początku lipca br. na Krajowym Zjeździe delegatów zostanie uchwalony nowy statut uwzględniający wniesione przez organ nadzorczy zastrzeżenia.

Delegaci podjęli uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań organów okręgowych Związku oraz udzielili absolutorium ustępującemu OZŁ PZD. Zjazd podjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków organów okręgowych w nowej kadencji zgodnie, z którą Okręgowy Zarząd będzie liczył 39 członków, a Okręgowa Komisja Rewizyjna 9 członków. Następnie komisja wyborcza Zjazdu, na podstawie propozycji zgłoszonych przez Komitet Organizacyjny Zjazdu przedstawiła kandydatury do władz okręgowych i 14 delegatów na Zjazd Krajowy. Propozycje komisji wyborczej zostały przyjęte niemalże jednogłośnie.

Zjazd przyjął uchwałę programową na rozpoczynającą się kadencję. Do najważniejszych zadań zaliczono: obronę ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, promocję ogrodnictwa działkowego, systematycznego wdrażania idei „ogrodów otwartych” dla społeczności lokalnych, zintensyfikowanie działań dla uregulowania sytuacji prawnej gruntów ogrodów, współpracę z samorządami terytorialnymi, ukierunkowanie zarządów ROD na poprawę wyglądu ROD i indywidualnych działek, poszerzenia działań ekologicznych, podnoszenia wiedzy ogrodniczej długoletnich i nowych działkowców, zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ROD, popularyzowania działalności konkursowej.

Zjazd przyjął też 5 innych dokumentów w tym 4 stanowiska: w sprawie statutu stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców, w sprawie integracji środowiska działkowców i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego, w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi, w sprawie wyborów parlamentarnych w 2015 roku oraz apel w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezesem Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD na kadencję 2015-2019 została ponownie Izabela Ożegalska. Na Przewodniczą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD kolejny raz została wybrana Jadwiga Drzewiecka.

Obrady przebiegły sprawnie, w spokojnej i życzliwej atmosferze.

 

Ewa Rzepecka

pracownik biura OZŁ PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.