Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Żądamy wycofania się ze wszystkich działań wymierzonych przeciwko PZD" - 08.06.2015

ROD "Pod Dębami" w Miliczu
ul. Kombatantów
56-300 Milicz
                                                                Pani Premier RP


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Dębami" w Miliczu wraz z działkowcami stanowczo protestuje
przeciwko kolejnym próbom rozbijania Polskiego Związku Działkowców i dopiero co uchwalonej Ustawy o ogrodach działkowych przez Sejm RP

Szanowna Pani Premier
Podejmując działania służące wdrożeniu nowej ustawy, PZD dokładał wszelkich starań, aby odpowiadały one jej zapisom oraz duchowi. Podobnie było w przypadku uchwalania nowego statutu. Zwołując zjazd w trybie nadzwyczajnym, KR PZD skorzystała z zapisów dotychczasowego statutu w przeświadczeniu, iż nie naruszają one nowej ustawy. Jednocześnie, z uwagi na treść art. 65 ust. 2 ustawy o ROD, po uchwaleniu nowego statutu Związek zaprzestał stosowania dotychczasowego. Niestety sposób zwołania Zjazdu, choć zgodny z dotychczasowym statutem, został zakwestionowany
przez Prezydenta m. st. Warszawy. Okoliczność ta stała się przesłanką do podważania legitymacji Krajowego Zjazdu Delegatów PZD do podjęcia statutu. W konsekwencji, w trakcie postępowania rejestrowego pomiędzy PZD, a organem nadzoru powstał spór. Jakkolwiek sąd I instancji podzielił pogląd Prezydenta m. st. Warszawy, to zdaniem PZD w orzeczeniu tym oparł się wyłącznie o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach, a pominął regulacje szczegółowe zawarte w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, zwłaszcza w jej  przepisach przejściowych. Dlatego PZD złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie apelację od przedmiotowego orzeczenia, a co za tym idzie, kwestia ta nie została prawomocnie rozstrzygnięta. W zaistniałej sytuacji uważamy za niedopuszczalne, aby organ nadzoru, korzystając ze środków administracyjnych, wymuszał na PZD zaniechanie stosowania nowego statutu, co w istocie oznaczałoby rezygnację ze stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym. Zasadnym jest stwierdzenie, iż powyższa sytuacja nie tylko narusza samorządność naszego stowarzyszenia, ale również w sposób niedopuszczalny ogranicza prawo PZD do rozpatrywania sprawy przez niezawisły sąd. Z powyższych względów zwracamy się do Pani Premier o rozważenie podjęcia stosownych działań wobec Prezydenta m. st. Warszawy.

Wyrażamy swoje oburzenie na takie polityczne działania przeciwko prawu milionowej rzeszy działkowców, którzy są najsłabszymi i najbiedniejszymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tych praw ich pozbawiać. Stanowczo protestujemy przeciwko kolejnemu atakowi na niekonstytucyjność wielu zapisów ustawy o ROD, która zabezpiecza wszystkie potrzeby działkowców do spokojnego użytkowania i uprawiania małego kawałka ziemi. Jednoznacznie, żądamy wycofania się z wszystkich działań wymierzonych przeciwko działkowcom Polskiego Związku Działkowców.


Szanowna Pani Premier
Mamy w pamięci okres procedowania w Sejmie RP obywatelskiego projektu ustawy o ROD i pozytywną rolę, jaką odegrała Pani jako Marszałek Sejmu. Również jako Premier Rządu RP odegrała Pani niebagatelną rolę odnosząc się pozytywnie w kwestii zmian w Prawie Budowlanym w sprawie altan działkowych. Mając to wszystko na uwadze pozwalamy zwrócić się do Pani Premier raz jeszcze z prośbą o osobiste zaangażowane się w czynności nadzoru nad Prezydentem m. st. Warszawy. Jesteśmy przekonani, że osobiste zaangażowanie się Pani Premier pozwoli na wypracowanie rozwiązania, które doprowadzi do realizacji podstawowego celu, jakim jest rejestracja zmienionego statutu PZDZ wyrazami szacunku
Zarząd ROD "Pod Dębami" w Miliczu
Mieczysław Karbowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.